WŁADYSŁAW STANISŁAW RYBICKI

COVID-19
Analiza problemu w świetle Koncepcji
VIP DOSTROJENIE
VIP ADAPTACJA
VIP EWOLUCJA

Polska 2020

 

Copyright © by Władysław Stanisław Rybicki, 2020

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej książki nie może być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Autora.

Wydawca: VIP ADAPTATION Sp. z o.o. Polska

ISBN: 978-83-928799-5-4

COVID-19

Analiza problemu w świetle Koncepcji

VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA

 

13-cie lat temu zaistniały w moim życiu „rezonansowe warunki”, które doprowadziły do napisania dwóch książek oraz szeregu broszur, artykułów i wykładów. Książki te to „VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy” oraz „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA i BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA”. Artykuły zaś to min. „Przesłanie ptasiej grypy do ludzkości”, „Akwila – przesłanie Oliwki – VIP Faktor” itd.

Sądząc po rezultatach „stworzono” mi warunki do podsumowania mojego bogatego doświadczenia min. w zwalczaniu infekcji przy pomocy opracowanych przeze mnie Technologii. Zaś okoliczności „tworzenia” tych warunków opisałem w pierwszym rozdziale książki „VIP DOSTROJENIE …” Ponieważ zbiegało się to w czasie z tzw. epidemią ptasiej grypy, stąd – odcięty przez „stworzone” mi warunki od swojej lekarskiej pracy i swojego kraju – zająłem się tym problemem. Zaowocowało to napisaniem tych właśnie książek. Kiedy jednak oddawałem pierwszą z nich do druku, epidemia już wygasała i namawiano mnie aby zrezygnować z umieszczenia w tytule słów „ptasia grypa”. To już nieaktualne – argumentowano! Byłem jednak przekonany, że tego robić nie należy, gdyż według mnie ptasia grypa „wywołana” była i „rozgłoszona” dla realizacji dwóch pozornie sprzecznych celów. Po pierwsze, miała być (i zapewne była) modelem dla treningu w generowaniu i kierowaniu ewentualnymi epidemiami bądź pandemiami, planowanymi w niedalekiej przyszłości. Po drugie, miała być (i w pewnym sensie była) ostrzeżeniem, mającym potencjał zmusić ludzkość i jej elity do bardziej uniwersalnych przemyśleń na temat tego, dokąd zmierza obecna cywilizacja. Niejako dano ludzkości jeszcze czas na te przemyślenia, dlatego do prawdziwej pandemii wtedy nie doszło. Książka została wydana pod pełnym tytułem i wysłana do wielu ważnych osób i instytucji oraz naukowych placówek w Polsce. Zainteresowania nie okazano! Być może, że z powodu tej właśnie pozornej sprzeczności, którą to „sprzeczność” Czytelnik łatwo zrozumie w toku studium niniejszego materiału.

Tymczasem z mojej analizy uniwersalnych przesłań istnienia epidemii i pandemii dokonanej w obydwu wymienionych książkach wynikało jednoznacznie, że cywilizacja i jej elity nie unikną – i to już wkrótce – korekcyjnego egzaminu stanu swojego dostrojenia do Uniwersalnych Kosmicznych Praw – Praw VIP.

Skąd o tym wiadomo?

W odpowiedzi proponuję fragmenty z książki „VIP DOSTROJENIE …” z rozdziału pt.:

Choroba jako nauczyciel – Ziemia jako Szkoła Praw VIP:

«Dla nowych Czytelników mała dygresja na temat przeznaczenia Ziemi. Otóż Ziemia jest Szkołą Uniwersalnych Kosmicznych Praw – Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

Skrót „VIP”, którego będziemy zwykle używali dla określenia Czasu i Przestrzeni w naszej sytuacji wywodzi się z pierwszych liter rosyjskich słów oznaczających Czas i Przestrzeń (Vriemia i Prostranstwo). Ponieważ jednak wymowa rosyjskiej litery rozpoczynającej pisownię słowa „vriemia” (czas) odpowiada w zasadniczej większości znanych języków wymowie litery „V” („W” – tylko w języku polskim i niemieckim), dlatego musimy przyjąć pisownię tego skrótu, jak „VIP”.

Skrót ten zapewne nieprzypadkowo kojarzy się w swoim brzmieniu ze znanym skrótem „VIP”, określającym kogoś bardzo ważnego.

W naszej zaś sytuacji chodzi o Kogoś Najważniejszego! Wydaje się bowiem, że Czas i Przestrzeń (VIP) w najlepszy – i jednocześnie zgodny ze standardami współczesnej nauki – sposób reprezentują ŹRÓDŁO WSZELKIEGO ISTNIENIA, które z kolei wszystkie wielkie religie i cywilizacje określały mianem BÓG! W tym samym kontekście Prawa Czasu i Przestrzeni (Prawa VIP) reprezentują sobą Boski Uniwersalny Kosmiczny Kodeks.

Również nieprzypadkowo ta asocjacja możliwa jest tylko dzięki językowi rosyjskiemu. Okazuje się bowiem, że to właśnie w złożonym z 33 liter rosyjskim alfabecie i rosyjskim języku zawarte są uniwersalne kosmiczne kody. Jest coraz więcej naukowych argumentów, z których wynika, że język rosyjski reprezentuje sobą liczne elementy energoinformacyjnej matrycy Wszechświata. Nic zatem dziwnego, że różne słowa języka rosyjskiego „wyjaśniają” swoją etymologią i strukturą różne aspekty Praw VIP i zjawisk z nimi związanych! Jest to również główny powód, dla którego pochodzący z brzmienia języka rosyjskiego skrót VIP będziemy używać dla określenia Czasu i Przestrzeni w kontekście tłumaczeń tej publikacji na inne języki świata.»

W tym miejscu przerwijmy przedruk tego fragmentu dla niewielkiej, ale istotnej dygresji:

Otóż nieco później po napisaniu niniejszej książki w fizyce pojawiły się nowe warianty abrewiatury VIP. A mianowicie:

VIP – Wszechobecne Informacyjne Pole (z j.ros i j.pol);

VIP – Czas Wymiar Przestrzeń (z j.ros: Vremia Izmierenie Prostranstwo);

VIP – Czas Integracja Przestrzeń (z j.ros Vremia Integracja Prostranstwo).

Nietrudno zauważyć, że one potwierdziły, dopełniły i rozszerzyły kosmiczną uniwersalność tej abrewiatury. Okazało się również, że sam Budda już w dalekiej starożytności stworzył pojęcie VIP ASSANA dla techniki świadomego oddychania, zaś Czas w filozofii hinduskiej interpretuje się jako oddech Boga.

A teraz kontynuujmy przedruk dalszej części tego samego rozdziału:

«W tymże samym kosmicznym kontekście, ciało człowieka powinno być inteligentnym sygnalizatorem jego duchowych niedostatków i uchybień w dostrojeniu się do tych Praw. Jest to z kolei możliwe dzięki temu, że struktura anatomii człowieka odzwierciedla sobą strukturę Czasu i Przestrzeni (VIP)!

Tak właśnie rozumiana anatomia jest jednym z głównych tematów moich badań.

Prawa VIP, a zwłaszcza ich duchowe aspekty – bo takie nas interesują jako istoty duchowe osadzone w materialnym świecie – mają w naszym aktualnym ziemskim wymiarze Czasu i Przestrzeni charakter głównie moralny, etyczny. W wyższych zaś wymiarach Czasu i Przestrzeni mają one równocześnie również charakter fizyczny (energetyczny). Oznacza to, że ich naruszanie jest tam egzekwowane również w taki sposób! To nie tylko znajomość, ale i równoczesne respektowanie i egzekwowanie Praw VIP zapewnia ŁAD we Wszechświecie!

W aktualnych ziemskich warunkach mamy jednak szansę nauczyć się tych Praw w bardziej pośredni, łagodny i rozłożony w czasie sposób – przy pomocy sygnałów i problemów naszych ciał oraz wydarzeń naszego życia. To właśnie do tego, między innymi, celu nasze ciała zostały „skonstruowane” – nie mówiąc o bogactwie życiowych wydarzeń i zdarzeń, których możemy dzięki tym ciałom doświadczać!

Istnienie tej „przejściowej szkoły” jest przejawem mądrości, miłości, cierpliwości, życzliwości (i wszystkich pozostałych Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości) ze strony ŹRÓDŁA tych Praw! Biorąc, bowiem pod uwagę wysoki stopień rozstrojenia mieszkańców Ziemi w stosunku do Praw VIP, w wyższych wymiarach Czasu i Przestrzeni nie mielibyśmy szans na przeżycie, a tym samym ani warunków, ani czasu na jakąkolwiek naukę!

W każdej jednak prawdziwej szkole tak się dobiera środki i metody wychowawcze, aby osiągnąć pożądany edukacyjny cel. Nic więc dziwnego, że w swojej ziemskiej szkole Prawa VIP muszą niekiedy zamanifestować się, bądź dać o sobie znać w mniej łagodny sposób w stosunku do szczególnie trudnych „klas”, jak i szczególnie trudnych „uczniów”. Okresowo muszą też odbywać się bezwzględnie uczciwe egzaminy i sprawdziany. Logicznie rzecz biorąc analogiczną rolę spełniają występujące od niepamiętnych czasów – obok trzęsień ziemi i innych kataklizmów – epidemie i pandemie. Występują one okresowo, a ich ofiarami pada zwykle znaczny procent populacji zamieszkującej jakieś terytorium (czas i przestrzeń). Naukowcy dopatrzyli się nawet istnienia tu pewnych prawidłowości. Niestety, aż do tej pory nie zrozumieli oni istoty tych zjawisk!

Przyszła jednak pora – nastał Czas, aby w końcu pojąć samo przesłanie istnienia epidemii i pandemii nękających ludzkość od zarania jej historii.

Jest to możliwe dzięki nowej metodzie w pracy naukowej – metodzie energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk. W naszym przypadku jest to synteza religii i nauki! Dlaczego akurat religii? Głównie dlatego, że pomimo wielu tysiącleci ludzkiej historii nie udało się religiom ustalić uniwersalnego systemu moralnych norm postępowania. A historycznie rzecz biorąc to właśnie religie wzięły na siebie odpowiedzialność za tę stronę ludzkiego życia.

Zadziwiające, że aż dotąd nie udało się ludzkości wypracować czytelnego, przejrzystego, obiektywnego i uniwersalnego systemu wartości, spójnego z Prawami VIP!

 

Tymczasem brak takiego systemu jest coraz boleśniej odczuwalny w skutkach, tak w życiu każdego pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości. Mało tego! Jego brak jest już niebezpieczny!

Najwyższa, zatem pora na nową jakość w życiu ludzkości – nową syntezę. Ta synteza już istnieje! Jej zaś efektem jest BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA, który powstawał na przestrzeni mojej ponad 30-letniej lekarskiej, psychologicznej i duchowej praktyki.

Pozwala on na określenie przy pomocy badania kręgosłupa – duchowych, psychologicznych i częściowo fizycznych przyczyn, zarówno chorób, jak i życiowych problemów!

Ponieważ duchowe i psychologiczne problemy ocenia się tu z pomocą anatomicznego i fizjologicznego fenomenu ludzkiego organizmu, jakim jest kręgosłup – model ten pozwala maksymalnie obiektywnie ustalić i przetestować także system niezbędnych wartości i norm moralnych, które ludzie powinni przyjąć, przyswoić oraz respektować – jeśli chcą być zdrowi i jeśli chcą realnie przedłużyć młodość i długość swojego życia.

Również na tym „biologicznie zatwierdzonym” systemie duchowych wartości powinny opierać się relacje partnerskie, międzyludzkie, międzynarodowe i… międzywymiarowe!»

A teraz przytoczmy istotne fragmenty z tej samej książki z rozdziału pt:. Energia Życia i Dostrojenie

«Najwyższa też już pora aby pojąć, że u podstaw każdej choroby, jak i każdej „chorej” życiowej sytuacji ostatecznie znajduje się duchowe rozstrojenie w stosunku do Praw VIP. To prawo! I to niezależnie od tego czy znamy te Prawa, czy nie!

Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest „mechanizm” wpływu Praw VIP na nasze zdrowie i życie? Jaka jest „technologia” tego wpływu?

Otóż zgodnie z koncepcją VIP, reprezentująca ŹRÓDŁO WSZELKIEGO ISTNIENIA Nieskończona Czaso-Przestrzeń nasycona jest Energią Życia – Duchem – Jedyną Siłą Życia pochodzącą również z tego samego ŹRÓDŁA. Te zaś trzy terminy, to równorzędne pojęcia określające tę Energię. A ponieważ Prawa VIP determinują sobą cechy tej Energii – tym sposobem Energia ta staje się żywym „nośnikiem” Praw VIP. Stąd też Energia ta nie może być i nie jest neutralna, lecz posiada świadomy kierunek działania. A ponieważ Prawa VIP mają duchowy charakter, Energia ta musi mieć również duchowe cechy. I ma! Energia ta reprezentuje sobą i nosi cechy ducha Praw VIP, którymi są Uniwersalna MIŁOŚĆ i towarzysząca jej zawsze Mądrość i Inteligencja.

Ta zaś jakość – MIŁOŚĆ – choć wymieniona w Biblii jako pierwsza spośród 9-ciu Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości jest w rzeczywistości wyższą syntezą pozostałych 8-miu jej Cech (Gal.5:22). Tym to sposobem Energia Życia nasycająca Czaso-Przestrzeń posiada wszystkie Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości!

Z tej kosmologicznej retoryki wynika zarazem, dlaczego będziemy raczej mówić o „dostrojeniu się do Praw VIP”, a nie o „dostrojeniu się do Energii Życia” – choć w praktyce sprowadza się to do tego samego. Otóż głównie dlatego, że pomimo swojej wysokiej rangi Energia Życia nie jest w Kosmosie wartością nadrzędną – wartością nadrzędną są Prawa VIP!

Niestety, brak zrozumienia tego fenomenu jakim jest Energia Życia stanowi poważny problem dla współczesnych badaczy życia. Stąd także w znacznym stopniu wynika ograniczona skuteczność współczesnej nauki w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, zdrowotnych, psychologicznych, etycznych, socjologicznych itd.»

«W Ziemskiej Szkole Praw VIP nie ogranicza się człowiekowi – naturalnemu uczniowi tej szkoły – dostępu do Energii Życia, lecz pozwala na ponoszenie (zgodnie z Prawem PRZYCZYNY I SKUTKU) wszelkich konsekwencji niewłaściwego jej wykorzystywania. Dzieje się to zgodnie z mechanizmem projekcji, o którym później powiemy więcej.

Kolejną specyfiką ludzkiego życia – obok dostępu do Kosmicznego Pola Energii Życia – jest możliwość energetycznego wsparcia swoich organizmów poprzez odżywianie, czyli zjadanie innych form życia istniejących na Planecie.

Ponieważ istoty z wielu wymiarów i światów nie mają tych możliwości – są one w pełni uzależnione od dostępu do Kosmicznego Pola Energii Życia. Dostęp ten z kolei warunkowany i regulowany jest stopniem ich dostrojenia się do Praw VIP. Innej uczciwej alternatywy nie ma!»

I właśnie świadomość tego przybliżającego się do Ziemskiej Szkoły Praw VIP korekcyjnego egzaminu oraz swego rodzaju współczucie dla rozstrojonej, rozstrajanej i rozstrajającej się ( w stosunku do Praw VIP) ludzkości dawało mi siły i motywację do dalszego doskonalenia Technologii VIP DOSTROJENIA (VIP ADAPTACJI). Dzięki temu zaistniało  wiele nowych skutecznych i praktycznych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI, których nie było jeszcze podczas pisania owych książek. Mam na myśli zwłaszcza: sól, cukier, glukozę, sodę, ocet, błonnik, kawę, które po poddaniu Technologii VIP DOSTROJENIA ( VIP ADAPTACJI) stają się Środkami-Nośnikami VIP ADAPTACJI, dostępnymi  pod znakiem towarowym VIP ADAPTATION®.

Drodzy Czytelnicy!

Z uwagi na powagę sytuacji – mam na myśli pandemię COVID-19 – zdecydowałem się udostępnić moje książki i broszury. Sytuacja wymaga bowiem od ludzkości nie tylko sanitarnych i biologicznych metod i środków do walki z ową pandemią, ale i poważnego skoku w rozwoju Świadomości! Najwyższa pora skończyć z umysłowym i duchowym lenistwem!

Uczyńcie zatem odpowiedni wysiłek i sami zapoznajcie się z warsztatem pojęciowym niezbędnym do samodzielnego myślenia i samodzielnej oceny Waszego położenia, jako ludzi żyjących obecnie na planecie Ziemia! Udostępnione bowiem książki i broszury dają zarówno ten pojęciowy warsztat, jak i klucze do zrozumienia nie tylko przyczyn epidemii i pandemii, ale i większości ludzkich problemów. Z kolei ja z pomocą tych właśnie kluczy wyjaśnię Czytelnikom istotę obecnej pandemii, zwanej COVID-19. Ażeby to jednak uczynić muszę najpierw nakreślić tło, sytuację, położenie w jakiej Czytelnicy i cała ludzkość się znajdują – niejako pole w którym ta pandemia ma miejsce. Bez tego przygotowania, istoty tej pandemii nie da się zrozumieć! W tym celu posłużę się dość długimi ale niezbędnymi fragmentami z książki „VIP DOSTROJENIE …” I tak czytamy, w rozdziale pt.:

Lokalny piv

«Niestety, ten w miarę swobodny dostęp człowieka do Energii Życia nasycającej ziemską Czaso-Przestrzeń – plus „dar” odżywania – stały się przyczyną wielu prób wykorzystania go przez rozstrojone cywilizacje żyjące w innych wymiarach i światach. Doprowadziło to do stworzenia warunków sztucznej separacji Ziemi i człowieka w stosunku do VIP i Ich Praw, czyli – innymi słowy – w stosunku do Kosmicznego VIP.

W rezultacie tych separatystycznych i lokalnych działań zaistniał w Czaso-Przestrzeni Ziemi – lokalny przestrzenio-czaslokalny piv z jego polityką, ekonomią, religią i ich „egregorami” oraz z jego lokalnymi kalendarzami, prawami i ideałami pozostającymi w kolizji z Prawami VIP – ale za to skutecznie rozstrajającymi człowieka i pozwalającymi okradać go z przyswajanej przez niego energii życia. Dlatego też, z racji jego antagonizmu w stosunku do Kosmicznego VIP będziemy go nazywać – „lokalny piv”.

„Lokalny” – tylko w znaczeniu skoncentrowania jego działań na Ziemi i ludzkości, jako głównemu „dawcy” wtórnej życiowej energii – wtórnej, bo do Kosmicznego Pola Energii Życia z własnego wyboru utracił dostęp!

Przy tym jednak kosmiczny zakres działań lokalnego piv wydaje się być daleko nie lokalnym!

Lokalny piv to nie ludzki i zarazem „nieludzki” proces, we wszystkich możliwych znaczeniach tych słów.

Lokalny piv to celowo, dostatecznie już długo (jak na historię ludzkości) i nieprzerwanie inspirowany przez (rozstrojone w stosunku do Praw VIP) inne wymiary i światy – taki sposób i styl zorganizowania ludzkiego życia na Ziemi, ażeby ludzkość służyła głównie jednemu celowi – „oddawaniu” manipulatorom z innych wymiarów i światów przyswajanej przez nią energii życia!

Psychofizjologia z kolei dowodzi, że człowiek wytraca swoją życiową energię, kiedy znajduje się w stanie strachu, bólu, cierpienia, braku możliwości realizacji swojego potencjału, agresji, depresji, braku prawdziwej radości itp. itd. Dlatego też lokalny piv tak „zorganizował” życie człowieka na Ziemi, ażeby on jak najczęściej, bądź nawet bezustannie w takich stanach się znajdował – a jednocześnie tak, ażeby człowiek nie domyślał się, jakiemu celowi służy i skąd się biorą jego problemy.

To właśnie głównie tu tkwi przyczyna wielu naszych chorób, zbyt szybkiego starzenia się, zbyt krótkiego życia oraz wielu niepotrzebnych cierpień i nieszczęść.

Lokalny piv uzewnętrznia się zwłaszcza w stylu działania trzech podstawowych podmiotów zorganizowania ludzkości – ekonomii, polityki i religii. To, co w stylu działania tych podmiotów nie jest zgodne z duchem Praw VIP – co stwarza sytuacje „zmuszające” człowieka do wytracania swojej życiowej energii – przynależy do lokalnego piv.

 

Dzięki metodzie energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk udało się wyliczyć, że aż około 90% ludzkich nieszczęść i cierpień w dotychczasowej historii ludzkości było i jest wynikiem „pasożytniczych działań” ze strony lokalnego piv!!!

 

Nie ma co prawda, niewinnych ofiar – są jednak niepotrzebne cierpienia, które znacznie przekraczają „wychowawcze” normy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ziemskiej Szkoły Praw VIP.

Prawdziwa szkoła – to przecież nie więzienie z obostrzonym rygorem, do którego można przyrównać życie ludzkości w znanej nam historii! Nie takie były VIP-owskie założenia dla tej szkoły. Obudź się, więc Człowieku!

Oznacza to przecież, że gdyby nie lokalny piv, to na Ziemi byłoby o 90% mniej cierpień i nieszczęść! Wyobraźmy to sobie! Nie byłby to jeszcze „raj”, ale zupełnie przyzwoita, sprawiedliwa i sympatyczna szkoła, w której każdemu chciałoby się uczyć. I to z radością! Również postępy w nauce byłyby zdecydowanie lepsze.

Obudź się, więc Człowieku i zgadzaj się tylko na VIP-owskie warunki!

Prawa TOLERANCJI I NIEINGERENCJI również mają swoje granice! Ludzkość narusza te Prawa poprzez okazywanie zbyt dużej tolerancji na manipulowanie sobą oraz poprzez przyzwalanie na zbytnią ingerencję w jej sprawy. Są to zresztą tylko główne kierunki przestrojenia tych Praw przez lokalny piv.

Podobnie rzecz ma się z innymi Uniwersalnymi Prawami VIP. One również zostały na Ziemi przestrojone.

Przestrojenie Praw VIP, to innymi słowy, wypaczenie ich prawidłowego pojmowania przez ludzkość, bądź – jeszcze gorzej – całkowita blokada informacji o ich istnieniu.

Najwyższa pora to sobie uświadomić!»

A teraz czytamy dalsze fragmenty tego samego rozdziału:

«Najwyższa, zatem pora, aby zrozumieć, że ludzkość (i nie tylko ludzkość) nie ma innego wyjścia niż dostrojenie się do czystych Praw VIP! Ich nikt i nigdy nie odwoływał ani nie zmieniał. Są one wieczne – jak Czas i Przestrzeń są wieczne!

Dlatego też tylko dostrojenie się do Nich gwarantuje optymalne wykorzystywanie Energii Życia dla tworzenia harmonijnych jej projekcji, takich jak tworzenie zdrowych ciał, wydłużanie życia, tworzenie szczęśliwych wydarzeń i zdarzeń oraz związków w harmonii z innymi. Dostrojenie się do Praw VIP, to również zapewnienie sobie optymalnego rozwoju zgodnie z Uniwersalnym Prawem KONIECZNOŚCI ROZWOJU.

 Prawa VIP to prawa fizyki przyszłości – fizyki MIŁOŚCI – fizyki Energii Życia!

To również tylko odpowiednio wysoki stopień dostrojenia się do Praw VIP jest w stanie ochronić nas przed rosnącą manipulacją ze strony lokalnego piv, bądź nawet położyć jej kres!

Zauważalne dziś na każdym kroku nasilenie tej manipulacji ze strony lokalnego piv, jest jego „adaptacyjną” reakcją na postępujący wzrost „ciśnienia” Praw VIP w stosunku do Ziemi i jej mieszkańców. Grozi to bowiem utratą przez lokalnego piv dostępu do Energii Życia przy „pomocy” ludzkiego pośrednika. Najwyższa zresztą pora, ażeby człowiek przestał być tym pośrednikiem! Tym bardziej, że Kosmos nie toleruje żadnej formy pasożytnictwa! Zaś człowiek – pozwalając na to pasożytnictwo – toleruje je! Jest to wręcz jaskrawy przejaw przestrojenia Prawa TOLERANCJI i Prawa NIEINGERENCJI.

W warunkach rosnącego „ciśnienia” Praw VIP, lokalny piv, tak czy inaczej utraci dostęp do Energii Życia przy „pomocy” ludzkiego pośrednika. Jakim sposobem? Otóż rozstrojony ludzki pośrednik, albo nie przeżyje tego wzrostu „ciśnienia” Praw VIP, albo osiągnie niezbędny dla przeżycia poziom dostrojenia do Praw VIP. Ten zaś poziom dostrojenia do Praw VIP, to jednocześnie stan nie pozwalający na żadne energetyczne pasożytnictwo – to stan odpowiedzialnego wykorzystywania Energii Życia dla tworzenia harmonijnych jej projekcji!»

A teraz w ramach naszego przyspieszonego Kursu Świadomości zapoznajmy się z fragmentami tej samej książki z rozdziału pt.:

Kosmiczny Kodeks

«Intelektualna znajomość Praw VIP ma niewątpliwe poznawcze oraz praktyczne znaczenie. To niezaprzeczalny fakt! Ponieważ jednak Prawa VIP mają z punktu widzenia ziemskiego człowieka głównie duchowy charakter w związku z tym, dalej najważniejsze jest nasze duchowe dostrojenie się do Nich.

Dodać jednak należy, że duchowym aspektom tego dostrojenia (jak i rozstrojenia) towarzyszą coraz bardziej fizyczne (energetyczne) konsekwencje! To „coraz bardziej” wynika z tego, że w naszych czasach systematycznie rośnie (i dalej będzie rosnąć) „ciśnienie” Praw VIP w stosunku do Ziemi i jej mieszkańców.

Dla naukowej przejrzystości należy tu wyjaśnić, że „wzrost ciśnienia Praw VIP” to zarówno naukowa przenośnia, jak i kosmiczna rzeczywistość. Dosłownie chodzi tu o wzrost ciśnienia Energii Życia. Ponieważ jednak Energia Życia jest naturalnym kosmicznym „nośnikiem” Praw VIP, to wzrost ciśnienia tej Energii oznacza także wzrost „ciśnienia” Praw VIP.

Wzrost tych ciśnień jest z kolei rezultatem ciągłego przemieszczania się Kosmosów i ich galaktyk, systemów słonecznych i planetarnych w Czaso-Przestrzerni Kuli Wszechświata. Przemieszczanie to ma charakter powtarzających się Wielkich Kosmicznych Cykli. Co zaś istotne dla naszych rozważań to fakt, że Kulę Wszechświata dzieli się na Półkulę Materialną, w której dominują prawa materii i Półkulę Antymaterialną, w której dominują prawa energii.

Obecny okres przejawu naszego Kosmosu to czas przejścia z Półkuli Materialnej w Półkulę Antymaterialną, a zatem z praw materii – w prawa energii. Takie właśnie okresy niejako naturalnie, „bez ingerencji” sprzyjają wzrostowi ciśnienia Energii Życia, a tym samym wzrostowi „ciśnienia” Praw VIP.

W naszej ziemskiej rzeczywistości jest to zresztą coraz bardziej zauważalne w postaci widocznego już „przyspieszenia wydarzeń” i coraz bardziej odczuwalne w postaci „wyraźnie szybszego upływu czasu”.

Jest też oczywistym, że wskutek dalszego wzrostu „ciśnienia” Praw VIP ludzkość coraz szybciej i coraz wyraźniej ponosić będzie zarówno negatywne konsekwencje swojego rozstrojenia, jak i pozytywne konsekwencje swojego dostrojenia! To pierwsze – widoczne jest chociażby w zauważanym już powszechnie fakcie, że choroby typowe do niedawna dla starców występują już u młodych ludzi. To drugie – widoczne jest chociażby w tym, że obserwuje się coraz więcej fenomenów witalności, aktywności i twórczości w późnym wieku. To jednak dopiero początek!

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie wzrost „ciśnienia” Praw VIP znajduje się u podstaw większości mechanizmów aktualnego testowania stanu dostrojenia się ludzkości do tych Praw.

Ponieważ Czas nagli, bardzo ważne jest abyśmy pojęli, że nasza szansa i nasza zdolność dostrojenia się do Praw VIP uwarunkowana jest nie tyle intelektualną znajomością tych Praw, ile jakością przyswojenia i wyszkolenia cech, z których winna składać się duchowa osobowość człowieka!

Dlaczego akurat osobowość?

Otóż głównie dlatego, że to właśnie osobowość powinna pełnić rolę naszego osobistego stabilizatora i asekurować nas przed życiowymi upadkami. To przecież osobowość jest zbiornicą wszelkich doświadczeń i ciała, i umysłu, i ducha – tworzącą syntezę zewnętrznej i wewnętrznej świadomości. To także ona rozwija się u człowieka szybciej niż jego świadomość. To również ona pracując na – będących wynikiem jej historii – niższych częstotliwościach niż świadomość, potrafi skutecznie blokować (i zwykle blokuje) jej rozwój.

Dlatego też bez wzbogacenia ludzkiej osobowości wibracjami pewnych wyższych uniwersalnych cech – poprzez ich przyswojenie – nie może być mowy o prawdziwym rozwoju człowieka i jego świadomości!

Te cechy to zarazem Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości! Ich przyswojenie i odpowiednie wyszkolenie jest również jednym z głównych celów naszego ziemskiego życia.

Oto one(Gal. 5:22):

 

MIŁOŚĆ
RADOŚĆ
POKÓJ
CIERPLIWOŚĆ
ŻYCZLIWOŚĆ
DOBROĆ
WIARA
ŁAGODNOŚĆ
PANOWANIE NAD SOBĄ

 

Warto zwrócić uwagę na to, że ta „kolejnościowa” konstrukcja „zbudowana” jest na PANOWANIU NAD SOBĄ, zaś pozycję „złotego środka” zajmuje tu ŻYCZLIWOŚĆ. Z tego niewątpliwie również wynika jakieś przesłanie!

Ponieważ, wbrew pozorom, w naszym ludzkim doświadczeniu najmniej, a często wręcz opacznie pojmowaną duchową jakością jest MIŁOŚĆ – Biblia podaje 16-cie Jej głównych aspektów. Dopiero dzięki nim możemy niejako „po ludzku” zrozumieć, jakie zachowania i postawy pozostają z Nią w rezonansie, a jakie nie.

Oto one (według 1Kor. 13:4-8):

 

Miłość jest wielkodusznie cierpliwa
Miłość jest życzliwa
Miłość nie jest zazdrosna
Miłość nie przechwala się (nie chełpi się)
Miłość nie nadyma się
Miłość nie zachowuje się nieprzyzwoicie
Miłość nie szuka własnych korzyści
Miłość nie daje się rozdrażnić
Miłość nie prowadzi rachunku krzywd
Miłość nie raduje się z nieprawości
Miłość raduje się z prawdy
Miłość wszystko znosi (zakrywa)
Miłość wszystkiemu wierzy
Miłość na wszystko ma nadzieję
Miłość wszystko przetrzymuje
Miłość nigdy nie zawodzi

 

Jak widać podstawą i zarazem przesłaniem tej „kolejnościowej” konstrukcji jest niezawodność MIŁOŚCI. Oznacza to, że na Niej można polegać! Warto również zauważyć, że kosmiczne „drzwi” dostępu do Niej otwiera nam cierpliwość i życzliwość.

W tym miejscu pozwólmy sobie jednak na pewną dygresję. Otóż wymienione wyżej aspekty MIŁOŚCI, to ideał do którego trzeba dążyć. Jednak w stosunku do jednego z nich, ta sama Biblia wnosi pewną – zapewne uwarunkowaną obecnymi warunkami panującymi na Ziemi, a zatem czasową – korektę. A mianowicie: „Tylko prostak wierzy każdemu słowu” (Przyp. 14:15). Nie ulega zatem wątpliwości, że tak „rozumiana” MIŁOŚĆ musi być równoważona Mądrością i Świadomością, zaś Wiara jako Cecha Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości musi odnosić się nie do religii lecz do wiary w siebie samego i w Kosmiczny Ład. Ten z kolei opiera się na Prawach VIP!

Dlatego po wymienieniu 9-ciu Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości Biblia dodaje:

„Przeciw takim cnotom nie ma Prawa” (Gal. 5:23).

Co to znaczy? Znaczy to, że przejawianie tych cech (cnót) w życiu jest tożsame z respektowaniem Praw VIP! Znaczy to również, że jakość ich przyswojenia i wyszkolenia przez naszą osobowość tożsama jest z jakością naszego dostrojenia się do Praw VIP.

 

Przeznaczeniem Praw VIP jest, ażeby każdy członek kosmicznej społeczności „wbudował” Je w swoją duchową osobowość – dostroił się do Nich! „Złożę Moje Prawo w ich wnętrzu i wypiszę Je na ich sercu” (Jer. 31:33). Tylko tą bowiem drogą można osiągnąć stan prawdziwej wolności, mimo istnienia Praw i konieczności ich respektowania

 

«Oto Uniwersalne Prawa VIP, które powinny regulować nasze ziemskie – jak i nie tylko nasze i nie tylko ziemskie – doświadczenie! Oto Uniwersalne Prawa VIP, do których powinna dostroić się ludzkość jako całość, jak i każdy człowiek osobiście:

 

PRAWO HIERARCHII
PRAWO TWORZENIA
PRAWO UMIARKOWANIA
PRAWO KONIECZNOŚCI ROZWOJU
PRAWO ODWZOROWANIA
PRAWO ZGODNOŚCI
PRAWO TOLERANCJI
PRAWO POKORY
PRAWO OPIEKI I OCHRONY
PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU
PRAWO ODBICIA
PRAWO NIEINGERENCJI

 

Tutaj z kolei warto zwrócić uwagę na to, że ta „kolejnościowa” konstrukcja „zbudowana” jest na Prawie NIEINGERENCJI.

Nic dziwnego! Prawo NIEINGERENCJI jest podstawą do przestrzegania pozostałych Praw VIP! Każde Prawo posiada bowiem w sobie „bazowy wzorzec nieingerencji”. Został on jednak przestrojony przez lokalny piv na „bazowy wzorzec ingerencji”. Tym to także sposobem stało się możliwe manipulowanie istotami ludzkimi z pozycji „boga”.»

Aby podsumować tę część naszych rozważań zacytujmy jeszcze fragment z tego samego rozdziału tejże książki:

«Warto również zauważyć, że Kosmicznemu Prawu towarzyszy interesująca matematyka. Otóż 12-cie Uniwersalnych Praw VIP w relacji z 9-oma Cechami Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości daje 108 podstawowych kombinacji – 108 podstawowych i żywych jednostek Kosmicznego Prawa VIP. Żywych – ponieważ ich kosmicznym „nośnikiem” jest Energia Życia – Duch – Jedyna Siła Życia przenikająca Czaso-Przestrzeń Wszechświata.

Dostrojenie się do nich jest przeznaczeniem istnienia Ziemskiej Szkoły Praw VIP i naszego uczestnictwa w tej szkole. Dlatego też niektórzy – bardziej zaawansowani w nauce dostrojenia i „znający” tę liczbę – przepracowują w odniesieniu do siebie i przy pomocy sił wyobraźni Umysłu wszystkie 108 wariantów – żywych jednostek Kosmicznego Prawa VIP.»

         Ponieważ zmierzamy do analizy pandemii COVID-19 niezbędnym staje się zapoznanie z prawie całym rozdziałem tejże książki pt.:

„Filozofia” wirusów

«W kosmicznych rytmach Czasu występują, wspomniane już wcześniej, a zauważane przez współczesną naukę pewne prawidłowości, dotyczące pojawiania się na Ziemi epidemii i pandemii. Są to – jak już wiemy – okresy sprawdzianów i egzaminów dotyczących stanu naszego dostrojenia się do Kosmicznych Praw. Zgodnie z tymi prawidłowościami, znajdujemy się u progu nowej epidemii, bądź bardziej pandemii. Wszystko również wskazuje na ptasią grypę i jej „zwierzęce” inwarianty będące rezultatem „rezonansowych interakcji” wirusa ptasiej grypy  z wirusami gryp, dla których „ofiarę-pożywkę” stanowią inne zwierzęce środowiska rozstrojone głównie wskutek ludzkich projekcji, jak na przykład: świnie, bydło, itp. itd.

Zanim jednak przejdziemy do ptasiej grypy (obecnie COVID-19), pozwólmy sobie na kilka dygresji. Tym razem – na temat wirusów, gdyż ptasia grypa „wywoływana” jest właśnie przez wirusy.

Czym więc są wirusy? Dlaczego nadal budzą one tak wiele kontrowersji? Są „rzeczami” czy „istotami”? Są i tym i tym! Są i jednym i drugim! Jak to możliwe? Dlaczego pełni ich natury i ich „stylu bycia” nie rozumie jeszcze nauka?

Przede wszystkim dlatego, że współczesna wirusologia jak i mikrobiologia, kładą główny nacisk na wirusy bądź bakterie, uważając ich za rzeczywistych i najważniejszych sprawców wielu chorób. Tymczasem już niektórzy dawniejsi mikrobiolodzy głosili zasadę, zgodnie z którą „mikrob jest niczym – wszystkim jest pożywka”. Ich zaś obserwacje były i są zgodne z prawdziwą biologią, rozumianą jako nauka o organizacji życia. A według tej nauki, mikroorganizmy mają swoje stałe miejsce w życiu Przyrody, gdyż życie nie jest jałowe! Życie jest symbiozą! To właśnie naruszenie tej symbiozy jest sprawcą wszelkiej patologii w relacjach pomiędzy mikro – a makroorganizmami.

Warto tu dodać, że tak właśnie rozumiana biologia leży u podstaw Nowoczesnej Medycyny Biologicznej – zarówno jej nazwy, jak i filozofii oraz praktyki. Ta ostatnia – praktyka – swoją skutecznością potwierdza zarówno prawdziwość takiej właśnie „biologicznej” interpretacji życia i ludzkiego organizmu, jak i słuszność założeń biologicznej medycyny. Wspomnieliśmy zresztą o tym już na początku tej publikacji, wyjaśniając – potwierdzony skuteczną praktyką – mechanizm działania TD VIP w stosunku do infekcji, w tym oczywiście również wirusowych!

Przyznać jednak należy, że wirusy są w świecie mikroorganizmów czymś szczególnym, dlatego też również szczególne jest przesłanie ich istnienia!

Są one „instrumentami” mającymi potencjał wchodzić w rezonans z VIP i Ich Prawami. Dlatego są regulatorami w żywej Przyrodzie, a jednocześnie potrafią być bezwzględnymi egzekutorami wobec naruszających Prawa VIP. Stąd też wynika ich niewiarygodna i niezrozumiała dotąd zdolność do modyfikacji i transformacji. Stąd też pochodzi ich „inteligencja”! Jeśli tylko ludzie wymyślą jakąś metodę ograniczania rozwoju jakiejś ich formy – szybko transformują w drugą, jeszcze bardziej wyrafinowaną postać. Stąd też próby sporządzenia „w porę” skutecznej szczepionki przeciw wirusom są z góry skazane na niepowodzenie!

Czy naukowcy tego nie rozumieją? Czy jednak ich „upór” w beznadziejnym poszukiwaniu szczepionek przeciw wirusom wynika z czegoś innego?!

To wirusy są najstarszymi mieszkańcami naszej Planety. Żyją tak długo dzięki temu, że „nie buntują się” przeciw Prawom VIP, lecz je bezwzględnie „respektują”. Tak czy inaczej są prawie, że niezniszczalne. W ten sposób niejako dowodzą, że to właśnie w dostrojeniu do Praw VIP tkwi tajemnica długiego, bądź nawet wiecznego życia!

Istnieją naukowe dowody na to, że w około 10% organizm człowieka składa się z… wirusów! Fakt ten budzi ogólne przerażenie i stanowi poważny problem interpretacyjny dla badaczy. Tymczasem powinien on stać się dla człowieka szansą, a dla badaczy wskazówką! Ta szansa wynika już z samej istoty życia w rezonansie z Prawami VIP, dla których wirusy są niejako „posłańcami” i „pośrednikami” pomiędzy Nimi a człowiekiem i Przyrodą. Znaczy to przecież, że minimum 10% każdego z nas znajduje się w stałym rezonansie z Prawami VIP i Ich Inteligencją. Zróbmy więc z tego użytek! Tym bardziej, że istnieją naukowe informacje, z których wynika, że bardzo często genialni ludzie są jednocześnie „ofiarami” jakiejś przewlekłej wirusowej infekcji. Wiele zatem wielkich odkryć, wydaje się być „następstwem” takiej wirusowej infekcji!

Nie koniec na tym! A oto, czego możemy dowiedzieć się na temat wirusów dzięki metodzie energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk, zastosowanej równolegle w odniesieniu do energogeometrii VIP i anatomii człowieka. Dodać należy, że energogeometria VIP reprezentuje sobą część fizycznych aspektów Praw VIP.

Dlaczego jednak musimy uciekać się do aż tak wyszukanych metod? Głównie dlatego, że wirusy są obiektem bardzo trudnym do badań, nie tylko ze względu na swoje niezwykle mikroskopijne rozmiary. Jednak dzięki naszej metodzie, spójnej zresztą z zasadą hermetyzmu „jak na górze tak i na dole, jak na dole tak i na górze”, można dowiedzieć się o wirusach czegoś, czego nie można się o nich dowiedzieć przy pomocy najbardziej wyszukanej aparatury badawczej.

Otóż – jak już powszechnie wiadomo – miejscem „realizacji się” wirusów, czyli niejako ich „pożywką” jest DNA ich „ofiar”. Tymczasem spirale DNA to mikroanteny namierzone na Czas i Przestrzeń! Wynika to między innymi z tego, że spirale DNA zbudowane są zgodnie z prawami energogeometrii VIP. Dzięki temu pozostają one w ciągłym rezonansie z VIP i Ich Prawami!

W dalszej części tej publikacji Czytelnik dowie się, że istnieje również makroantena namierzona na Czas i Przestrzeń. U człowieka jest nią kręgosłup!

Co łączy system mikroanten-DNA z makroanteną-kręgosłupem? Bardzo dużo! I jedno i drugie zbudowane jest zgodnie z prawami energogeometrii VIP. Dzięki temu pozostają w stałym rezonansie nie tylko z VIP, ale również ze sobą! Wynika z tego również, że pierwotne rozstrojenie makroanteny-kręgosłupa prowadzi równolegle do adekwatnego do niego rozstrojenia systemu mikroanten-DNA i na odwrót!

Jest zatem szansa, że rosnące zrozumienie nie tylko anatomii i fizjologii, ale i „filozofii” wyjątkowo łatwo dostępnego do badań kręgosłupa – o którym w dalszej części powiemy więcej – rzuci nowe światło na DNA, a pośrednio na wirusy dla których rozstrojone DNA „ofiary” stanowi „pożywkę”.

Żeby Czytelnika zainspirować do dalszego czytania tej publikacji już teraz postawimy interesującą tezę na temat zachowania się wirusów, a którą będziemy uzasadniać w toku naszych dalszych rozważań. Otóż zgodnie z tą tezą, istnieją dwa zasadnicze warianty-kierunki działania wirusów w obszarze DNA ich potencjalnych ofiar. A mianowicie:

Zgodnie z wariantem pierwszym, wirusy mogą dokonać „patologicznej” inwazji tylko we wcześniej rozstrojony system mikroanten-DNA „ofiary”. To zaś wcześniejsze rozstrojenie systemu mikroanten jest – zgodnie z prawem rezonansu równoległych zjawisk – następstwem adekwatnego rozstrojenia makroanteny-kręgosłupa. Z kolei to rozstrojenie kręgosłupa – zgodnie z tym samym prawem – jest bezpośrednim rezultatem naruszania Praw VIP! Jest również bardzo prawdopodobne, że rozstrojenie systemu mikroanten-DNA w pewnym stopniu dokonuje się równolegle i równocześnie z rozstrojeniem makroanteny-kręgosłupa, jako bezpośrednie następstwo naruszania Praw VIP. Można stąd wnioskować, że wirusy stanowią dopełniający system egzekwowania Praw VIP!

Zgodnie z wariantem drugim, wirusy mogą dokonać dostrojenia systemu mikroanten-DNA rozstrojonego organizmu człowieka, jeżeli tenże dostroi się duchowo do Praw VIP. Zatem wirusy mogą być również sprzymierzeńcami! Prawdopodobnie częściowo w tym tkwi tajemnica wielu „cudownych” uzdrowień, jak i wspomnianych genialnych odkryć. Róbmy więc wszystko, żeby „nasze” wirusy „zatrudniać” tylko i wyłącznie w tym drugim wariancie! Róbmy wszystko, aby „naszym” i nie tylko naszym wirusom dać szansę doprowadzania nas do „choroby genialności”, a nie do ptasiej czy innej grypy!

Niestety, dodać należy, że świat wirusów również podlega naruszeniom i manipulacji ze strony lokalnego piv, który nie chcąc podporządkować się Prawom Kosmicznego VIP, próbuje wszelkimi sposobami zneutralizować „sprawiedliwe i inteligentne” działania wirusów, bądź wykorzystać je dla swoich niskich celów. Prowadzi to jednak do jeszcze większych i nieprzewidywalnych problemów!»

Chcąc przybliżyć się do analizy pandemii COVID-19 trzeba jeszcze przestudiować niektóre fragmenty tejże książki z rozdziału pt.:

Kręgosłup i BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA

«Zajmijmy się, więc konkretami. Przygotujmy się do rozpatrzenia problemu COVID-19 z pozycji opartego na kręgosłupie BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA, będącego – jak już wiemy – rezultatem naukowej syntezy trzech zasadniczych poziomów istoty ludzkiej, to jest duchowego, umysłowego i fizycznego. Jak już również wiemy, głównym obszarem koordynacji i synchronizacji tych trzech poziomów jest kręgosłup, pełniący jednocześnie rolę namierzonej na Czas i Przestrzeń makroanteny człowieka. Zaś fakt, że kręgosłup jest wyjątkowo łatwo dostępny – zarówno dla manualnego, jak i instrumentalnego badania – dowodzi jego anatomicznego przeznaczenia także dla spełniania specjalnej diagnostycznej roli!

Dzięki istnieniu BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA można badać i oceniać człowieka z pozycji Praw VIP. Stwarza to nieistniejące do tej pory możliwości obiektywnej oceny życiowych problemów człowieka i jego zdrowia, gdyż wyjściową i zasadniczą przyczyną wszelkich jego problemów jest rozstrojenie ludzkiej osobowości w zakresie Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości – tożsame z rozstrojeniem w stosunku do Praw VIP. A manifestuje się ono – zawsze adekwatnym do niego – rozstrojeniem naszej głównej anteny – kręgosłupa. To prawo!

Oznacza to, że poprzez badanie kręgosłupa można ocenić i duchowe, i umysłowe, i fizyczne rozstrojenie człowieka. Co ciekawe, to ostatnie (fizyczne) znane było dotąd tylko nielicznym medykom, chociaż wynika ono wprost z anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu. Już Hipokrates radził medykom, jeśli szukasz choroby, zacznij od kręgów”. Znaczy to, że już dawno wiadomym było, że każdej chorobie towarzyszy rozstrojenie kręgosłupa! W naszej zaś terminologii „jednostki” tego rozstrojenia nazywamy blokadami

        «Wróćmy jednak do kręgosłupa, którego związek z fizycznym poziomem zdrowia znany był już starożytnym. A co ze związkami kręgosłupa z dwoma pozostałymi poziomami ludzkiej istoty, to jest umysłowym i duchowym? Otóż okazuje się, iż mało kto przypuszczał, że one istnieją. Tym bardziej mało kto mógł przypuszczać, że poprzez kręgosłup będzie można oceniać stan tych poziomów! Pozwala na to jednak BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA!

Co to oznacza?

Oznacza to, że z jego pomocą można przewidzieć, jakie blokady w kręgosłupie będzie powodować naruszanie konkretnych aspektów uniwersalnych duchowych norm, określonych jako Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości. Oznacza to również, że możliwe jest także działanie odwrotne – to znaczy, że na podstawie badania kręgosłupa można określić duchowe rozstrojenie danego człowieka w zakresie tych Cech!

Reasumując, oznacza to, że stan fizycznego kręgosłupa człowieka odzwierciedla sobą stan jego „duchowego kręgosłupa” i na odwrót! To prawo!»

 

«Z energoinformacyjnego punktu widzenia pod terminem blokada rozumiemy zahamowanie, ograniczenie, upośledzenie przepływu energii i informacji przez określony segment kręgosłupa z uwzględnieniem zarówno lokalnych, jak i ogólnoustrojowych konsekwencji istnienia określonej blokady.

Wykrywanie tych blokad jest łatwe i możliwe dzięki anatomicznej dostępności kręgosłupa do badań – dość jednoznacznie wskazującej również na jego specjalne diagnostyczne przeznaczenie!

Blokadę sygnalizuje zwykle ból bądź wrażliwość danego segmentu kręgosłupa pod wpływem silniejszego ucisku, a niekiedy również wyraźne odchylenie w położeniu segmentu. Potrzebna jest tu pewna znajomość anatomii kręgosłupa i pewne doświadczenie. Ponieważ jednak manualne wykrywanie blokad nie niesie żadnego ryzyka – każdy przeciętny człowiek może tę umiejętność praktycznie opanować.

Istnieje również nowoczesny elektroniczny sprzęt do wykrywania tych blokad.

Lokalizację blokad oznacza się zgodnie z ogólnie przyjętą w medycynie łacińską terminologią dotyczącą segmentów kręgosłupa.

Zgodnie z tą terminologią segmenty kręgosłupa liczy się i określa „z góry na dół” według następującego schematu:

C1 – C8 szyjne segmenty kręgosłupa
D1 – D12
piersiowe segmenty kręgosłupa
L1 – L5
lędźwiowe segmenty kręgosłupa
S1 – S5
krzyżowe segmenty kręgosłupa
Co1
guziczny segment kręgosłupa  (czasem występują dwa)

 

Oto zapowiadany BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA.

Oto segmenty kręgosłupa, rozumiane jako jego biologiczne jednostki, reprezentowane przez poszczególne pary nerwów rdzeniowych w zestawieniu z rezonującymi z nimi cechami osobowości.

1. C1 życzliwość, cierpliwość
2.
C2
cierpliwość
3.
C3
wiara
4.
C4
dobroć
5.
C5
życzliwość, radość
6.
C6
cierpliwość
7.
C7
panowanie nad sobą, cierpliwość
8.
C8
panowanie nad sobą, , łagodność
9.
Th1
miłość
10.
Th2
łagodność
11.
Th3
łagodność
12. Th4
radość
13. Th5
miłość
14. Th6
życzliwość
15. Th7
panowanie nad sobą
16. Th8
radość, pokój
17. Th9
pokójpanowanie nad sobą
18. Th10
cierpliwośćradość
19. Th11
łagodność
20. Th12
łagodność
21. L1
radość
22. L2
panowanie nad sobącierpliwość
23. L3
pokój, radość
24. L4
miłość
25. L5
panowanie nad sobą
26. S1
dobroć
27. S2
panowanie nad sobą
28. S3
dobroćłagodność
29. S4
dobroćwiara
30. S5
dobroć
31. Co1
pokój, życzliwość
Co2 (jeśli występuje) – pokój, życzliwość
24. L4 miłość

 

Czysto biologiczna i pełna interpretacja konsekwencji istnienia blokad na poszczególnych poziomach kręgosłupa przekracza ramy tej publikacji. Poza tym wymaga ona już bardziej profesjonalnej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

Dla wszystkich jednak ludzi – niezależnie od ich wiedzy w tym zakresie – ważne jest, ażeby już teraz zapamiętali następującą ogólną zasadę:

Rodzaj chorób i ich anatomiczny zasięg jest funkcją kombinacji ilości i poziomów blokad w kręgosłupie oraz ich stopnia i czasu trwania!

Jednak najważniejsze dla wszystkich jest, ażeby zapamiętać następującą wyższą zasadę:

Ostateczną przyczyną nie tylko wszystkich rodzajów chorób i problemów zdrowotnych, ale i losowych problemów człowieka jest rozstrojenie jego osobowości w zakresie poszczególnych jej cech – wyrażające się w rozstrojeniu kręgosłupa-makroanteny na tych jego poziomach, które z daną cechą rezonują!

Ten duchowo-biologiczny „tandem” to istota BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA!

Dzięki niemu każdy człowiek może otrzymać prawdziwie przyczynową diagnozę swoich zdrowotnych, jak i losowych problemów oraz zastosować prawdziwie przyczynowe ich samoleczenie!

BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA to model kosmicznej wielkości człowieka, to model jego związków z Kosmicznym Polem Energii Życia oraz z duchem Praw VIP, a zatem – z samym ŹRÓDŁEM!

To model dający człowiekowi praktyczną możliwość modelowania biologicznego stanu swojego organizmu i swojego zdrowia przy pomocy najsilniejszych energetycznie, a tym samym najskuteczniejszych instrumentów – duchowych instrumentów!

To model dający człowiekowi praktyczną możliwość realizowania swojego duchowego rozwoju przy pomocy sygnałów swojego ciała – najbardziej obiektywnego, a zarazem życzliwego nauczyciela i doradcy!

To model pozwalający praktycznie i świadomie realizować cel biologiczno-duchowej ewolucji człowieka, jakim jest osiągnięcie przez ludzkie ciało statusu „biologicznej świątyni”!

BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA to zarazem kosmiczne przesłanie życia adresowane osobiście do każdego człowieka!

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że odkrycie, opracowanie i udostępnienie ludziom tego KLUCZA-MODELU jest przełomowym wydarzeniem w całej ludzkiej historii!

Wymowny jest także fakt jego zaistnienia w krytycznym dla naszej cywilizacji czasie – czasie wzrostu „ciśnienia” Praw VIP, towarzyszącego przejściu naszego Kosmosu z dominacji praw materii w dominację praw energii.

Pojawia się on jako realna pomoc, nie tylko nie naruszająca Praw VIP, lecz jako klucz do rozwiązywania najważniejszych problemów – tak indywidualnych, jak i zbiorowych – w duchu Praw VIP.

Wskazuje zagubionej ludzkości – niezależnie od systemu wierzeń – na uniwersalny system wartości, potwierdzony i zatwierdzony przez „biologiczny autorytet” ludzkiego kręgosłupa i ludzkiego organizmu!

Pozwala każdemu człowiekowi wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za swoje zdrowie i za swój los! Zdejmuje też z lekarzy wyłączną odpowiedzialność za ludzkie zdrowie! Tym bardziej, że takie podejście stało się już prawie normą w tak zwanym prawie medycznym – tworzonym w piv-owskim stylu przez ludzi nie mających pojęcia ani o rzeczywistym przeznaczeniu życia, ani o przyczynach samego istnienia chorób!»

A oto fragment (tejże książki) z rozdziału pt.:

Czas, przestrzeń, czynnik ludzki i… którego przeczytanie powinno dać Czytelnikowi przekonanie, że naprawdę zbliżamy się do celu.

«Od dawna zresztą wiadomo, że sztuka udanego życia polega między innymi na tym, „aby umieć być tam gdzie trzeba i kiedy trzeba” (czas i przestrzeń) bądź umieć optymalnie adaptować się do czasu i miejsca (czas i przestrzeń).

Sztuka ta, i to w obydwu wariantach, jest i będzie coraz bardziej niezbędna w naszych czasach – czasach niepokojów, kryzysów ekonomicznych, wojen, trzęsień ziemi i innych kataklizmów, epidemii i pandemii. To ona także będzie decydowała o szansach przeżycia zbliżających się nieuchronnie apokaliptycznych wydarzeń!

Sztuka ta jest na szczęście tylko częścią możliwości, jakie niesie VIP DOSTROJENIE.

W naszym ziemskim doświadczeniu często bywa tak, że „ciemność definiuje światło, a zło definiuje dobro”. Podobnie również, pełniejsze zrozumienie możliwości, szans i perspektyw, jakie niesie VIP DOSTROJENIE wynika ze zrozumienia skutków odwrotności tego procesu – skutków masowego rozstrojenia grup ludzkich.

Bez wątpienia pomoże nam w tym także zacytowanie fragmentu „Przesłania ptasiej grypy do ludzkości”.

Oto on:

„…Człowiek – gospodarz Planety, swoim psycho-fizyczno- duchowym stanem zbyt daleko rozstroił się w stosunku do Uniwersalnych Praw Czasu i Przestrzeni. A każdy człowiek to równocześnie potężny generator i jego rozstrojenie narusza harmonię Czaso-Przestrzeni. Tak duża zaś liczba żyjących obecnie ludzi, znajdujących się jednocześnie na tak wysokim stopniu rozstrojenia, musi wyzwalać reakcje Czaso-Przestrzeni. I wyzwala.

Ziemia jako taka również podlega Prawom Czasu i Przestrzeni. Pozostaje z nimi w rezonansie. Dlatego też takie zjawiska, jak trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, anomalia pogodowe, tsunami itd., to właśnie reakcje Ziemi i Czaso-Przestrzeni na postępowanie człowieka. Również epidemie i pandemie z ptasią grypą włącznie.

To wszystko stanowi dla ludzkości ostrzegawcze znaki, przesłania i środki wychowawcze. Tymczasem ludzkość tych przesłań nie pojmuje i nie przyjmuje. Nic zresztą dziwnego, skoro współczesna medycyna nie pojmuje przesłania choroby. Nic jednak dobrego to nie rokuje…”.

Jak jednak mówi porzekadło „w tym szaleństwie jest metoda”. I rzeczywiście jest!

Oznacza to bowiem, że zakres wyżej wymienionych „wychowawczo-karzących” wydarzeń na naszej Planecie zależy również (o ile nie głównie) od zakresu rozstrojenia ludzi. A to z kolei oznacza, że można go zredukować, zminimalizować bądź nawet wyeliminować dzięki VIP DOSTROJENIU ludzi. Nie jesteśmy, więc bezradni!

Przy tym warto wiedzieć, że dostrojony człowiek to bardzo potężny generator „promieniujący” sobą na innych ludzi i na środowisko! Oto prawdziwa VIP Ekologia

Ponieważ po raz pierwszy (i ostatni) w tej publikacji pojawiło się określenie „dostrojony człowiek” zatrzymajmy się na chwilę dla małej dygresji, wszak rodzi się pytanie: Czy ktokolwiek z ludzi żyjących obecnie na Ziemi może to określenie odnieść do siebie? I tak i nie, albowiem Dostrojenie do Praw VIP, to niekończący się proces prowadzący poprzez Czasy, Wymiary, Przestrzenie (także VIP). Przy czym, osiągnięcie pewnej miary dostrojenia wymaganego dla określonego wymiaru daje możliwość i zdolność zarządzania czasem i przestrzenią tego wymiaru. Jak widać i tu przejawia się prastara zasada nauki zarządzania: Najpierw trzeba nauczyć się podporządkowania, ażeby wejść na poziom zarządzania. To zresztą także droga do wszelkiego Mistrzostwa.

Powróćmy zatem do przerwanego przez niniejszą dygresję przedruku fragmentu rozdziału p.t. „Czas, przestrzeń, czynnik ludzki i…” i zacytujmy dalszą jego część:

«Niestety! Nie należy zapominać, że Ziemska Szkoła Praw VIP „działała” dotąd w warunkach poważnego rozstrojenia Planety i jej mieszkańców spowodowanego przez lokalny piv. Nie należy również zapominać, że odnosi się to także do przestrojenia Praw VIP w ziemskiej Czaso-Przestrzeni i przestrojenia jej „fizyki”. Należy zatem założyć, że te przestrojenia musiały rzutować także na czystość zależności pomiędzy różnymi stanami masowego rozstrojenia ludności jakiegoś terytorium w jakimś czasie (czas i przestrzeń) a „wychowawczo-karzącymi” wydarzeniami, którymi Planeta i Czaso-Przestrzeń reagują na określone masowe ludzkie rozstrojenie. W praktyce oznacza to, że nie zawsze konsekwencje ponosili ci, którzy na nie zasłużyli!

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wzrost „ciśnienia” Praw VIP nie tylko zwiększa ilość, intensywność i zakres tych „wychowawczo-karzących” wydarzeń, ale równocześnie prostuje te zakłócone zależności, pozwalając tym samym na ich obiektywne odczytanie.

Dzięki BIOLOGICZNO-DUCHOWEMU KLUCZU-MODELU CZŁOWIEKA i dzięki metodzie energoinforma-cyjnej syntezy równoległych zjawisk, udało się wyliczyć procentowy udział w występowaniu określonych kataklizmów – trzech ich głównych przyczynowych czynników, to jest:

 

1. Bezpośredniego wpływu ludzkiego rozstrojenia

2. Bezpośredniego wpływu lokalnego piv

3. Nieznanych nam jeszcze innych wpływów.

 

Pierwszy czynnik wynika z tego, że stan „rozstrojenia-dostrojenia” ludzkości, to stan dynamicznej syntezy kilku miliardów „ludzkich generatorów” i jako taki oddziaływuje nie tylko na Ziemię, ale i na szeroko rozumiany Kosmos, a zwłaszcza na Słońce.

Wydają się to zresztą potwierdzać obserwacje Słońca. Zaobserwowano bowiem, że wielkie trzęsienia ziemi, wielkie pogodowe anomalia, wielkie epidemie i pandemie, a nawet wojny poprzedzone są zmianami na Słońcu. Nie pomyślano jednak o tym, że reakcje Słońca są wtórne w stosunku do masowego i specyficznego rozstrojenia w określonym czasie i przestrzeni wielkich grup ludzkich – wielu (często bardzo wielu) milionów chaotycznie rezonujących ze sobą „ludzkich generatorów” wysyłających w Czaso-Przestrzeń naszego Układu Słonecznego potężne i destrukcyjne wibracje. Dlatego też Słońce – „serce” i główny generator podtrzymujących życie wibracji – musi adekwatnie reagować, ażeby utrzymać cały ten Układ przy życiu.

Niewykluczone, że mechanizm „działania” pozostałych przyczynowych czynników jest również podobny!

      Studiując poniższą statystykę nie należy zapominać o tym, że przyczynowy udział lokalnego piv w zaistnieniu wszystkich ludzkich nieszczęść i cierpień na przestrzeni ludzkiej historii wynosi aż  90%. Odnosi się to również do jego udziału w spowodowaniu tak wysokiego stopnia rozstrojenia ludzkości w stosunku do Praw VIP – które to rozstrojenie jest już w podanym niżej stopniu bezpośrednio odpowiedzialne za występowanie na Ziemi „wychowawczo-karzących” kataklizmów. Tak, więc przyczynowy udział lokalnego piv w występowaniu tych kataklizmów jest obiektywnie znacznie wyższy niż niżej podany!!!

Tam zaś, gdzie udział danego czynnika jest nieznaczny – pomijamy go w rachunkach.

Oto ta statystyka:

W występowaniu trzęsień ziemi przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia wynosi około 50%, bezpośredni zaś udział lokalnego piv – około 25%.

W występowaniu takich zjawisk jak tsunami i powodzie, przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia wynosi aż 83%.

W występowaniu huraganów i sztormów przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia wynosi aż 93%.

W występowaniu zaś klęsk suszy przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia wynosi około 50%, lokalnego piv – około 10%.

W występowaniu epidemii czynnik ludzki stanowi około 50%, lokalny piv około 37%, zaś w występowaniu pandemii czynnik ludzki stanowi aż 73%.

Reasumując oznacza to, że występowanie tak zwanych naturalnych kataklizmów w sprawiedliwej „wychowawczo-karzącej” roli jest „zasłużone” przez ludzkość w około 65%. W 25% przyczynia się do ich zaistnienia lokalny piv.

         Zastanawiające, że szczególnie wysoki jest bezpośredni przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia w występowaniu kataklizmów mających „wodną” naturę. Zastanawiające, a jednocześnie oczywiste!

       Jednak najbardziej przerażającym, bo najbardziej niesprawiedliwym w skutkach jest bezpośredni udział ludzkiego czynnika w przyczynach występowania wojen – wynosi on tylko 20%, zaś lokalnego piv około 67%. Znaczy to, że wojny są skutkiem wielkiego, a nawet wręcz ekstremalnego zapotrzebowania na ludzką życiową energię ze strony lokalnego piv. Nikt zresztą nie będzie polemizował ze stwierdzeniem, że to szczególnie w warunkach wojny ludzie wytracają największe ilości tej „świętej” energii.

O czym zatem świadczy wzrost liczby wybuchających tu i ówdzie i niekończących się wojen? Mało tego, wybuchających bez specjalnych „ludzkich” przyczyn. Odpowiedzmy sobie sami!

Relatywnie wysoki jest również bezpośredni udział lokalnego piv w występowaniu klęsk głodu – wynosi on około 45%, podczas gdy udział ludzkiego rozstrojenia – około 32%! Fakt ten również daje wiele do myślenia!

Przedstawiona wyżej statystyka w części niewątpliwie przygnębia, w części jednak daje nadzieję. Najważniejsze przecież, że wreszcie zaczynamy pojmować swoje położenie i przyczyny tego, co się dzieje!

Nadzieja zaś wynika stąd, że jeśli poziom świadomości i obiektywnego rozumu ogółu ludzi będzie wysoki – to ludzie sami nie pozwolą na wzajemne wyniszczanie się!!!»

Zbliżyliśmy się już bardzo blisko do zajęcia się analizą pandemii COVID-19. Ponieważ jednak nie da się tej analizy przeprowadzić bez BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA (BDKMCz) niezbędne jest w ramach naszego przyspieszonego Kursu Świadomości zapoznanie się z niektórymi fragmentami książki pt.: „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA I BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA”.

I tak, czytamy fragmenty tej książki z rozdziału pt.:

Prawdziwe przyczyny najczęściej występujących chorób i typów patologii w świetle BDKMCz

«Oto historyczny moment!

Oto bowiem, opublikowana po raz pierwszy w historii naszej cywilizacji lista najbardziej rozpowszechnionych chorób i typów patologii w zestawieniu z grupami segmentów kręgosłupa, których rozstrojenie stanowi bezpośrednią przyczynę tych chorób i typów patologii. Rzecz jasna – na poziomie organizacji ludzkiego organizmu.

Z kolei na poziomie «organizacji» ludzkiego życia – jako losu a zarazem kosmicznego procesu – prawdziwą ich przyczynę stanowią odstępstwa od realizacji duchowych celów ludzkiej ewolucji (VIP Ewolucji) i przejawianie w życiu sprzecznych z nimi postaw (RDP). Te z kolei Czytelnik może już samodzielnie odczytać przy pomocy BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA (BDKMCz).

Oto wybrane (nieprzypadkowo) przykłady z tej listy zestawień

Nowotwory
U – C3, D6, D7, S4
(w nazewnictwie medycznym używa się dwóch równoznacznych symboli dla określenia piersiowych segmentów kręgosłupa tj. D albo Th)
Otyłość
U – D1, C8, L2
Choroba zwyrodnieniowa stawów
U – S1, D10, L2, L1
Reumatoidalne choroby stawów
U- D1, S1, D10
Nadciśnienie tętnicze
U – D1, Co1, S5
Bezpłodność
M – D1, D9, D8
Choroby zapalne uszu
U – D1, Co1, S3»

Z powodu jej „objętości”, całej listy zestawień nie będziemy tu przytaczać – każdy może do niej sięgnąć samodzielnie. Za to z pewnych względów – które Czytelnik zrozumie w trakcie analizy COVID-19 – należy przytoczyć jeszcze inny fragment tego rozdziału:

«Niejako dla podsumowania powyższych zestawień, wydzielić należy jeszcze grupy segmentów, których rozstrojenie – jeśli dotyczy znacznego procentu ludzkiej populacji zamieszkującej jakieś terytorium – prowadzi do wystąpienia na tym terytorium kataklizmów z udziałem tak zwanych sił przyrody.

Jak jednak pogodzić powyższe stwierdzenie z faktem, że geofizyczne i klimatyczne usytuowanie jest nadal ważnym faktorem w występowaniu tego typu kataklizmów? Otóż warunkiem tego konsensusu jest zrozumienie, że «wybór»  miejsca zamieszkania bądź czasowego przebywania w rejonach częściej «nawiedzanych» przez określone kataklizmy – a tym bardziej w  czasie tego «nawiedzania» – nie jest kwestią przypadku lecz rezonansu!

Dla lepszego zrozumienia tych rezonansowych zależności, proponuję przestudiować rozdział z książki «VIP DOSTROJENIE …» zatytułowany «Czas, przestrzeń,  czynnik ludzki i…».

Przy czym, zapoznanie się z tym rozdziałem – a jeszcze lepiej z całą książką – jest niezbędne, ażeby pojąć to, co do tej pory było przez ludzkość niepojęte. A mianowicie: dlaczego faktor ludzkiego rozstrojenia – chociaż nie jest jedynym czynnikiem prowadzącym do występowania tego typu kataklizmów w rejonach zamieszkałych przez ludzi – to jednak jest czynnikiem decydującym o ich zaistnieniu bądź nie zaistnieniu?!

Należy zwłaszcza pojąć, że faktor ludzkiego rozstrojenia jest tak «usytuowany», iż to właśnie człowiek – dopełniając charakterem, zakresem i siłą swojego duchowego rozstrojenia dopuszczalną miarę przestrojenia określonych enklaw lokalnego przestrzenio-czasu – jest zarówno «inicjatorem i sprawcą» tych kataklizmów, jak i ich główną «ofiarą».

Z powyższej retoryki można zatem wywnioskować – i to całkiem słusznie –  że całokształt tych problemów jest skutkiem skrajnego duchowego rozstrojenia ludzkich mas żyjących na skrajnie  przestrojonej Planecie.

Niestety! Samo zrozumienie naszego ludzkiego położenia na przestrojonej Planecie, jaką jest aktualnie Ziemia nie rozwiązuje problemów naszego rozstrojenia i rosnącej ilości kataklizmow. Raczej na odwrót – ono tym bardziej zobowiązuje człowieka do pracy nad swoją rozstrojoną osobowością i do większej odpowiedzialności za siebie samego i za naszą Planetę.

Pamiętać należy bowiem i o tym, że niezależnie od  tragicznej strony kataklizmów, pobudzają one dotkniętych nimi ludzi – a raczej ich zmuszają – do okazywania wzajemnej pomocy, przejawiania solidarności i współodczuwania, czyli do… dostrajania swoich osobowości do poziomu wymaganego przez VIP Ewolucję człowieka. Przy czym – co istotne w erze rozwiniętej informacji – pobudzają one do przejawiania tych ludzkich postaw także pozostałą część ludzkości, testując jednocześnie jej zdolność do współodczuwania i przejawiania solidarności.

Niestety! Niemała liczba egoistycznych zachowań przejawianych wśród społeczności «dotkniętych» kataklizmami (w czasie ich przechodzenia), jak i opieszała i zwykle tylko symboliczna pomoc ze strony pozostałych – a zwłaszcza żyjących w dobrobycie – społeczeństw i społeczności, nie wystawia ludzkości dobrego świadectwa. Na odwrót! Fakty te tylko potwierdzają przykrą prawdę o duchowym rozstrojeniu ludzkich mas, społeczeństw i jednostek – usprawiedliwiając niejako wychowawczą konieczność wzrostu liczby i siły kataklizmów. 

Nie da się zatem ukryć, że to aż kataklizmy muszą nam przypominać o konieczności przejawiania prawdziwie ludzich postaw, jak i o naszym rzeczywistym duchowym stanie! Przy czym stwierdzenie to, zachowuje aktualność nawet przy uwzględnieniu – niezawinionego w pełni przez ludzi – przestrojenia naszej Planety.

Najwyższa zatem pora zmądrzeć wszystkim ludziom! Czyż bowiem nie mądrzej byłoby przejawiać te ludzkie postawy wcześniej – nie dopuszczając tym samym do zaistnienia takich czy innych  kataklizmów?!

Najwyższa także pora, aby prawdy te donosić wszystkim ludziom żyjącym na Planecie, a nie propagować i demonstrować – zwłaszcza w mediach – piv-owski model egoistycznej egzystencji i adaptacji, na przemian z poniżającymi wszystkich aktami «wymuszonej bądź pokazowej  dobroczynności» przejawianej w stosunku do «ofiar» kataklizmów.

Najwyższa także pora, aby prawdy te pojęły tzw. elity współczesnych społeczeństw, zwłaszcza tych, które szczycą się tzw. wysokim poziomem życia. Tym bardziej, że z niektórych naukowych doniesień wynikają coraz bardziej czytelne przesłania. Ot chociażby:

Naukowcy odkryli, że niektóre cyklony systematycznie «atakujące» niektóre kraje bądź regiony (zwłaszcza bogate) rodzą się w odległej i biednej Afryce. Czyż trudno zauważyć tu głębokie przesłanie odnoszące się (w historycznej perspektywie) do zależności pomiędzy bogactwem jednych krajów a biedą drugich?!

Inny przykład to niedawny wybuch wulkanu w Islandii (2010rok), doprowadzonej do bankructwa polityką innych krajów. Chodzi tu oczywiście o przyczyny spowodowania takiego rozstrojenia mieszkańców tego kraju, które moglo stymulować wybuch wulkanu. Jak jednak wiadomo, skutki tego wybuchu odbiły się nie tylko na Islandii – wystarczyło tylko śledzić «inteligentną» geometrię pyłowej chmury oraz wydarzenia zachodzące w tym czasie w Europie, aby domyśleć się gdzie znajdowały się głębsze i prawdziwe przyczyny zaistnienia tego kataklizmu. Zresztą podobnej przyczynowo-skutkowej i skutkowo-przyczynowej «inteligencji» można i należy dopatrywać się we wszystkich przyrodniczych kataklizmach, które mają i będą mieć miejsce na Ziemi!

Jeśli zaś ludzkość tego nie zrozumie i nie skoryguje swojego postępowania – i to szybko – kataklizmów będzie coraz więcej i więcej, a ich zakres będzie coraz szerszy i szerszy…

          Niżej wymienione są grupy segmentów kręgosłupa, których rozstrojenie u znacznego procenta populacji zamieszkującej jakieś terytorium, prowadzi do wystąpienia na tym terytorium konkretnych kataklizmów. Analizując przyczyny ich rozstrojenia należy jednak pamiętać o tym, że odnoszą się one nie tylko do tych, którzy żyją w rejonach częściej dotąd «nawiedzanych» przez konkretne typy kataklizmów. W warunkach bowiem zmian zachodzących aktualnie w «fizyce» ziemskiej Czaso-Przestrzeni (przejście z piv w VIP) masowe przejawianie postaw rozstrajających wymienione grupy segmentów, może wyzwolić «rezonujące» z tymi postawami kataklizmy także i tam, gdzie dotąd one nie występowały.

Oto owe przyczynowo-skutkowe zależności:

1.   Trzęsienia ziemi
   U – D8, S1, Co1, D1, D5
2.   Tsunami
   U – D12, C2, C7, C8
3.   Powodzie
   U – D2, C2, C5, D7
4.   Huragany i sztormy
   U – D8, D11, C8, D1
5.   Wybuchy wulkanów
   U – L5, S3, S4, S5, C5
6.   Klęski suszy
   U – Co1, D1, C4, D3
7.   Klęski mrozów
   U – D3, L3, D8, D2, D7, C4
8.   Epidemie i pandemie
   U – L2, D11, D5, S4, C3

Z moich badań wynika, że rozstrojenie tej ostatniej grupy segmentów u  minimum 37% populacji ludzkiej zamieszkującej jakieś terytorium, warunkuje (determinuje) samo zaistnienie jakiejś epidemii w tej populacji. Jeśli zaś to rozstrojenie przekroczy 47% ludzkiej populacji zamieszkującej minimum grupę krajów, wtedy warunkuje ono zaistnienie pandemii na tym obszarze. Rozstrojenie wymienionej grupy segmentów stwarza zatem jakby «falę nośną» dla rozprzestrzeniania się epidemii bądź pandemii.

Oprócz tego ogólnego warunku – każda epidemia bądź pandemia jest jeszcze następstwem rozstrojenia specyficznej dla niej grupy segmentów.»

I dopiero teraz z tymi Czytelnikami, którzy dokonali umysłowego i duchowego wysiłku, czytając wybrany przeze mnie materiał, możemy zająć się analizą zjawiska pod nazwą COVID-19. Ponieważ pożądane jest dalsze pozostawanie w duchu książki „VIP DOSTROJENIE …” kolejny raz posłużmy się stosownymi jej fragmentami. Tym razem będą to już fragmenty rozdziału pt.:

Kto będzie kandydatem (na zachorowanie) na ptasią grypę?

Różnica polega tylko na zastąpieniu słów „ptasia grypa” słowami COVID-19. Rzecz jasna, inna będzie również kombinacja blokad w kręgosłupie. A więc:

Kto będzie kandydatem na stanie się ofiarą COVID-19?

«Dzięki tej nowej wiedzy można już teraz przewidzieć, kto jest lub będzie potencjalnym kandydatem na stanie się ofiarą COVID-19. Nie wszyscy na szczęście! Zresztą ofiarami epidemii, jak i pandemii nigdy nie stawali się wszyscy, którzy byli na infekcję narażeni. Ofiarami stawali się ci, którzy znajdując się w określonym czasie w określonym miejscu (czas i przestrzeń) jednocześnie znajdowali się w stanie specyficznego rozstrojenia charakterystycznego dla specyficzności epidemii.

Jakie zatem są cechy specyficznego rozstrojenia „kandydata” na COVID-19? Warto zaznaczyć, że jednocześnie są to cechy specyficznego rozstrojenia tych, którzy zgodnie z bezwzględnym Prawem Rezonansu będą głównymi „narzędziami” w procesie rozchodzenia się ewentualnej epidemii. (Prawo Rezonansu i rezonans leżą u podstaw fizyki Czaso-Przestrzeni).

Zacznijmy od kręgosłupa, który tę specyficzność odzwierciedla, reprezentuje i determinuje pod postacią wspomnianych wcześniej blokad. Przypomnijmy tylko, że pod terminem blokada rozumiemy zahamowanie, ograniczenie, upośledzenie przepływu energii i informacji przez określony segment kręgosłupa z uwzględnieniem zarówno lokalnych, jak i ogólnoustrojowych konsekwencji istnienia określonej blokady.

Niezbędne zaś informacie na temat wykrywania, jak i oznaczania blokad zostały podane przy omawianiu BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA.»

Kandydatami na zachorowanie na COVID-19 są ludzie, u których istnieją blokady niżej wymienionych segmentów kręgosłupa:

 

1. S1 – pierwszy krzyżowy

2. D1 – pierwszy piersiowy

 

Segmenty te z kolei reprezentują stopniem swojego zablokowania, poziom rozstrojenia osobowości człowieka w zakresie następujących Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości i zgodnie z następującą kolejnością:

 

1. DOBROĆ

2. MILOŚĆ

 

Zanim jednak przejdziemy do analizy tej strategicznej informacji – bo takie ma ona znaczenie dla oceny zjawiska COVID-19 – najpierw niewielka dygresja, a po niej dalszy fragment tego rozdziału.

Otóż powszechnie już wiadomo, że zjawisko zwane COVID-19 nie jest ani jednolite, ani jednoznaczne z mikrobiologicznego punktu widzenia. Obserwuje się nawet, że jest różne w różnych krajach. Dlatego proponuję aby przedrostek CO-(czyt. KO-) zaczynający tę nazwę bardziej odnosić do kombinacji aniżeli do koronawirusa. Krótko mówiąc, jest to rezultat kombinowanych – dlatego nie zawsze rezonansowych – interakcji różnych wirusów (a nawet i bakterii.) I tak naprawdę nie ma znaczenia kto tu „kombinuje” – wszystko jest rezultatem ludzkiego duchowego rozstrojenia, tj. i „kombinowanie” przy mikrobach i bycie ofiarą tego „kombinowania”. Innymi słowy ludzie skrajnie rozstrojeni gotują nieszczęście tym mniej rozstrojonym nie rozumiejąc, że sami staną się jego ofiarami. Przeczytajmy zatem bardzo aktualny fragment z książki „VIP DOSTROJENIE …” z rozdziału pt.:

Kto będzie kandydatem…

«Okazuje się, że wirus COVID-19 coraz częściej wchodzi w „rezonansowe interakcje” z wirusami gryp, dla których główną „pożywkę-ofiarę” stanowią inne zwierzęta – zwłaszcza hodowane w „nieludzkich” warunkach. Ponieważ jednak warunki te są rezultatem  ludzkich projekcji to w końcu również ludzie stają się „pożywką-ofiarą” tych „rezonansowych interakcji” wirusa COVID-19 z wirusami  innych zwierzęcych gryp.

Nie należy jednak zapominać, że najbardziej wiodącą rolę  w samym zaistnieniu tych i innych „rezonansowych interakcji” wirusów odgrywa rozstrojenie osobowości ludzi – gospodarzy Planety! To ono jest ich główną przyczyną! Wirusy i ich „rezonansowe interakcje”  to tylko skutki – to narzędzia Praw VIP. Będą one zatem zachodzić dopóty, dopóki człowiek nie stanie się CZŁOWIEKIEM! 

To wszystko brutalna prawda!

Z drugiej jednak strony na pewne usprawiedliwienie ludzkości w sprawie udziału jej rozstrojenia w przyczynach występowania epidemii i pandemii przemawia fakt, że ten udział ten wynosi odpowiednio: 50% i 73% – o czym mówi poprzedni rozdział.

Oznacza to niestety, że lokalny piv posiada znaczne możliwości w „wykreowaniu” takiej czy innej epidemii, bądź – w mniejszym stopniu –pandemii. Może to jednak uczynić tylko i wyłącznie przez pośrednictwo szczególnie rozstrojonych ludzi – a zwłaszcza niektórych naukowców, biznesmenów itp. Przykre to, ale najwidoczniej ich znajduje!».

Przykre to słowa, ale prawdziwe. Nic zresztą nie dzieje się przypadkowo, również wspomniane wyżej „kombinowanie.” Wszystko to dzieje się zgodnie z Prawem ODWZOROWANIA. Dlatego też mikrobiologiczny rezultat tego „kombinowania” odzwierciedla sobą rodzaj i stopień duchowego rozstrojenia jego „twórców” i ich sponsorów, jak i społeczeństw, które przyzwoliły im to robić. Stąd wirus, wydostawszy się spod manipulacji i kontroli – co zawsze zachodzi w przypadku ludzkiego przy nim „kombinowania” oraz we właściwym czasie i miejscu – może już sam wchodzić w rezonansowe interakcje z innymi wirusami (bądź bakteriami), aby skuteczniej wypełniać swoją naturalną rolę. Rola ta to korekcja, redukcja, bądź nawet likwidacja ludzkiego rozstrojenia, jeśli ono przekroczyło dopuszczalną przez Kosmicznego VIP miarę. To właśnie w tym kontekście wirusy stanowią dopełniający system egzekwowania Praw VIP. Wirusy i powodowane przez nich epidemie i pandemie to katalizatory dopuszczalnego roztrojenia.

Żeby jednak być naukowo uczciwym trzeba tu dodać, że podział mikrobiologicznego świata na wirusy, grzyby i bakterie jest sztuczny, a zatem nieprawdziwy. Prawdą jest bowiem polimorfizm i cyklogenia mikrobów, czyli możliwość ich transformacji, to jest przechodzenia z jednej formy w drugą. Przy czym kierunki tych transformacji zdeterminowane są głównie stanem środowiska, czyli pożywki. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że w historii wielkich epidemii i pandemi obserwowano różne ich fazy i etapy, różniące się klinicznym obrazem i „wywoływane” inną formą mikroba, aniżeli miało to miejsce w początkowej fazie danej epidemii czy pandemii. To właśnie jest – niezależny od interakcji z innymi mikrobami – przejaw mikrobiologicznego polimorfizmu. Dlatego można (a jednocześnie nie należy!) oczekiwać przejawienia się tego faktora również w przypadku COVID-19. Niemniej jednak prawdą jest, że to zwykle wirusy inicjują określone epidemie bądź pandemie, stąd w naszych filozoficzno-mikrobiologicznych rozważaniach akcentujemy właśnie ich rolę. Co zaś istotne dla Czytelnika to fakt, że cechy rozstrojenia osobowości determinujące kandydaturę na stanie się ofiarą określonej epidemii bądź pandemi są te same dla wszystkich ich faz i etapów.

Może zabrzmi to paradoksalnie, ale z „matematyki” dotyczącej przyczynowego udziału czynnika ludzkiego rozstrojenia w zaistnieniu pandemii (73%) wynika, że naturalne pandemie są jedynymi z bardziej sprawiedliwych i obiektywnych zjawisk występujących na Ziemi w wychowawczo-karzącej roli Sił Przyrody.

Historycznie zaobserwowano, że faktor czasu przejawia się w stosunku do pandemii równo co 100 lat. Ostatnia pandemia tzw. „grypa hiszpanka” miała miejsce w latach 1919-1920. Nietrudno stąd wyliczyć, że w latach 2019-2020 „powinna” rozpocząć się kolejna pandemia.

Również historycznie zaobserwowano, że przejawiające się w tym 100-letnim rytmie pandemie w istotny sposób zmieniały układ sił na świecie. Warto zapamiętać te „historyczne” obserwacje, aby pod koniec niniejszego Kursu Świadomości móc samemu dokonać oceny „historycznej polityki” lokalnego piv.

Przystąpmy zatem do analizy zjawiska zwanego COVID-19.

Jak już wiemy, potencjalnymi kandydatami na stanie się jego ofiarą są ludzie u których ma miejsce rozstrojenie (blokada) dwóch segmentów kręgosłupa tj. S1 i D1 reprezentujących odpowiednio DOBROĆ (S1) i MIŁOŚĆ (D1).

Sięgnijmy więc do BDKMCz aby zobaczyć jakie RDP (Rozstrajające Duchowe Postawy) oraz RDS (Rozstrajające Duchowe Sytuacje) wiodą do ich rozstrojenia.

Aby prawidłowo korzystać z BDKMCz zacytujmy fragment książki „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA I BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA”:

«Oznaczenia użyte w BDKMCz:

CO cechy osobowości
RDP rozstrajające duchowe postawy (w tym także nałogi)
SRS szczególnie rozstrajające sytuacje
U odnosi się w jednakowym stopniu do mężczyzn, jak i kobiet
M/F odnosi się w pełni do mężczyzn, a w 2/3 do kobiet
F/M odnosi się w pełni do kobiet, a w 2/3 do mężczyzn
M odnosi się tylko do mężczyzn
F
odnosi się tylko do kobiet

 

Bazową część BDKMCz stanowi przyporządkowanie poszczególnym segmentom kręgosłupa, rezonujących z nimi cech osobowości (CO) i na odwrót – przyporządkowanie cechom osobowości rezonujących z nimi segmentów kręgosłupa (SRK). Bazową – ponieważ cechy osobowości (ich przyswajanie i doskonalenie) to jednocześnie główne cele ludzkiej ewolucji! Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie segmenty kręgosłupa znajdują się w rezonansowych związkach z określonymi cechami osobowości.

Bardzo ważnym dopełnieniem jest przyporządkowanie poszczególnym segmentom kręgosłupa, najbardziej typowych – dla ich rozstrojenia – rozstrajających duchowych postaw (RDP) oraz szczególnie rozstrajających sytuacji (SRS).

Jak z powyższego wynika, terminu «rozstrojenie» używamy zarówno dla określenia negatywnych stanów osobowości, negatywnych duchowych postaw oraz traumatyzujących sytuacji, jak i dla określenia negatywnego stanu segmentów kręgosłupa. Czasami – w innym kontekście – używamy dla określenia stanu rozstrojenia segmentów kręgosłupa terminu «blokada».

         Reakcją na rozstrojenie osobowości w zakresie określonych cech, jak i na przejawianie rozstrajających duchowych postaw jest rozstrojenie segmentów kręgosłupa, rozumiane jako naruszenie biologicznego stanu tych segmentów, które z tymi cechami i postawami rezonują. Podobnie rzecz ma się z reakcją na SRS. Manifestuje się ono bólem bądź wrażliwością danego segmentu pod wpływem ucisku, a niekiedy także wyraźnym odchyleniem w położeniu kręgów związanych z danym segmentem.»

«Studiując BDKMCz bądź diagnozując przy jego pomocy należy pamiętać o tym, iż do rozstrojenia (blokady) danego segmentu kręgosłupa doprowadzić może zarówno przejawianie wielu RDP (spośród wymienionych przy każdym segmencie), jak i przejawianie tylko niektórych z nich. Podobnie rzecz się ma z SRS. Liczy się bowiem, nie tylko ich charakter, ale także czas i siła ich przejawiania. Kolejność zaś wymienionych przy każdym segmencie RDP, jak i SRS jest przypadkowa – nie powinna być zatem brana pod uwagę!

I jeszcze jedna uwaga: RDP i SRS, rozstrajające poszczególne segmenty kręgosłupa, rozpatrywać należy głównie z pozycji cechy osobowości rezonującej z danym segmentem. Należy pamiętać również o tym, że problem z daną cechą osobowości – jeśli tylko jest sygnalizowany przez obecność cech rozstrojenia danego segmentu – istnieje obiektywnie także i wtedy, kiedy w życiu diagnozowanego nie przejawiają się w oczywisty sposób RDP i SRS prowadzące do rozstrojenia danego segmentu. Dzieje się to właśnie z tego powodu, iż miara rozwoju danej cechy wyznaczana jest indywidualnie każdemu przez jego ewolucję. Dlatego też żaden człowiek nie ma prawa być sędzią w stosunku do drugiego – sędzią jest VIP Ewolucja! Takiej postawy wymaga ona od każdego, komu przyjdzie diagnozować innych przy pomocy BDKMCz.»

Oto ta część BDKMCz, która odnosi się do interesujących nas segmentów kręgosłupa tj. S1 i D1: 

 

S1   DOBROĆ
RDP (U)
przesadna «potrzeba» bycia dobrze ocenianym i akceptowanym przez środowisko (bądź społeczeństwo)
 
podsłuchiwanie i inwigilacja
 
korupcja
 
fanatyczne kibicowanie (np. Fanatyzm sportowego kibica)
 
polowanie i zabijanie «dla przyjemności»
 
pedofilia
 
symulowanie chorób
 
niegościnność
RDP (M)

nieprzystępność
 
niszczenie «dla przyjemności» («przyjemność niszczenia»)
 
sadyzm
 
chamstwo
 
awanturnictwo
 
pogarda
 
szyderstwo
 
nieumiejętność przyznania się do błędu
RDP (F)

brak szacunku dla rodziców
 
prostytucja
 
nadmierna surowość wobec swoich dzieci
 
brak okazania skruchy w sytuacji oczywistej winy
SRS (M)

destrukcyjny strach przed egzaminem
SRS (F)

niechciane rozstanie z bliską sercu osobą
D1
  MIŁOŚĆ
RDP (U)

wywyższanie się
 
niesprawiedliwe osądzanie ludzi (dotyczy także urzędników tak zwanych organów sprawiedliwości)
 
brak wewnętrznego pogodzenia się  z «krachowymi» losowymi sytuacjami, które wydarzyły się w życiu
 
«strach przed życiem»
RDP (M/F)

agresywna niecierpliwość
RDP (F/M)

strach
 
nienawiść
RDP (M)

pretensje wobec rodziców
 
agresywność
 
szukanie u innych tylko wad przy jednoczesnym ignorowaniu ich zalet
 
apatia
 
fanatyczne kibicowanie (np. Fanatyzm sportowego kibica)
 
życie głównie przeszłością
 
nadopiekuńczość w stosunku do własnych dzieci
RDP (F)

sianie niezgody
 
lizusostwo
 
pogarda
 
nierozsądne religijne bądź światopoglądowe uprzedzenia w odniesienia do seksu
 
syndrom «materializm, zachłanność, seksoholizm»
 
żądza materialnego bogactwa
SRS (U)

bycie niesprawiedliwie oskarżonym
SRS (F)

rozwód

         

Rzecz oczywista, że RDP jak i RDS wiodących do rozstrojenia interesujących nas segmentów jest znacznie więcej. Podaję tylko te, które udało mi się zbadać. Muszę się również tutaj przyznać, że kiedy metoda energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk określiła segmenty, których rozstrojenie reprezentuje kandydata na bycie ofiarą tej pandemii – a było to na samym początku „wydarzeń” – zrobiło mi się bardzo nieswojo. Kosmiczny egzamin w zakresie stanu przejawiania przez ludzkość takich wielkich Cech jak DOBROĆ i MIŁOŚĆ to bardzo poważna sprawa. To już nie ptasia grypa i to już nie żarty!  Co prawda, każdy ma w tym zakresie swoją ewolucyjną miarę, boję się jednak, że możemy wypaść nie najlepiej przed COVID-19 sytuacyjnie „dopuszczonym” przez Kosmicznego VIP do roli egzaminatora. Jakby tego było mało, metoda energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk określiła główne Kosmiczne Prawo, którego naruszanie cechuje kandydata na stanie się ofiarą COVID-19. Jest to PRAWO KONIECZNOŚCI ROZWOJU!!! I to jeszcze bardziej powiększyło moje przygnębienie.

Przerażającym potwierdzeniem trafności BDKMCz w ocenie duchowych przyczyn i mechanizmów rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 jest prawie, że potwierdzone przypuszczenie, że wybuch epidemii we Włoszech i we Francji nastąpił wśród i poprzez kibiców futbolowych rozgrywek. Tymczasem „fanatyczne kibicowanie” stanowi RDP zarówno w odniesieniu do segmentu S1 (U), jak i D1 (M). Nie sprzyja ono zatem zdrowiu. Na odwrót! Obniża w istotny sposób immunitet tych ludzi. I to właśnie tym faktem trzeba tłumaczyć szybkość rozprzestrzeniania się infekcji wśród kibiców, a nie  tylko tym, że byli zbyt blisko siebie. Nie wiem jak to zaczęło się w Hiszpanii, ale to właśnie „dzięki” mojej emigracji w tym kraju mogłem dokładnie rozpoznać „syndrom fanatycznego kibica”.

Nie chcę tych faktów i syndromów komentować. Można bowiem stwierdzić, że to nic złego być sportowym kibicem, nawet gorliwym – są gorsze grzechy! Rodzi się jednak smutna refleksja. Czy godzi się człowiekowi, aż tak angażować swoje emocje, a zatem i swoją życiową energię? Czy ludzkość nie ma godniejszych pomysłów na zaangażowanie tej świętej energii? Czy wreszcie służy to prawdziwemu rozwojowi człowieka, wymaganemu przez PRAWO KONIECZNOŚCI ROZWOJU? A przecież w ten bezmyślny proceder zaangażowane są czasami nie miliony, lecz miliardy ludzi! A stadiony? To świątynie służące przejawianiu tego prawie, że religijnego fanatyzmu! I czemu teraz służą? Są zamieniane na wielkie szpitale, bądź miejsca dla umierających. Czy trzeba aż takich widoków ażeby otrzeźwieć? Czy trzeba aż takich widoków, aby zrozumieć, że te wielkie pieniądze, które zmarnowano na budowę stadionów i opłacanie sportowych idoli (milionerów a propos) powinny być przeznaczone na budowę i wyposażenie szpitali i godną zapłatę dla lekarzy i pielęgniarek? Widocznie tak! Na tym przykładzie widać sposób w jaki COVID-19 obnaża stan obecnej ludzkiej cywilizacji. A przecież syndrom ten to tylko jeden z wielu RDP. Należy się zatem spodziewać brutalnego, ale skutecznego obnażania wszystkich innych RDP prowadzących do rozstrojenia segmentów S1 i D1. Takiej analizy niechaj już każdy Czytelnik dokona samodzielnie. Zaznaczam tylko, że RDP i konsekwencje ich przejawiania odnoszą się nie tylko do pojedynczych ludzi, ale i do wszelkich organizacyjnych struktur „zbiorowego człowieka”, wszak i one mają swoje „kręgosłupy” i ich „segmenty”. Do takiej rozszerzonej analizy niezbędne jest jednak zapoznanie się z rozdziałem pt.: „Zbiorowy człowiek” – ludzkość w obliczu Wielkiego Przejścia z książki „VIP DOSTROJENIE…” To jednak, Czytelnik dążący do rozwoju Świadomości winien uczynić samodzielnie.

Zanim pójdziemy dalej, podsumujmy dla przejrzystości dotychczasową część analizy COVID-19. Oto owo podsumowanie:

To „niedorozwój” w przejawianiu DOBROCI i MIŁOŚCI widoczny m.in. poprzez przejawianie RDP rozstrajających segmenty S1 i D1 oraz poważne zaniedbanie w stosunku do PRAWA KONIECZNOŚCI ROZWOJU stanowią „pożywkę” dla obecnej pandemii COVID-19!

To jednak nie wszystko! To tylko „czubek góry lodowej.”

Z przytoczonego wcześniej z książki „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA I BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA” fragmentu wynika bowiem, że wstępnym rezonansowym warunkiem, niejako niezbędnym tłem, bazą dla zaistnienia jakiekolwiek epidemii, bądź pandemii – a zatem i dla COVID-19 – jest rozstrojenie następujących segmentów kręgosłupa: C3, D5, D11, L2, S4. Segmenty te zaś reprezentują swoim stanem następujące Cechy: WIARĘ, MIŁOŚĆ,  PANOWANIE NAD SOBĄ, CIERPLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, DOBROĆ. Przy czym jeśli ich rozstrojenie dotyczy minimum 37% populacji ludzkiej zamieszkującej jakieś terytorium w danym czasie, determinuje to zaistnienie epidemii, jeśli zaś przekroczy 47% i rozszerzy się terytorialnie – pandemii. Oznacza to, że dopiero w miarę tworzenia się tej bazy, może zacząć przejawiać się specyficzność danej epidemii, bądź pandemii, atakując głównie tych, którzy tę specyficzność przejawiają swoim rozstrojeniem (tj, S1, D1, dla COVID-19).

Mała dygresja: W żadnym wypadku nie mylić i nie utożsamiać WIARY z religią. WIARA to Cecha Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości – to wiara w siebie samego i w Kosmiczny Ład.

Co prawda, bez zagłębiania się w BDKMCz można z grubsza ocenić stan tych 6-ciu Cech  u większości ludzi. Nie zapominajmy jednak, że Ziemia jest szkołą, a ludzie uczniami. Gdyby byli doskonali nie musieliby uczyć się w tej szkole. Nie należy jednak wyciągać wniosku, że skoro ogłoszono pandemię to oznacza, że wyżej przytoczone procenty rozstrojenia są prawdą. Tak podpowiada logika. Mało tego! Rzadko kiedy bywa, ażeby i logika i intuicja były aż tak zgodne w ocenie tego co się dzieje, jak w ocenie ogłoszonej pandemii. Ta spójna ocena brzmi następująco:

To wyrafinowana gra lokalnego piv!

To stworzenie iluzji pandemii!

To spektakl pod nazwą COVID-19!

Obecność czynnika mikrobiologicznego jest faktem obiektywnym – tego nie należy lekceważyć! Ale on sam nie byłby w stanie wywołać pandemii, chociaż bez wątpienia taki był cel jego tworzenia (a raczej „kombinowania” przy nim) przez tzw. naukowców i ich sponsorów. Dlaczego nie byłby? Dlatego, że przed czasem (tzn. we właściwym Czasie) wydostał się on spod kontroli, nie osiągnąwszy pożądanych parametrów zabijania. Potwierdzają to także niezależni prawdziwi naukowcy.

O co zatem chodzi lokalnemu piv poprzez tworzenie tej iluzji pandemii? Chodzi o osiągnięcie wielu celów na raz i to w globalnym zakresie. Tym zaś, co najbardziej przeraża ogół ludzi to rozsiewanie informacji, że chodzi o ilościowe zmniejszenie populacji ludzkiej na Ziemi. Nie należy jednak w to wierzyć, pomimo otwartych wypowiedzi niektórych skrajnie rozstrojonych ludzi – wasali lokalnego piv, jakoby potwierdzających tę wersję. To właśnie o to chodzi, aby ogół ludzi w tę wersję uwierzył, albowiem wiara w takie zagrożenie generuje długoterminowy strach, któremu towarzyszy „wyparowywanie” ogromnych ilości życiowej energii. Tym bardziej, że według tych „doniesień” ma chodzić o eliminację kilku miliardów ludzi! To właśnie o energię strachu tych kilku miliardów jej ludzkich „generatorów” lokalnemu piv chodzi. Tym co jednak może nas obiektywnie niepokoić – i co wydaje się być „patentem” lokalnego piv dla rozwiązania problemu przeludnienia – to realne działania zmierzające do tego, aby coraz więcej ludzkich par nie mogło wydać potomstwa naturalną drogą. Robi się to dość skutecznie – i to już od dłuższego czasu – przy pomocy genetycznie modyfikowanej żywności, lekarstw i szczepionek. Za to aktywnie rozwija się nowe, naukowe sposoby „tworzenia” nowej ludzkości – na razie przy pomocy, a z czasem całkowicie – w warunkach laboratoryjnych i w … dowolnych ilościach. Po co się to robi? Dla stopniowej podmiany normalnej ludzkości istotami ludziom podobnymi, za to w pełni dającymi się kierować i być donorami życiowej energii. Analogiczne zresztą cele przyświecają już wprowadzanej („dzięki” pandemii) zamianie normalnego nauczania dzieci i młodzieży na nauczanie poprzez internet. Ma to (i niestety może) doprowadzić do pełnej infantylizacji przyszłych pokoleń. Wszak celem prawdziwej, to znaczy żywej szkoły, jest nie tylko przekazywanie dzieciom i młodzieży pewnej ilości informacji, ale i równoczesna adaptacja i wdrażanie ogólnie akceptowanych form i zasad współistnienia jednostek w ramach społeczeństwa. Przy czym, trzeba wyraźnie podkreślić, że chodzi tu głównie o dzieci i młodzież, czyli istoty ludzkie znajdujące się w szczególnym okresie wypracowywania adaptacyjnych postaw i reakcji na całe późniejsze życie. Zatem bez takiej żywej szkoły nie będzie (i to już niedługo) ani kreatywnych jednostek, ani rodziny, ani społeczeństwa. Będzie za to ludzkie „stado”!

Inne cele „pandemii” to stworzenie całkowicie nowych konfiguracji w globalnym zarządzaniu ludzkością w sferze politycznej, finansowej, ekonomicznej i religijnej. Mało tego! Chodzi o totalną elektroniczną kontrolę ludzkich mas i jednostek, którą będzie się próbować wprowadzić „dla ich dobra i bezpieczeństwa” w czasie pandemii po to, ażeby ją utrzymać w post-pandemicznym świecie. Dlaczego jednak potrzebna jest właśnie ta iluzja pandemii?

Otóż lokalny piv na pewno pozbawiony jest jakiejkolwiek empatii (nie mówiąc już o MIŁOŚCI i DOBROCI) ale za to nie jest pozbawiony przebiegłości. Doskonale rozumie psychikę rozstrojonych ludzi – sam przecież do tego doprowadził. Wie zatem jak stworzyć iluzję pandemii, ażeby w końcu doszło do prawdziwej – a jednocześnie kontrolowanej przez niego  – pandemii. I to po mistrzowsku niestety robi. Wszak z metody energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk wynika, że w zaistnieniu pandemii przyczynowy udział czynnika ludzkiego rozstrojenia musi stanowić aż 73% wszystkich potencjalnych przyczyn. To swego rodzaju prawo! Oznacza to, że niezbędny dla zaistnienia pandemii przyczynowy udział pozostałych czynników (włącznie z lokalnym piv) wynosi „tylko” 27%. Dlatego lokalny piv robi wszystko, aby przy tym relatywnie słabym czynniku mikrobiologicznym, doprowadzić ludzkie masy do osiągnięcia tego „udziałowego” procentu. Robi to również po to, ażeby odpowiedzialność przed Kosmicznym VIP  za wywołanie pandemii przerzucić na ludzkość. Jak on to robi – wszyscy widzą, tylko mało kto rozumie. Przede wszystkim, poprzez zdominowane przez siebie media sieje strach, fałszywie interpretuje dane o zgonach, wprowadza przy pomocy podporządkowanych sobie struktur tzw. władzy, nieadekwatne do sytuacji zakazy i nakazy ograniczające ludzką godność i wolność itp. itd. Wykorzystuje przy tym z premedytacją cechę, którą wprowadził w ludzkie masy zwaną „syndromem przestrojonej wiary”. Co to takiego? Otóż książka „VIP DOSTROJENIE …” definiuje ten syndrom następująco:

 

«Syndrom przestrojonej wiary – to zadziwiająca łatwowierność ogółu ludzi w stosunku do wszelkiej nieprawdy i równie zadziwiająca podejrzliwość i niedowierzanie w stosunku do obiektywnej prawdy!»

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że dalsze „odgrywanie” pandemii doprowadzić może do osiągnięcia niezbędnego dla zaistnienia prawdziwej pandemii 73%-go udziału czynnika rozstrojenia ludzkich mas. Skąd ta pewność? Otóż stąd, iż chodzi nie tylko o rozstrojenie specyficzne dla danej pandemii (jak S1 i D1 w przypadku COVID-19) ale i o bazowe rozstrojenie reprezentowane przez rozstrojenie 5-ciu segmentów kręgosłupa tj. C3, D5, D11, L2, S4. warunkujące zaistnienie jakiejkolwiek epidemii i pandemii. Z kolei rozstrojenie tych segmentów reprezentuje rozstrojenie ludzkich mas w zakresie znanych nam już Cech. Jednak dla lepszego ich zapamiętania przytoczmy je jeszcze raz: WIARA (C3), MIŁOŚĆ (D5), ŁAGODNOŚĆ (D11), PANOWANIE NAD SOBĄ i CIERPLIWOŚĆ (L2),  DOBROĆ (S4).

Czyż trudno zauważyć, że wydłużające się w czasie „odgrywanie” tej pandemii tworzy szczególne warunki do rozstrajania ludzkich mas właśnie w zakresie tych Cech, generując zachowania i postawy dokładnie odwrotne tj. agresję, złość, nienawiść, frustrację, depresję itd. Niechaj Czytelnik dla rozwoju swojej Świadomości samodzielnie zajmie się dalszym studium tych 5-ciu segmentów w oparciu o BDKMCz. Żeby ułatwić Czytelnikowi to studium, udostępniamy tu i teraz te fragmenty BDKMCz, które dotyczą wyżej wymienionych segmentów. Tym bardziej, że z tej „matematyki” wynika, iż w znacznej części rozstrojenie tych segmentów (oprócz S1 i D1) musi dotyczyć także wielu ofiar i kandydatów na ofiary COVID-19 – jeśli rzeczywiście jest to prawdziwa pandemia. Tak jednak czy inaczej – niejako przy okazji – każdemu Czytelnikowi dobrze zrobi taki duchowo-biologiczny przegląd samego siebie. Trzeba być tylko wobec siebie głęboko uczciwym. Analizą tego materiału niechaj Czytelnik zajmie się samodzielnie.

C3   WIARA
RDP (U)
prześladowanie ludzi
  brak przewodniego celu w życiu
  przesadna «potrzeba» być dobrze ocenianym i akceptowanym przez środowisko (bądź społeczeństwo)
  fałszywe świadczenie
  dwulicowość
  «lichwiarstwo» (to jest bezwzględne wykorzystywanie nieszczęśliwego polożenia innych dla własnych, zwłaszcza materialnych korzyści)
  inwigilacja
  nadużywanie piwa
RDP (M)
nie realizowanie swoich prawdziwych życiowych celów
  żądza dominacji
  wyobcowanie
  skąpstwo
  «potrzeba» ekstremalnych sytuacji i jej zaspokajanie
  fanatyczne kibicowanie (np. Fanatyzm sportowego kibica)
  sianie niezgody
  «bezlitosność» (brak litości i współczucia)
  nadmierna surowość wobec swoich dzieci
  seks pozbawiony duchowej więzi z partnerką
RDP (F)
prywata, to jest wykorzystywanie swojej pozycji w «publicznej służbie» dla osobistych celów i korzyści (im większa skala – tym gorzej)
  narkomania
  homoseksualizm
  prostytucja
  nierozsądne religijne bądź światopoglądowe uprzedzenia w odniesieniu do seksu
  zazdrość w związku uczuciowym
SRS (F)
nadmierna pobłażliwość wobec swoich dzieci
  konflikt z matką
  konflikt w związku uczuciowym
  utrata (brak) pracy
D5
  MIŁOŚĆ
RDP (U)
nieprzyjaźń (wrogość)
  plotkarstwo
  okrucieństwo wobec ludzi
  życie głównie przyszłością
  inwigilacja (a zwłaszcza podsłuchiwanie)
RDP (M/F)
pamiętliwość
  rozpamiętywanie doznanych krzywd
  oczernianie innych
RDP (F/M)
niewdzięczność
  «radość z czyjegoś nieszczęścia»
RDP (M)
brak szacunku dla Życia, Ziemi i Przyrody
  brak szacunku dla rodziców
  zapalczywość
  żądza władzy
  żądza sławy
  znieważanie innych
  „nielubienie” dzieci (w ogóle)
  nadmierna ingerencja w życie swoich dzieci
  brak okazania skruchy w sytuacji oczywistej winy
RDP (F)
«kult idola»
  dopuszczanie się kradzieży
  świadome działanie na szkodę innych (im większa skala – tym gorzej)
SRS (M)
konflikt w związku uczuciowym
  przejście na emeryturę
D11
  ŁAGODNOŚĆ
RDP (U)
wywyższanie się
  okrucieństwo wobec zwierząt
  biseksualizm
RDP (M/F)
nieumiejętność przebaczania (sobie i innym)
  konfliktowość
  nadmierne palenie papierosów
RDP (F/M)
trudności w zaakceptowaniu «niewygodnej», ale obiektywnej prawdy (a jeszcze gorzej – zwalczanie jej)
RDP (M)
brak (utrata) szacunku dla siebie samego
  «interesowna dobroć»
  nadmierny samokrytycyzm
  nieprzyjaźń (wrogość)
  brak szacunku dla starszych
  nadmierna koncentracja na seksie
RDP (F)
upublicznianie kulis swojego uczuciowego i intymnego życia (im większa skala – tym gorzej)
  dopuszczanie się oszustwa
  «potrzeba» ekstremalnych sytuacji i jej zaspakajanie
  nierozsądne religijne bądź światopoglądowe uprzedzenia w  odniesieniu do seksu
  seksoholizm
SRS (M)
konflikt z ojcem
SRS (F)
konflikt z bratem
  problemy z synem
  konflikt w związku uczuciowym
L2
  PANOWANIE NAD SOBĄ, CIERPLIWOŚĆ
RDP (U)
prywata, to jest wykorzystywanie swojej pozycji w «publicznej służbie» dla osobistych celów i korzyści (im większa skala – tym gorzej)
  korupcja
  przerost ambicji
  destrukcyjny strach przed odpowiedzialnością
  zbyt duża koncentracja na seksie
  praca i służba w instytucjach ingerencji
  destrukcyjny strach przed chorobami
RDP (M/F)
nieuprzejmość
  arogancja
  chciwość
  brak duchowych ideałów
RDP (F/M)
wyniosłość
  «nadętość»
  «ważność»
  podstępność
RDP (M)
samolubstwo
  «nielubienie» ludzi
  zapalczywość
  fanatyczne kibicowanie (np. Fanatyzm sportowego kibica)
  pijaństwo (nadużywanie alkoholu)
  obżarstwo (przejadanie się)
RDP (F)
brak szacunku dla Życia, Ziemi i Przyrody
  żądza władzy
  żądza sławy
  sprzedajność
  bluźnierstwo i wypowiadanie nieprzyzwoitych słów
  rozwiązłość seksualna
  alkoholizm
  nadmierna pobłażliwość wobec swoich dzieci
  brak okazania skruchy w sytuacji oczywistej winy
SRS (M)
utrata (brak) ojca
  problemy związane z synem
  konflikt w związku uczuciowym
S4
  DOBROĆ, WIARA
RDP (U)
przesadne przekonanie o swojej prawości i dobroci
  nie realizowanie swoich prawdziwych życiowych celów
  podporządkowanie swojego życia jakiejkolwiek organizacji (religijnej bądź świeckiej)
  żądza sławy
  alkoholizm
  podsłuchiwanie i inwigilacja
  destrukcyjny strach przed śmiercią
RDP (M)
brak szacunku dla Życia, Ziemi i Przyrody
  publiczne poniżanie innych ludzi (im większa skala – tym gorzej)
  zbyt duże podporządkowanie swojego życia swoim dzieciom
  żądza materialnego bogactwa
  życzenie innym śmierci
  sprzedajność
  nadużywanie piwa
RDP (F)
szukanie u innych tylko wad przy jednoczesnym ignorowaniu ich zalet
  nadmierna koncentracja na seksie
  korzystanie z usług prostytucji
  niszczenie «dla przyjemności» («przyjemność niszczenia»)
  smutek
  «interesowna dobroć»
  «nielubienie» dzieci (w ogóle)
  nadmierna ingerencja w życie swoich dzieci
  częste opowiadanie innym o swoich dolegliwościach i chorobach
SRS (M)
konflikt z matką
  utrata życiowej partnerki
  niechciane rozstanie z bliską sercu osobą
  «zawód miłosny»

 

Analizą tego materiału niechaj Czytelnik zajmie się samodzielnie. My zaś w ramach naszej wspólnej analizy przytoczmy jedną z istotnych RDP (U) rozstrajających segment D1. W języku BDKMCz brzmi ona następująco:

„Brak wewnętrznego pogodzenia się z „krachowymi” losowymi sytuacjami, które wydarzyły się w życiu”. No właśnie! A ile milionów, jeśli nie miliardów ludzi będzie dotkniętych jakąś „krachową” losową sytuacją w miarę  przedłużającego się „odgrywania” tej pandemii?! Jak na ironię następna RDP (U) wymieniona w BDKMCz tuż za poprzednią to „Strach przed życiem”.

Uogólniając powyższe, można jednoznacznie stwierdzić, że wspólnym mianownikiem i rezultatem tego spektaklu pod nazwą COVID-19 jest strach w każdej możliwej formie: Strach przed zakażeniem, strach przed utratą pracy, strach przed brakiem środków do życia, strach przed głodem itp. itd. Tymczasem proszę zapamiętać regułę „tam gdzie zaczyna się strach, tam kończy się Wasza siła”. Z medycznego zaś punktu widzenia strach, jako forma stresu, osłabia system immunologiczny. Do czego to prowadzi – wiadomo.

Mało tego! Jak wynika z książki „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA I BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA” z rozdziału pt.: „Biologiczno-duchowa istota chorób nowotworowych” bazową przyczyną chorób nowotworowych jest rozstrojenie 4-ech segmentów kręgosłupa tj. C3, D6, D7, S4. Tymczasem nietrudno zauważyć, że rozstrojenie segmentów C3 i S4 wchodzi w skład „5-tki” segmentów, których rozstrojenie tworzy rezonansowe warunki niezbędne do zaistnienia epidemii, bądź pandemii. To z kolei oznacza, że każdej epidemii i  pandemii (w tym i COVID-19) towarzyszyć będzie wzrost zachorowań na nowotwory, nie mówiąc już o większej podatności już chorych na pandemiczną, bądź inną infekcję. Z kolei rozstrojenie segmentów S1 i D1 specyficzne dla COVID-19 sprzyjać będzie zgodnie z BDKMCz rozwojowi chorób stawowych, a także otyłości, choroby nadciśnieniowej, męskiej bezpłodności itd.

Powyższą analizę należy dopełnić jeszcze dwoma, coraz bardziej aktualnymi a zarazem „pikantnymi” informacjami. A mianowicie: Z pomocą metody energo-informacyjnej syntezy równoległych zjawisk ustalono, że systematyczne noszenie masek na twarzy (jako jednej z głównych metod ochrony przed COVID-19) prowadzi do rozstrojenia głównie dwóch segmentów kręgosłupa, to jest D6 i D3. Zaś strach przed COVID-19 generowany wszędzie i ciągle (jako również metoda ochrony) prowadzi do rozstrojenia segmentów L1, S1, C3.

Duchową wykładnię znaczenia tych segmentów znajdzie Czytelnik w cytowanych już wcześniej fragmentach BDKMCz. Zaś wykładnia biologiczno- medycznych aspektów rozstrojenia tych segmentów znajduje się w książce “VIP DOSTROJENIE ….” w rozdziale pt. “Kręgosłup i BDKMCz”.

Ponieważ szczególnie interesująca jest podana tam interpretacja biologiczno-medycznych następstw rozstrojenia segmentu D3, przytoczymy ją tu i teraz:

 

o.o.     – obszar oddziaływania

z.k.b.  – zdrowotne konsekwencje blokady

 

D3

o.o.     – płuca, opłucna, oskrzela, klatka piersiowa, piersi, przełyk

z.k.b.  – zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli

 

W czym zatem przejawia się “pikanteria” tych informacji? W tym, że systematyczne noszenie masek na twarzy prowadzi dokładnie do tego, co charakteryzuje obraz kliniczny ciężko chorego na COVID-19. Z kolei systematyczne generowanie strachu przed COVID-19 prowadzi do rozstrojenia segmentu S1, warunkującego stanie się ofiarą tej infekcji. 

„Genialne” te piv-metody „ochrony”!

To niestety jeszcze nie wszystko! Z BDKMCz wynika, że masowe rozstrojenie specyficzne dla pandemii COVID-19 tj. rozstrojenie segmentów S1 i D1 może sprzyjać zaistnieniu trzęsień ziemi (D8, S1, Co1, D1 i D5) oraz częściowo klęskom suszy (Co1, D1, C4, D3).

Spróbujmy zatem podsumować tę duchową, a raczej duchowo-biologiczną część analizy problemu COVID-19. Podsumowanie jest proste i przykre. Dlaczego? Albowiem, tak naprawdę to zjawisko zwane COVID-19 z jego prawdami, przypuszczeniami, kłamstwami i strachami ma jedną jedyną przyczynę. Stanowi nią niski poziom Świadomości ludzkich mas i ich elit, oznaczający poważne naruszenie PRAWA KONIECZNOŚCI ROZWOJU! I nieważne czy to prawdziwa pandemia, czy tylko spektakl pod nazwą COVID-19. Wszystko to stanowi rezultat niskiego poziomu Świadomości ludzi i ludzkości. Wszystko inne jest wtórne!  Także 5G, które ma swój udział w rozprzestrzenianiu pandemii drogą tzw. falowej genetyki. Również duchowe rozstrojenie o którym tak dużo mówimy – to także rezultat niskiego poziomu Świadomości. W związku z powyższym u lokalnego piv szanse na doprowadzenie ludzkości do stanu prawdziwej pandemii są relatywnie wysokie. Nie wszystko mu się jednak w historii udawało. Czego zatem należy się z jego strony spodziewać, jeśli znajdą się kraje, czy enklawy, które nie dadzą sobie tej pandemii wmówić bądź okaże się, że dotychczasowe działania nie wymusiły tam pożądanych przez lokalnego piv zmian politycznych, finansowych, ekonomicznych, religijnych itd.? W takiej sytuacji lokalny piv ma jeszcze spore możliwości chociażby w generowaniu ograniczonych terytorialnie epidemii. Tym bardziej, że może je generować przy relatywnie mniejszym poziomie bazowego rozstrojenia ludzkich mas (37% w stosunku do 47% „wymaganych” dla pandemii) oraz przy tylko 50-cio% przyczynowym udziale czynnika ludzkiego rozstrojenia (w stosunku do 73% „wymaganych” dla pandemii). Jeśli zaś i to nie „zadziała” lokalnemu piv pozostaje tylko wojna, gdzie przyczynowy udział czynnika ludzkiego rozstrojenia wynosi tylko ok 20%, zaś lokalnego piv aż 67%. Przy czym nie musi to być konwencjonalna wojna – może to być także biologiczna wojna z zastosowaniem biologicznych środków uśmiercania. Może to być także takie czy inne, ale nie adekwatne w stosunku do racjonalnych powodów ograniczenie ludzkich swobód i praw do charakterystycznych dla wojny cech bezprawia, okupacji i dyktatury. I niestety wszystko zmierza w tym właśnie kierunku. Dlaczego? Otóż przy pomocy metody energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk udało się wyliczyć, że w zaistnieniu obecnej sytuacji – tj. zjawiska zwanego COVID-19 – przyczynowy udział czynnika ludzkiego duchowego rozstrojenia wynosi średnio – w skali całej ludzkości – 38% zaś udział lokalnego piv – 55%. Czyli praktycznie oznacza to globalny stan wojenny!

Brzmi to poważnie, ale wyżej wymienione liczby (procenty) mówią  same za siebie. Same za siebie mówią również następujące fakty:

To, że lokalny piv i jego ziemscy  wasale swoimi rządami doprowadzili Ziemię i cywilizację do globalnego kryzysu we wszystkich sferach tj. ekologicznej, ekonomicznej, finansowej , politycznej, religijnej itp. nie jest żadnym odkryciem. To fakt, którego potwierdzają także komputerowe analizy i modele „rozwoju” ludzkiej cywilizacji. Również nie jest tajemnicą, że komputery „zatrudnione” do znalezienia wyjścia z tego kryzysu – ale pod warunkiem dalszego zachowania władzy i uniknięcia odpowiedzialności przez winnych – „poradziły”  jako rozwiązanie: globalną pandemię, globalną wakcynację, czipizację, totalną elektroniczną kontrolę itd. itp. To nieskrywane zresztą informacje. Co prawda normalnemu człowiekowi nie chce się w to wierzyć, ale fakty znowu mówią same za siebie – postanowiono te komputerowe „rady” wprowadzić w czyn. Postanowiono też aktywnie włączyć się w oczekiwaną, a mającą przejawić się w latach 2019-2020 (zgodnie ze 100-letnim rytmem) tendencję do zaistnienia pandemii. Tymczasem pandemiczna tendencja nie przejawiła się w oczekiwanym stopniu, albo nie dano jej szans na przejawienie się. W związku z tym postanowiono nie czekać, lecz pandemię „przeprowadzić” samemu – czego aktualnie ludzkość doświadcza. A dlaczego pandemiczna tendencja nie przejawiła się w pełni? Uważny Czytelnik już zna część odpowiedzi. Ponieważ ludzkość swoim rozstrojeniem nie osiągnęła „udziałowych” 73%. Osiągnęła „tylko” 38%.

No właśnie, można byłoby się nawet z tego cieszyć, gdyby nie pewne „no”. I w tym momencie niechaj Czytelnik przygotuje się na szokującą informację. Dlaczego szokującą? Otóż okazuje się, że wielokrotnie przytaczane wcześniej procenty bazowego rozstrojenia ludzkości warunkujące zaistnienie epidemii (37%), bądź pandemii (47%) były przekroczone – i to znacznie – w większości krajów świata jeszcze przed ogłoszeniem pandemii COVID-19. Oto uzyskane z pomocą metody energo-informacyjnej syntezy równoległych zjawisk procenty bazowego rozstrojenia ludności ważniejszych krajów świata na miesiąc luty 2020, to znaczy tuż przed ogłoszeniem pandemii. Oto owe szokujące dane:

Polska 64%; Rosja 18%; Niemcy 42%; Włochy 82%; Hiszpania 91%; Francja 93%; Chiny 85%; Ukraina 67%; USA 82%; Szwecja 62%; Kazachstan 27%; Kanada 85%; Australia 32%; Japonia 48%; Portugalia 36%; Belgia 77%; Holandia 64%; Turcja 80%; Izrael 93%; Grecja 77%; Iran 93%; Indie 10%; Litwa 24%; Czechy 83%; Słowacja 78%; Korea Południowa 58%; Szwajcaria 98%; Afganistan 90%; Pakistan 26%; Austria 40%; Węgry 32%; Emiraty Arabskie 74%; Arabia Saudyjska 44%; Czarna Afryka 23%; Egipt 60%; Gruzja 80%; Meksyk 46%; Brazylia 78%; Argentyna 65%; Bułgaria 35%; Białoruś 32%, Anglia 60%,Irlandia 45%.

Nasuwa się zatem szereg pytań. Przede wszystkim, czy lokalny piv nie znał tych danych wcześniej? Bardzo możliwe, że nie znał. Dlatego tak aktywnie przystąpił do odgrywania pandemii, nie wiedząc, że nakłada swoją grę pod tytułem COVID-19 na realnie istniejącą (ba, znacznie przekraczającą stopniem bazowego rozstrojenia) pandemiczną tendencję w większości krajów świata. Do czego to prowadziło? Do totalnej zmiany historycznie ustalonych „udziałowych” proporcji (z 73%: < 27% do 38% : 55%). To z kolei doprowadziło do przeniesienia zagrożenia pandemią na zupełnie inny poziom – poziom długotrwałego globalnego stanu wojennego. Czy to oznacza, że tym samym lokalny piv „ochronił” ludzkość przed pandemicznym zagrożeniem? Być może, że częściowo tak, ale kosztem długotrwałego stanu wojennego ze wszystkim co mu towarzyszy.

Nie można zatem w pełni wykluczyć i takiej wersji, że lokalny piv znał dane o skali bazowego rozstrojenia ludności większości krajów świata i grał, i celowo, i kierunkowo. Dlaczego? Dlatego, że przestraszył się iż może stracić „źródło pożywienia” w sytuacji  realnej, globalnej i niekontrolowanej przez niego pandemii. Tak czy inaczej, ludzkość ma dziś do wyboru dwie drogi: albo życie w warunkach rosnących ograniczeń, totalnej kontroli, strachu, faszyzacji, okupacji, tyranii, czipizacji itd., albo Dostrojenie do Praw VIP i rozszerzenie Świadomości. Jak Сzytelnik widzi, wszystko to Gra – GRA Świadomości – przy czym różnych jej uczestników i poziomów.

Niezależnie od tych dwóch pozornie sprzecznych wersji dotyczących przyczyn nadzwyczajnie aktywnego udziału lokalnego piv w odgrywaniu pandemi COVID-19 – i to już w sytuacji obiektywnie istniejących pandemicznych tendencji – istnieje jeszcze inny ważny powód takiego zachowania. Otóż powiedzieliśmy wcześniej, że «wspólnym mianownikiem i rezultatem tego spektaklu pod nazwą COVID-19 jest strach w każdej możliwej formie». Nie jest również tajemnicą, że strach obniża wibracje zastraszanych ludzi i nie ludzi. Również powszechnie znanym i obiektywnym faktem jest systematyczny wzrost bazowej częstotliwości Ziemi, czyli tak zwanego rezonansu Schumana. Naukowcy wyjaśniają ten fakt na wiele różnych sposobów, ale pomijają jego główną przyczynę. A jest nią reakcja Ziemi, jako inteligentnej żywej Istoty na wzrost „ciśnienia” Praw VIP. Oznacza to tym samym aktywny udział Ziemi w totalnej transformacji istniejącego w niej i na niej życia, łącznie z ludzkością. Dla lokalnego piv i jego egregorycznych struktur oraz jego ludzkich wasali oznacza to koniec! Stąd próba chociażby spowolnienia tego procesu transformacji Ziemi i wzrostu jej częstotliwości poprzez systematyczne i długotrwałe generowanie masowego strachu przez kilka miliardów ludzkich „generatorów”. To próba aby, chociażby na jakiś czas, przedłużyć swoje nikczemne pasożytnicze „zarządzanie” Ziemią i ludzkością.

Zanim przejdziemy dalej, warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa szczególne kraje, które nie spełniły na czas (to jest przed ogłoszeniem pandemii COVID-19) procentowych warunków bazowego rozstrojenia swojej ludności, „wymaganych” dla zaistnienia epidemii bądź pandemii. Chodzi o Rosję i Indie. Nie można zatem wykluczyć, że jednym z głównych celów, jakie lokalny piv chce osiągnąć z pomocą COVID-19 jest „złamanie” tych właśnie krajów i narodów. Z historii wynika bowiem, że pomimo szczególnie okrutnych działań ze strony lokalnego piv przeciwko tym krajom i ich narodom, nigdy nie udało się wyeliminować ich duchowej siły i tożsamości. Przy okazji jest to odpowiedź na pewien fenomen, którego po dziś dzień nie rozstrzygnęli naukowcy: dlaczego w Indiach, przy bardzo niskim poziomie higieny, nie ma epidemii? Według ich nauki powinny one być i to ciągle.

Wracając zaś do przedstawionych wyżej dwóch dróg, są to klasyczne przykłady dwóch typów adaptacji. Pierwszy z nich to piv adaptacja, drugi – VIP Adaptacja. Oznacza to niestety, że będą i tacy, którzy wybiorą piv adaptację, aby tylko – jak im są wydaje – „żyć”. I ten wybór Kosmos uszanuje! Jest zapewne również nie mała grupa tych, którzy nie dokonali jeszcze wyboru, ale wkrótce będą do tego zmuszeni.

Rodzi się zatem nurtujące pytanie: Jak mogą te dwie skrajne grupy koegzystować? Czy i jak jest to możliwe? Odpowiedź – na razie dość enigmatyczną – daje kolejna abrewiatura VIP: Czas, Wymiar, Przestrzeń (z j.ros: Vremia Izmierenie Prostranst-wo). Każda grupa żyć będzie w swoim wymiarze na ewoluującej w kierunku wielowymiarowości planecie Ziemia.

Co zatem czynić?

Przede wszystkim cytowane już fragmenty z książki pt.: „VIP DOSTROJENIE …” powinny być ciągle i wszędzie i w każdy możliwy sposób przypominane ludziom.

Oto one:

«Najważniejsze przecież, że wreszcie zaczynamy pojmować swoje położenie i przyczyny tego, co się dzieje!

Nadzieja zaś wynika stąd, że jeśli poziom świadomości i obiektywnego rozumu ogółu ludzi będzie wysoki – to ludzie sami nie pozwolą na wzajemne wyniszczanie się!!!»

«To również tylko odpowiednio wysoki stopień dostrojenia się do Praw VIP jest w stanie ochronić nas przed rosnącą manipulacją ze strony lokalnego piv, bądź nawet położyć jej kres!»

Jak tę Świadomość podnieść? W znacznym stopniu odpowiedź daje książka „VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA I BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA”:

«Co także istotne, BDKMCz wskazuje zagubionej ludzkości – niezależnie od systemu wierzeń – na UNIWERSALNY SYSTEM WARTOŚCI potwierdzony i zatwierdzony przez «biologiczny autorytet» ludzkiego  kręgosłupa i ludzkiego organizmu.

          Nie da się również przecenić jego pragmatycznej użyteczności – i to dla każdego człowieka, niezależnie od jego stosunku do duchowego rozwoju. BDKMCz adresowany jest bowiem, głównie do ludzkiego umysłu, którego posiadanie jest cechą każdego człowieka – zaś zasada ponoszenia pełnej odpowiedzialności za użytek czyniony z tego posiadania, jest już cechą i zasadą ludzkiej ewolucji!!! Dlatego też założyć należy, że oczekiwanie od każdego człowieka «umysłowego» zrozumienia przez niego duchowych celów ludzkiej ewolucji i uświadomienia sobie, że zdrowotne i życiowe problemy są skutkami i sygnałami odstępstw od ich realizacji – nie przerasta umysłowych możliwości ogółu ludzi. Oznacza to jednocześnie, że szkolenie cech osobowości (CO), powinno stanowić fundamentalny cel dla tych, którzy stają się świadomi istoty ludzkiej ewolucji.

Oznacza to również, że głównie do takiego uświadamiania sprowadzać się powinna rola rodziców i wychowawców. Oznacza to także, że lekarze i psycholodzy odpowiedzialni powinni być głównie za pomoc w uświadomieniu pacjentom roli ich własnego udziału w zachorowaniu i wyleczeniu. Rzecz jasna – najpierw powinni uzmysłowić sobie to wszystko sami lekarze i psycholodzy.»

Powyższy fragment, jak i cały BDKMCz można podsumować etymologią pewnego rosyjskiego słowa – wospitanie – oznaczającego wychowanie. Jego istotą są dwa człony:

os = oś, a oś naszego organizmu to właśnie kręgosłup

pitanie = pożywienie, odżywianie

Reasumując powyższe, wychowanie polega na duchowym odżywianiu naszej osi tj. kręgosłupa, czyli na wibracyjnym wprowadzaniu w niego (w os) znanych nam Cech. Z drugiej strony z tej etymologicznej analizy wynika także, że wychowanie to stan lub możliwość czerpania energetycznego pożywienia z Czaso-Przestrzeni (VIP) poprzez oś – kręgosłup jako antenę, która jak wiemy, pozostaje w rezonansie z systemem naszych mikroanten tj. spirali DNA.

        Na szczęście oprócz niezbędnych wychowawczych, samowychowawczych i poznawczych wysiłków z naszej strony, istnieje jeszcze inna „nadzieja.” Zresztą uważny Czytelnik już ją zna, gdyż wynika ona z samej filozofii wirusów, o czym częściowo mówi cytowany wcześniej rozdział z książki „VIP DOSTROJENIE …” pod tym właśnie tytułem „Filozofia wirusów”. To tylko tzw. naukowcom i ich sponsorom „kombinującym” przy wirusach z inspiracji lokalnego piv wydaje się, że mogą mieć nad nimi kontrolę. Nigdy jej do końca nie mieli i nigdy jej mieć nie będą. Zacytujmy zatem jeszcze inny stosowny fragment tego rozdziału:

«Nawiązując do stwierdzenia, że wirusy stanowią dopełniający system egzekwowania Praw VIP, należy mieć na myśli unikalny w skali całego mikrobiologicznego świata potencjał wirusów do wchodzenia w rezonans z wibracjami pochodzącymi z wyższych poziomów Czaso-Przestrzeni (Kosmiczny VIP) niedostępnych dla lokalnego piv.»

Nie wykluczone zatem, a raczej pewne, że „nie dopracowany” do parametrów totalnego zabójcy wirus otrzymał impuls z inteligentnej Czaso-Przestrzeni ( VIP) i wydostał się spod piv-kontroli.

Co to oznacza? Oznacza to, że będzie on dalej – już w ramach swojego rezonansu z wibracjami Kosmicznego VIP – korygował i eliminował przejawianie wielu RDP, których ludzkości nie udało się dotąd wyeliminować, a które dotyczą nie tylko zwykłych ludzi, ale i elit (tzw. VIP-ów) oraz struktur zarządzania ludzkością, czyli różnej rangi urzędów i urzędników. Będą zatem (zgodnie z BDKMCz) eliminowane następujące RDP: wywyższanie się (D1), korupcja (S1), inwigilacja (S1), niesprawiedliwe osądzanie ludzi (także poprzez tworzenie niesprawiedliwych praw itd.) (D1), prostytucja (S1), pedofilia (S1) itd.

Mało tego! Na pomoc żywemu wirusowi przychodzi mechanizm, którego lokalny piv i jego ludzcy wasale (włącznie z tzw. naukowcami) nie przewidzieli. Otóż wspomnieliśmy nieco o sieci 5G i szerzeniu za jej pośrednictwem pandemii COVID-19 drogą tzw. falowej genetyki. Wspomnieliśmy również wcześniej, że VIP oznacza także Wszechobecne Informacyjne Pole. A to z kolei oznacza, iż generowanie za pomocą sieci 5G (lub więcej G) wibracji charakterystycznych dla COVID-19 uruchomi w polu oddziaływania tych sieci cały pakiet rezonansowych reakcji demaskujących i eliminujących tych, którzy przejawiają wyżej wymienione RDP typowe dla rozstrojonych segmentów S1 i D1. Należy zatem oczekiwać ujawnienia i upublicznienia coraz większej liczby skandali dotyczących zwłaszcza struktur i ludzi władzy, mediów, biznesu, religii, itd. To zaś pozwoli choć trochę podnieść poziom tzw. kolektywnej świadomości ludzkich mas. To niestety zbyt mało w stosunku do tego czego wymaga od ludzi Prawo KONIECZNOŚCI ROZWOJU. Ale dobre i to!

Pamiętajmy również, że wszelkie zło, które dzieje się na Ziemi, a które w znacznym stopniu inspirowane jest przez lokalnego piv, dzieje się „tylko” w granicach, które dopuszcza Kosmiczny VIP. Są one określone PRAWEM TOLERANCJI i PRAWEM NIEINGERENCJI. Co prawda, ziemskiemu człowiekowi często wydaje się, że te granice tolerancji dla lokalnego piv są zbyt rozległe. Ale nie zapominajmy, że do tej pory działo się to w strefie tzw. wolnej woli. „Do tej pory” oznacza jednak, że czas tego przyzwolenia się kończy. Tu odsyłam Czytelnika do rozdziału z książki „VIP DOSTROJENIE …” pt.: „Zbiorowy człowiek”-ludzkość w obliczu Wielkiego Przejścia.

Być może, dla wielu ten rozdział okaże się na razie zbyt trudnym. Ale tylko na razie. Ważne jest jednak aby już teraz Czytelnik nie zapominał, że aktualna pandemia i wszystko co jej towarzyszy dzieje się w warunkach wzrostu „ciśnienia” Praw VIP. A to, innymi słowy, oznacza pojawienie się w polu naszej Planety, Nowych Energii Kosmicznego VIP nieznanych wcześniej ani ludziom, ani lokalnemu piv. Również dlatego „ambitne” plany i projekty lokalnego piv i jego ludzkich wasali wcale nie muszą się spełnić! Również dlatego ich antyczłowiecze projekty nie tylko nie muszą, ale wręcz nie mogą się spełnić zgodnie z oczekiwanymi przez nich wynikami komputerowego modelowania i przewidywania dalszego „rozwoju” ludzkości. Dlaczego komputerowego? Ponieważ pozbawieni boskiej inteligencji cechującej każdego normalnego człowieka, mogą opierać się tylko i wyłącznie na ułomnej sztucznej inteligencji. Nie skrywają zresztą, że na niej się głownie opierają. Również dlatego będą robić wszystko, aby poddać ludzkość totalnej elektronicznej kontroli. Nie uda im się jednak to m.in. dlatego, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie uwzględnić, a tym bardziej zrozumieć wzrostu „ciśnienia” Praw VIP. Może i niedobrze, że nie jest, bo gdyby była w stanie ten proces uwzględnić to lokalny piv i jego ludzcy wasale nie odważyliby się nie tylko na podjęcie takich działań, ale nawet na samą myśl o nich.

No cóż – pozostaje nam w takiej sytuacji przytoczyć cytat z książki pt.: „VIP DOSTROJENIE …”

 

«Do tej pory pozwolono ludzkości  i lokalnemu piv  na badanie „słabości” Praw VIP – teraz „pozwoli” im się na badanie siły Praw VIP!»

       

Oto fragmenty analizy tego zjawiska zwanego wzrostem „ciśnienia” Praw VIP, dokonanej z udziałem boskiej inteligencji, a opublikowanej w 2010r. w broszurze pt. „POST SCRIPTUM”. Miejmy nadzieję, że po ich przeczytaniu choć niektórzy urzędnicy i słudzy lokalnego piv przebudzą się!

Oto coraz bardziej aktualne fragmenty tej historycznej już broszury:

«I właśnie z powodu wzrostu «ciśnienia» Praw VIP – ducha, których stanowią Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości – rozpatrywanie aktualnych i prognozowanie przyszłych ziemskich wydarzeń w oparciu tylko o dotychczasowe, tak zwane historyczne doświadczenie ludzkości i wynikające z niego wnioski, obarczone jest (i będzie) coraz większym błędem. Rzecz jasna – nie można i nie należy tego doświadczenia negować i lekceważyć. Należy jednak rozumieć, że zostało ono nabyte w innych energetycznie warunkach – w warunkach «fizyki» lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) zdominowanej horyzontalnym wektorem adaptacji tj. piv adaptacji.

Czego zatem, jakich zmian (w odróżnieniu od dotychczasowego «historycznego doświadczenia ludzkości») należy oczekiwać w tych zmieniających się warunkach?

Oto niektóre z nich:

Rośnie i rosnąć będzie osobista odpowiedzialność liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) tych organizacyjnych struktur i instytucji «zbiorowego człowieka»-ludzkości, które swoją «działalnością» wyzywają rozstrojenie ludzkich mas. Rzecz jasna – chodzi o rozstrojenie oceniane z pozycji Praw VIP.

Dziać się to oczywiście będzie (ba! już się dzieje) według klucza «im większa skala – tym gorzej». Przejawiać się zaś to będzie miedzy innymi w coraz poważniejszych zdrowotnych i losowych problemach, których oni sami będą doświadczać. Dlaczego?

Między innymi dlatego, iż «egregory» struktur organizacyjnych i instytucji «zbiorowego człowieka» w których i dzięki którym ci liderzy i elity (czyli tzw. «VIP»-y) funkcjonują, nie będą – w warunkach zmieniającej się fizyki – tracić energii na ich «ochronę» (przed ponoszeniem odpowiedzialności), której wielu z nich dotąd doświadczało w zamian za «zasługi» w rozstrajaniu ludzkich mas. A jak wyjaśnia książka «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy» to właśnie energia życiowa (a zwłaszcza jej emocjonalna odmiana) wytracana przez ludzkie masy w procesie ich rozstrajania stanowi główne źródło energii życiowej zarówno dla «egregorów», jak i ich chlebodawców z innych wymiarów. Mało tego! W tych zmieniających się warunkach będą oni coraz częściej sięgać po dodatkową energię życiową wytracaną przez samych liderów i elity (czyli tzw. «VIP»-ów), jak i przez ludzkie masy «przeżywające» – coraz bardziej spektakularny i «widowiskowy» – los swoich liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów).

Podstawowa przyczyna tych zmian jest jednak bardziej przejrzysta. A mianowicie: Wzrost «ciśnienia» Praw VIP eliminować będzie dotychczasowe przestrojenie naszej Planety, a wraz z nim eliminować będzie wszelką manipulację ludzkością i wszelkie pasożytnictwo – Prawa VIP egzekwują się, bowiem same!

Rzecz jasna, wzrost «ciśnienia» Praw VIP dotyczy także prawa rezonansu równoległych zjawisk, które leży u podstaw fizyki ich samo egzekwowania się. Czego zatem należy oczekiwać w związku ze wzrostem «ciśnienia» (a więc i siły) tego prawa oraz ze względu na coraz bardziej wyrafinowany organizacyjnie, a zarazem «egregoryczny» sposób zorganizowania współczesnego «zbiorowego człowieka» i jego enklaw oraz ich organizacyjnych struktur i instytucji?

Otóż w związku z powyższym rośnie i rosnąć będzie rezonansowy związek pomiędzy charakterem i stopniem rozstrojenia osobowości jednostek i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) zajmujących wysokie pozycje w tych strukturach a występowaniem w rejonach im «podporządkowanych» kataklizmów z udziałem sił Przyrody. Należy przy tym dodać, że faktor ten obejmuje również pogodowe anomalia, jak i tzw. technogenne katastrofy. Dziać się to oczywiście będzie (coraz bardziej się dzieje) według klucza «im większa skala – tym gorzej», to znaczy im wyższy stopień i cięższy charakter rozstrojenia osobowości oraz im wyższe miejsce na drabinie tych «egregorycznych» hierarchii – tym katastrofy z udziałem sił Przyrody (bądź pogodowego faktora) poważniejsze!

Dlaczego?

Albowiem w warunkach «egregorycznego» zorganizowania społeczeństw i społeczności – opartego tym samym na «egregorycznym» doborze ich liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) – stopień i charakter rozstrojenia osobowości tych liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) wyraża się w «egregorycznych» także stosunkach społecznych panujących w «podporządkowanych» im enklawach, a zwłaszcza w społecznej niesprawiedliwości i społecznej niewrażliwości. Jak się zaś dalej okaże – to właśnie te czynniki mają jakby «rezonansowe przełożenie» na siły Przyrody. Te z kolei podległe są coraz bardziej Prawom VIP, których sprawiedliwe działanie było – w warunkach dotychczasowej dominacji na Ziemi lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) – przestrojone i osłabione. Ponieważ jednak «ciśnienie» Praw VIP rośnie – rośnie «inteligencja», wrażliwość, reaktywność i moc sił Przyrody. Oznacza to zatem, że rośnie i rosnąć będzie także ich karząco-wychowawcza precyzja i sprawiedliwość.

Reasumując, oznacza to także, że anomalia pogodowe oraz kataklizmy z udziałem sił Przyrody będą coraz bardziej precyzyjnym zwierciadłem stanu duchowego rozstrojenia – w pierwszej kolejności liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) «zarządzających» danym terytorium w danym czasie, a następnie jego mieszkańców!

Odkrycie tych korelacji i zależności oznacza, zatem pojawienie się obiektywnego testu-zwierciadła dla oceny duchowego stanu liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) oraz mieszkańców danego terytorium w danym czasie!

Klucz do tej oceny znajdzie Czytelnik w książce «VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BDKMCz».

Skąd ta pewność?

Otóż, proroczy obraz i geneza tych «społeczno-przyrodniczych» zależności opisane są w Biblii – w Księdze Jeremiasza 5:24-31

  24. «I nie pomyśleli w swoim sercu:
    Bójmy się Pana, naszego Boga,
    który daje w czasie właściwym
    zarówno deszcz wczesny, jak i późny,
    który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa.
  25. Wasze winy obaliły ten porządek,
    a wasze grzechy pozbawiły was dobrego.
  26. GDYŻ w moim ludzie są bezbożni,
    którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy,
    zastawiają zgubne sidła , aby łapać ludzi.
  27. Jak klatka pełna jest ptaków,
    tak ich domy pełne są zrabowanego mienia;
    dlatego stali się możni i bogaci.
  28. Są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego:
    nie dbają o prawo, o sprawę sieroty,
    aby się jej dobrze wiodło,
    nie bronią prawa ubogich.
  29. Czy za to nie mam ich karać? – mówi Pan.
    Czy na takim narodzie nie mam się mścić?
  30. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju.
  31. Prorocy prorokują fałszywie,
    a kapłani nauczają według własnego widzimisię,
    mój zaś lud kocha się w tym.
    Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?»
     

 

Powyższy obraz dopełnia i uaktualnia werset z Księgi Jeremiasza 6:13

 

«Albowiem od najmniejszego do największego,
wszystkich ogarnęła żądza zysku

 

W konstrukcji cytowanego wyżej ciągu wersetów warto zwrócić uwagę na hierarchiczny ciąg przyczyn, które prowadzą do naruszenia klimatycznego porządku i dysharmonii w Przyrodzie, a co miało się w pełni przejawić dopiero w warunkach wzrostu «ciśnienia» Praw VIP – takie, bowiem jest przesłanie biblijnych proroctw. Szczególnie zaś wymowne w tym zakresie są informacje zawarte w wersetach 26 i 27. Żeby, zatem lepiej zrozumieć ich istotę przytoczymy ich brzmienie w innym przekładzie:

 

  26. «BO są w narodzie moim przewrotni,
    co splatają sieć jak łowca ptaków,
    zastawiają sidła, łowią ludzi.
  27. Jak klatka pełna jest ptaków,
    tak domy ich przepełnione są oszustwem;
    w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi»

 

Warto nad tymi wersetami zastanowić się głębiej, albowiem wyjawiają one istotę manipulacji ludzkością – przy czym aktualną po dziś dzień! Wyjawiają one także aktualny po dziś dzień rodowód większości fortun i «układów» oraz receptę na tak zwany «życiowy sukces» – czyli sekrety udanej piv-adaptacji.

Co zaś dotyczy problemu «sierot ( i wdów)» – poruszonego także w następnych wersetach – to nie należy go rozumieć tylko dosłownie i zbyt dosłownie. Należy, bowiem wiedzieć, że w języku biblijnym problem ten symbolizuje położenie ludzi najbardziej bezbronnych w każdym społeczeństwie i w każdej społeczności – stanowi niejako symbol miary społecznej (nie)wrażliwości i (nie)sprawiedliwości, niezależnie od historycznej epoki.

Z kolei końcowe wersety z cytowanego wyżej ciągu (Księga Jeremiasza 5:30,31) ostro napiętnują fałsz duchowych (religijnych) przywódców ludzkich mas i «tolerancję» wszelkiej obłudy ze strony ogółu – dając do zrozumienia, że w ten niejako sposób przepełnia się miara «dopuszczalnego» rozstrojenia.

Obraz powyższy dopełniają wersety z Księgi Izajasza 1:23

 

«Twoi przewodnicy są buntownikami
i wspólnikami złodziei,
wszyscy lubią łapówki i gonią za darami,
nie wymierzają sprawiedliwości sierocie,
a sprawa wdów nie dochodzi przed nich.»

 

oraz Księga Izajasza 5:23

 

«Biada tym, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę,
a niewinnym odmawiają sprawiedliwości»

 

Z kolei w Księdze Amosa zapisany jest taki oto przyczynowo-skutkowy wywód:

I tak, w wersecie 8:4 znajdujemy ostrzeżenie:

 

«Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego
i tępicie biednych kraju…»

 

zaś w wersecie 8:8 czytamy już o ewentualnych skutkach lekceważenia tego ostrzeżenia:

 

«Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia
i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy?»

 

Przerażająco aktualnie brzmią także następujące wersety:

Księga Izajasza 5:20

 

«Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,
którzy zamieniają ciemność w światłość,
a światłość w ciemność,
zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz»

 

oraz Księga Izajasza 10:1-3

«Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy
i tym, którzy wydają krzywdzące wyroki.
Aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości
i wyzuć z prawa biednych mego ludu,
aby wdowy stały się ich łupem
i aby mogli obdzierać sieroty.
A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia
i burzy, która z daleka nadejdzie.
Do kogo będziecie się uciekać po pomoc
i gdzie pozostawicie swoje bogactwo?»

 

Warto przytoczyć jeszcze wersety niejako podsumowujące ten ziemski stan rzeczy:

Księga Kaznodziei Salomona 3:16

 

«Nadto stwierdziłem pod słońcem:
Na miejscu prawa było bezprawie,
a na miejscu sprawiedliwości złość.»

 

i Księga Kaznodziei Salomona 8:10

 

«…dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie».

 

a także proroczy i optymistyczny werset:

Księga Izajasza 32:5

 

«I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym,
a o łotrze nie będą mówić, że zacny.»

 

Z kolei przesłanie wszystkich powyższych wersetów podsumować można następująco:

 

Czas i Przestrzeń (wraz z Prawami VIP) – jako przejaw i projekcja ŹRÓDŁA Wszechświata – są szczególnie wrażliwe na jakość ustanawianych przez ludzi praw i równość wszystkich ludzi wobec nich!

 

Oznacza to – zwłaszcza w kontekście BDKMCz oraz cytowanych wyżej biblijnych wersetów – że szczególnych (chorobowo-losowych) konsekwencji mogą oczekiwać ci liderzy i elity (czyli tzw. «VIP»-y), którzy rozstrajać będą ludzkie masy (oraz kreatywne – z punktu widzenia Praw VIP – jednostki) w imię i z pomocą «prawa i sprawiedliwości», które ma niewiele wspólnego z Kosmicznym Prawem i Sprawiedliwością – to jest z Prawami VIP. Rzecz jasna – adekwatne konsekwencje poniosą i same ludzkie masy, wszak « lud kocha się w tym» (Księga Jeremiasza 5:31b).

Analogicznie zresztą rzecz się ma z pracą bądź służbą w instytucjach ingerencji, a także z działalnością w organizacjach politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych, których działania wyzywają rozstrojenie ludzkich mas. Przypomnijmy jednak – rozstrojenie oceniane z pozycji Praw VIP.

W omawianym kontekście szczególnie karalna przez siły Przyrody będzie praktyka wyrafinowanej (i nieuzasadnionej) inwigilacji, polegającej na dosłownej realizacji – w imię i przy pomocy «prawa i sprawiedliwości» – tego, o czym mówi cytowany wcześniej werset z Księgi Jeremiasza 5:26. Ponieważ zaś współczesna inwigilacja przybiera coraz szerszy zakres oraz korzysta ze środków i metod kosmicznych technologii, stąd zasada «im większa skala – tym gorzej» obciąża i oskarża coraz bardziej i bardziej tych, którzy inwigilacją się zajmują i tych, którzy się nią posługują.

Należy także dodać, że w warunkach zmian zachodzących aktualnie w fizyce naszej dotychczasowej ziemskiej życiowej przestrzeni rośnie i rosnąć będzie osobista odpowiedzialność każdej ludzkiej jednostki za rozstrajające skutki postępowania grupy, organizacji bądź instytucji, w której ona funkcjonuje bądź, z którą się ona identyfikuje, a także, za którą się opowiada.

Poza wyżej wymienionymi, szczególnymi «ofiarami» tych zmian – także ze względu na skalę swojego oddziaływania – będą ludzie «zatrudnieni» w tak zwanych mediach informacyjnych, a zwłaszcza tych, które dezinformują ludzkie masy sfałszowaną i tendencyjną interpretacją wydarzeń. Wyjątkowych zaś konsekwencji mogą się oni spodziewać zwłaszcza za ignorowanie, ośmieszanie bądź zniekształcanie prawdy o istocie zmian zachodzących aktualnie w ziemskiej życiowej przestrzeni – czyli o dotyczących każdego człowieka warunkach, wymaganiach i konsekwencjach związanych z przechodzeniem Ziemi z przestrojonej «fizyki» lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) w fizykę Czaso-Przestrzeni (VIP). Dotyczy to zresztą wszystkich innych, którzy będą tej prawdzie szkodzić!

Dlaczego?

Między innymi dlatego, iż dziać się to będzie (już się dzieje) zgodnie z zasadą «im większa skala – tym gorzej»!

Odpowiedzmy sobie tymczasem na pytanie: Czy istnieje większa skala niż Czas i Przestrzeń – w ich Wiecznym i Nieskończonym wymiarze?

Warto przy tym pamiętać, że prawda na ten temat zawarta jest w słowach – ideale – zjawisku VIP DOSTROJENIE.

Jakich zatem konsekwencji mogą się spodziewać ludzie, a nawet całe grupy i zespoły ludzkie, którzy będą tej prawdzie szkodzić?!

Mało tego!

Z powodu cechującego ogół ludzi faktu posiadania umysłu oraz z racji kosmicznej zasady ponoszenia pełnej odpowiedzialności za użytek z niego czyniony, już sam fakt istnienia wykładni prawdy na temat Praw VIP jest oskarżeniem dla tych, którzy nie wykorzystują swojego umysłu do tego, aby tę prawdę poznać!!!

Tym bardziej, czego mogą oczekiwać ci, którzy będą wykorzystywać swój umysł do tego, aby tej prawdzie szkodzić?!

Ludzie! Nie bądźcie samobójcami – opamiętajcie się!

Niestety!

Jest kraj, którego elity jako pierwsze w świecie otrzymały wykładnię prawdy na temat Praw VIP – otrzymały, bowiem książkę «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Otrzymały także artykuł «Akwila – Przesłanie Oliwki – VIP Faktor».

Mało tego! Otrzymały tę wykładnię z następującą uwagą:

 «To nie przypadek – to także rezonans!

To zarazem przywilej i zobowiązanie!

Co z tym zrobią to już sprawa ich sumień oraz ich odpowiedzialności – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej!»

No właśnie, co z tym zrobili? A upłynęło już ponad 10 lat od momentu, kiedy tę wykładnię otrzymali!

Generalnie rzecz biorąc nie zrobili w tej sprawie nic dobrego, za to dużo złego.

A co z tzw. VIP-ami zapyta zapewne Czytelnik? Ponieważ jesteśmy przy broszurze „POST SCRIPTUM” przeczytajmy fragment dający stosowną odpowiedź na to pytanie:

«Co zatem – w polu tak silnych rezonansów – może oznaczać dla współczesnych elit samo posługiwanie się (bądź przyzwolenie na posługiwanie się) terminem «VIP» w rozpowszechnionym dotąd znaczeniu? Wszak jest to równoznaczne ze znajdowaniem się tzw. «VIP»-ów na linii potężnych kosmiczno-ziemskich sił dążących do nieuniknionego rezonansu.

Otóż, istnieją tylko dwa wyjścia:

Albo dobrowolna transformacja osobowości tzw. «VIP»-ów w kierunku przejawiania w życiu cech i postaw rezonujących z duchem Praw VIP – albo eliminacja!

Innych możliwości nie ma!»

Co zatem czynić Świadomym ludziom?

Podsumowującą nasze rozważania odpowiedź daje książka „VIP DOSTROJENIE …” w rozdziale pt.: Kto będzie kandydatem na …

«W takiej zatem sytuacji i tak najbardziej skuteczną profilaktyką przed epidemicznymi i pandemicznymi infekcjami – nie mówiąc o leczeniu już zaistniałych stanów – pozostaje praca nad swoją osobowością. Ponieważ nie jest to proste, biorąc pod uwagę wysoki stopień rozstrojenia ludzkości – przy czym nie w pełni przez nią „zasłużony” – dlatego też zaistniały Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI.  Tworzą one jednak „tylko” Rezonansowe Warunki Sprzyjające Dostrojeniu do Praw VIP – niezbędna jest „jeszcze” wola pracy nad sobą!

Niezależnie jednak od istnienia – budzących „konstruktywne obawy” – realnych zagrożeń epidemiami, bądź pandemiami warto pamiętać również o tym, że w warunkach wzrostu „ciśnienia” Praw VIP, lokalny piv potrzebował będzie coraz więcej ludzkiej życiowej energii wytracanej na jego rzecz poprzez strach ludzkich mas.

Tymczasem wyzwolenie strachu z obawy przed epidemią bądź pandemią nigdy nie było trudne – tym bardziej łatwe jest to dziś przy pomocy tak zwanych „mediów” inspirowanych przez lokalny piv.

Żeby zatem nie stać się uczestnikiem i „ofiarą” psychozy strachu przed jakąkolwiek epidemią bądź pandemią – a przy tym nie zlekceważyć realnych i obiektywnych zagrożeń – należy tym bardziej budować stabilną osobowość bogatą w Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości. To najpew-niejsze i najskuteczniejsze medyczne ubezpieczenie! To zarazem najpewniejsza i najtrwalsza życiowa inwestycja!»

Słowa te, choć pisane 12 lat temu nie  tylko nie straciły na aktualności lecz nabrały większego znaczenia. Nietrudno się bowiem domyśleć, że wspomniane już Nowe Energie Kosmicznego VIP, które pojawiły się relatywnie niedawno w polu naszej Planety, to Energie przedstawiające sobą Wyższe Oktawy Energii Życia – Ducha – Jedynej Siły Życia, o której cytowany wcześniej fragment z książki pt.: „VIP DOSTROJENIE …” mówił następująco:

 

«Energia ta reprezentuje sobą i nosi cechy ducha Praw VIP, którymi są Uniwersalna MIŁOŚĆ i towarzysząca jej zawsze Mądrość i Inteligencja.

Ta zaś jakość – MIŁOŚĆ – choć wymieniona w Biblii jako pierwsza spośród 9-ciu Cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości jest w rzeczywistości wyższą syntezą pozostałych 8-miu jej Cech (Gal.5:22). Tym to sposobem Energia Życia nasycająca Czaso-Przestrzeń posiada wszystkie Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości!»

 

Oznacza to zatem, że przez pracę nad rozszerzeniem swojej Świadomości i szkoleniem 9-ciu Cech Osobowości możemy osiągnąć rezonans również z tymi Nowymi Energiami Kosmicznego VIP. A to oznacza dostęp do nowych potencjałów, nowych wymiarów, nowych nieistniejących dotąd możliwości, przy czym niedostępnych ani dla lokalnego  piv, ani dla tych ludzi, którzy z tej szansy nie skorzystają.

Motywacji do pracy nad sobą nie powinno zatem brakować. Mało tego! Zaistniały również ku temu „rezonansowe warunki.” Jak już bowiem stwierdziliśmy wcześniej, ograniczenia i warunki narzucone ludzkości przez lokalnego piv „pod sztandarem” COVID-19 będą wywoływać u wielu ludzi rozstrojenie omawianych Cech i rezonujących z nimi segmentów kręgosłupa, czyniąc ich kandydatami m.in. na stanie się ofiarą pandemii. O to zresztą lokalnemu piv chodzi.

 Tymczasem dla ludzi Świadomych, mogą one – choć zabrzmi to paradoksalnie – być okazją dla przejawiania i doskonalenia tych właśnie Cech. To nie tylko ochroni ich przed jakąkolwiek epidemią bądź pandemią, ale przyspieszy ich własną VIP EWOLUCJĘ i pomoże im stać się wzorem dla innych. Na tym zresztą polega prawdziwa służba, DOBROĆ I MIŁOŚĆ zwłaszcza w obecnych czasach. A ponieważ służyć prawdziwie może tylko Mistrz, życzę Czytelnikowi takiej służby! Tacy właśnie Nowi Mistrzowie – Mistrzowie Nowych Energii – prawdziwi VIP-owie wyznaczą nowy kierunek transformacji dla postpandemicznego świata.

Stań się jednym z Nich!

COVID-19
Analiza biologiczno-medycznych
aspektów pandemii

 

Z analizy problemu COVID-19 w świetle Koncepcji VIP DOSTROJENIE VIP ADAPTACJA VIP EWOLUCJA wynika, że potencjalnymi kandydatami na stanie się ofiarą tej pandemii są ludzie z dominującym rozstrojeniem (blokadą) dwóch segmentów kręgosłupa tj. S1 i D1. (S1 – pierwszy krzyżowy, D1 – pierwszy piersiowy).

Postąpimy zatem zgodnie z radą samego Hipokratesa, który w swoim kodeksie adresowanym do lekarzy mówi: „Jeżeli szukasz choroby (lekarzu) zacznij od kręgów…”

Znaczy to, że już od dawna było wiadomo, iż każdej chorobie towarzyszy rozstrojenie określonych segmentów kręgosłupa i na odwrót. Mało tego! Ono jest wcześniejsze, aniżeli ujawnienie się choroby. Dlatego badając kręgosłup można przewidzieć patologię i do niej nie dopuścić, a jeżeli już zaistniała – „zrozumieć ją” i skutecznie wyleczyć. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale jest to prawo, wynikające – i to wprost – z anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu. Szkoda tylko, że nie wiedzą o tym współcześni lekarze, chociaż składają tzw. przysięgę Hipokratesa.

Ponieważ aspekt przyczynowego udziału kręgosłupa w każdej patologii – a zatem i w COVID-19 – jest nadzwyczaj istotny, sięgnijmy po jego wykładnię do książki pt. „VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ MODEL CZŁOWIEKA”:

«Dlaczego jednak musimy opierać się akurat na kręgosłupie?

Otóż wynika to w bezpośredni sposób z anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu, rozpatrywanych z pozycji najbardziej inteligentnej cechy życia, jaką stanowi organizacja. Z tej pozycji organizm ludzki to organizacja systemów, w której kręgosłup pełni rolę szczególną – rolę głównej konstruk-cyjnej osi i rolę głównego energoinformacyjnego kanału.

Na wybór ten wskazuje również praktykowana przez niektóre środowiska medyczne „starożytna” wiedza. Jest to wiedza na temat anatomicznych zakresów neurofizjologicznego oddziaływania poszczególnych par nerwów rdzeniowych wychodzących z kręgosłupa przez otwory międzykręgowe utworzone przez dwa sąsiednie kręgi. Dowodzi ona, że położenie i wzajemne relacje sąsiadujących ze sobą kręgów, tworząc w otworach międzykręgowych specyficzne czaso-przestrzenne warunki dla przechodzących przez nie nerwów rdzeniowych – czyli swoisty faktor międzykręgowy – zarówno odzwierciedlają, jak i determinują stan zdrowia ludzkiego organizmu.»

«Faktor międzykręgowy – sprowadza się on do tego, że przyczynowym „wspólnym mianownikiem” każdej ludzkiej patologii jest naruszenie cech przewodnictwa (konkretnych dla danej patologii) nerwów rdzeniowych podczas ich przechodzenia przez otwory (kanały) międzykręgowe, utworzone przez dwa sąsiednie kręgi.»

«Typ patologii zależy głównie od tego, które nerwy rdzeniowe, jak długo oraz w jakim charakterze dotknięte są działaniem tego faktora.

Przy czym – co bardzo istotne – faktor ten może być dość łatwo wykrywany, oceniany i interpretowany, gdyż jego aktywna obecność manifestuje się bólem bądź wrażliwością na ucisk tych segmentów kręgosłupa i reprezentujących ich par nerwów rdzeniowych, zakresu oddziaływania których, aktualna bądź przyszła patologia dotyczy. Dodać bowiem należy, że pojawienie się tego faktora jest znacznie wcześniejsze, aniżeli pojawienie się realnej patologii – jest on zatem jej zwiastunem i zarazem „współtwórcą”. „Współtwórcą” – albowiem ten międzykręgowy faktor towarzyszy wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym czynnikom patologicznym – jest niejako „wspólnym mianownikiem” w mechanizmie ich negatywnego oddziaływania na ludzki organizm. I co istotne – jest on ostatnim, a więc bezpośrednim ogniwem w prowadzącym do chorób długim łańcuchu negatywnych wpływów, którym podlega człowiek!»

 

A teraz sięgnijmy do książki pt.: „VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy”, gdzie znajduje się uproszczone przyporządkowanie poszczególnym segmentom kręgosłupa obszarów ich anatomicznego oddziaływania i zdrowotnych konsekwencji ich rozstrojenia (blokady).

Zamieszczono je z następującą uwagą:

«Niniejsze przyporządkowanie jest syntezą przyporządkowań dokonanych przez wielu badaczy relacji i zależności pomiędzy kręgosłupem a organizmem.»

Tutaj przytoczymy tylko fragmenty owego przyporządkowania dotyczące interesujących nas segmentów kręgosłupa, zaczynając od tych, których dominujące rozstrojenie determinuje kliniczne aspekty COVID-19 tj. S1 i D1.

Segment kręgosłupa

o.o. obszar oddziaływania
z.k.b. zdrowotne konsekwencje blokady
S1    
o.o. kości miednicy, pośladki, mięśnie krocza, pięty, stawy skokowe
z.k.b.
problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy z układem rodnym
  „lęk, niepewność, brak oparcia”
D1
   
o.o.
przedramiona, dłonie, nadgarstki, palce
z.k.b.
bóle przedramion i dłoni, ( a także astma, kaszel, trudności w oddychaniu)

 

Z Koncepcji VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA wynika także, że rezonansową bazę dla zaistnienia jakiejkolwiek epidemii, bądź pandemii stanowi rozstrojenie u znacznej części populacji (w określonym czasie i terytorium) pięciu segmentów  kręgosłupa tj. C3, D5, D11, L2, S4. Dopiero w miarę tworzenia się tej bazy może zacząć przejawiać się specyficzność danej epidemii, bądź pandemii, atakując głównie tych, którzy tę specyficzność przejawiają swoim dominującym rozstrojeniem (tj. S1 i D1 dla COVID-19). Przy czym, to bazowe rozstrojenie może, ale nie musi tej „grupy ryzyka” dotyczyć! Niemniej jednak warto – niejako przy okazji – rozszerzyć to przyporządkowanie na pięć „bazowych” segmentów.

C3    
o.o. policzki, małżowiny uszne, kości twarzy, zęby, nerw  trójdzielny, (a także osierdzie, opłucna, przepona, nadnercza)
z.k.b. nerwobóle i zapalenia nerwu trójdzielnego, trądzik, egzema itp. (a także zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty)
D5    
o.o. wątroba, splot słoneczny, krew
  „rozdział energi  pomiędzy górną, środkową i dolną częścią brzucha
z.k.b.   zaburzenia funkcji wątroby, słabe krążenie krwi, niskie ciśnienie krwi, anemia, artretyzm
D11
   
o.o.
nerki, moczowody,  grzebień biodrowy,  (a także pęcherz moczowy,  narządy rodne)
  „wchłanianie  substancji witalnych”
z.k.b.
problemy skórne, problemy kostno-stawowe itp
L2
   
o.o.
wyrostek robaczkowy, brzuch, uda, produkcja hormonów kory nadnercza (kortyzon, hydrokortyzon), seks, ejakulacja
z.k.b.
zaburzenia trawienne, trudności w oddychaniu, zakwaszenie organizmu, żylaki, zaburzenia seksualne
S4
   
o.o.
gruczoły płciowe, kości, stawy, chrząstki, zęby, mózg,
  „rezerwuar energii Kundalini”
z.k.b
problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy z układem rodnym
  „lęk, niepewność, brak oparcia”

 

Co zatem czynić, jeżeli my sami (bądź z czyjąś pomocą) stwierdzimy u nas lub u kogoś innego rozstrojenie (blokadę) segmentów S1 i D1? Nie panikować! To nie test na obecność koronawirusa. To test na potencjalną podatność na tę infekcję. Co czynić, jeżeli zostanie wykryte rozstrojenie segmentów C3, D5, D11, L2, S4? Po pierwsze zdać sobie sprawę, że jesteśmy potencjalnymi „współtwórcami” bazy dla jakiejś epidemii, bądź pandemii i skorygować siebie w tym względzie. Niezależnie od tego, taki przegląd pomoże ujawnić jeszcze inne ukryte chorobowe tendencje i pozwoli nie dopuścić do ich realizacji.

W żadnym jednak przypadku nie zaczynać od manualnej terapii kręgosłupa. Dlaczego? Odpowiedź znajduje się w książce pt.: „VIP DOSTROJENIE …”

«Sama manualna terapia kręgosłupa – bez nasycenia chorego organizmu odpowiednimi wibracjami – ma w poważnych chorobach tylko pomocnicze znaczenie!

Bez nasycenia chorego organizmu odpowiednimi wibracjami nie da się osiągnąć i utrzymać jego zdrowia, ani osiągnąć i utrzymać dostrojonego stanu jego kręgosłupa – który to zdrowie i determinuje i odzwierciedla. Bez wsparcia organizmu odpowiednimi wibracjami sama manualna terapia kręgosłupa, to iście „syzyfowa praca”. Z kolei odpowiednie wibracje są w stanie dostroić organizm i jego kręgosłup bez manualnej interwencji.»

Innymi słowy, wszelkie blokady w kręgosłupie współistniejące w każdej ludzkiej patologii (a raczej warunkujące jej zaistnienie) mają na biofizycznym poziomie jedną wspólną przyczynę – jest nią zniżenie wibracji komórek, tkanek, organów itd. Z kolei na biochemicznym poziomie to zniżenie wibracji jest rezultatem, bądź przyczyną stereochemicznej symetryzacji mikromolekuł budujących nasz organizm tj. aminokwasów, węglowodanów, tłuszczów i innych związków organicznych. Ponieważ wszystko to dzieje się zgodnie z zasadą SAS (Symetrii-Asymetrii), która rządzi biologią życia, odsyłam Czytelnika do wykładu prof. Makarowa i dra. Rybickiego pt.: „Życie jako przejaw asymetrii…” Wykład jest dostępny w większości naszych broszur. Niemniej jednak, ze względu na jego edukacyjne znaczenie, został on umieszczony także na końcu niniejszej publikacji.

I tak doszliśmy do sedna problemu! Jak podwyższyć wibracje naszego organizmu, ażeby nie zachorować (i to nie tylko na COVID-19)? Jak podwyższyć wibracje naszego organizmu, aby optymalnie wyjść z choroby, jeśli już ona zaistnieje?

Otóż właśnie dla podwyższenia wibracji naszych organizmów i równoczesnego podtrzymania asymetrii naszych mikromolekuł zostały opracowane Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI. Dlaczego VIP ADAPTACJI? Dlatego, że życie to jeden wielki adaptacyjny proces zachodzący w Czasie i Przestrzeni (VIP). Ponieważ zaś podstawową rolę w podtrzymaniu biologii życia pełni pożywienie, stąd Środki-Nośniki to najbardziej podstawowe dla kulinarnej obróbki i dla przygotowywania pożywienia substancje, takie jak: sól, cukier, soda, ocet, oliwa z oliwek itd. I właśnie substancje te po poddaniu ich Technologiom VIP ADAPTACJI stają się Środkami-Nośnikami VIP ADAPTACJ. W tym bowiem technologicznym procesie nabywają one zdolności podwyższania wibracji i asymetryzacji tych produktów spożywczych do których są dodawane, a w ostatecznym rezultacie i organizmów spożywających te produkty.

Oprócz Środków-Nośników VIP ADAPTACJI przeznaczonych dla celów żywieniowych istnieją jeszcze Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI przeznaczone dla celów kosmetycznych, oraz masaży i kąpieli. Wszystkie one realizują jednak jeden wspólny cel: podwyższenie wibracji i asymetryzację jako warunki optymalnej adaptacji tj. VIP ADAPTACJI.

Są one dostępne pod zastrzeżonym międzynarodowym znakiem towarowym VIP ADAPTATION®.

Obecnie istnieją następujące Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI:

 

Sól VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalna;

 

Sól VIP ADAPTATION® (MRiD) – dla przygotowywania mięs w warunkach restauracyjnych i domowych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (MT) – dla przygotowywania produktów z mięs tłustych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (MCh) – dla przygotowywania produktów z mięs chudych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (MM) – dla przygotowywania produktów z mięs mieszanych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (R) – dla produktów i potraw rybnych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (W) – dla warzyw;

 

Sól VIP ADAPTATION® (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (KK-1) – dla kwaszenia kapusty w kierunku (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Sól VIP ADAPTATION® (Ch) – dla produkcji chleba;

 

Sól VIP ADAPTATION® (Pizza) – do przygotowania pizzy;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalny;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (C) – dla produkcji cukierniczej;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (L) – dla produkcji lodów;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (SO) – dla produkcji soków owocowych;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (O) – dla produktów z owoców;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (D) – dla diabetyków;

 

Cukier VIP ADAPTATION® (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Glukoza VIP ADAPTATION® (K-1) –  dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Soda VIP ADAPTATION® (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Babka płesznik VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalna;

 

Kawa VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalna;

 

Ocet VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalny;

 

Ocet VIP ADAPTATION® (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Ocet VIP ADAPTATION® (Bor) – dla profilaktyki i eliminacji boreliozy;

 

Oliwa spożywcza VIP ADAPTATION® (K-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Oliwa VIP ADAPTATION® (MC) – dla masażu ciała;

 

Oliwa VIP ADAPTATION® (Zgrabny brzuszek) – dla optymalizacji wagi i formy ciała;

 

Oliwa VIP ADAPTATION® (MBK-1) – dla profilaktyki i eliminacji zagrożeń nowotworowych;

 

Szampon VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalny;

 

Szampon VIP ADAPTATION® (F) – dla włosów farbowanych;

 

Mleczko VIP ADAPTATION® (U) – dla pielęgnacji ciała;

 

Mleczko VIP ADAPTATION® (TIS) – dla pielęgnacji twarzy i szyi;

 

Mydło VIP ADAPTATION® (U) – uniwersalne;

 

Krem VIP ADAPTATION® (U) – dla rąk.

 

         To normalne, że obecnie wszyscy poszukują jakiegoś cudownego środka przeciw COVID-19. Trzeba jednak pogodzić się z tym, że takiego środka nie będzie, bo… być nie może. COVID-19 to nie tylko wirus, czy kombinacja mikrobów. To zjawisko niejednorodne nie tylko z mikrobiologicznego, ale i z „terytorialnego” punktu widzenia. To zjawisko rozprzestrzeniane nie tylko tradycyjnymi drogami szerzenia się infekcji, ale także drogą tzw. falowej genetyki za pomocą sieci 5G (bądź więcej G). Dlatego obecność wirusa nie jest niezbędna, aby stać się ofiarą COVID-19. Ten zaś fakt w pełni wyklucza możliwość stworzenia skutecznej szczepionki czy jakiegoś lekarstwa, podważa również skuteczność znanych nam tradycyjnych metod ochrony przed infekcjami. Zresztą, tradycyjne tzn. wypracowane do tej pory przez ludzkość metody walki z mikrobami, zawodzą coraz częściej i to nie tylko w stosunku do COVID-19. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż zostały one wypracowane w innych energetycznie warunkach. Obecnie zaś Ziemia i cały Kosmos zmieniają się wibracyjnie, tzn. podnoszą swoje częstotliwości, czego obiektywnym przejawem jest chociażby systematyczny wzrost tzw. rezonansu Schumanna, to jest bazowej częstotliwości Ziemi. To z kolei wymusza konieczność nadążania za tymi zmianami, to jest Dostrajania się i Adaptacji do nich. 

Niewykluczone zatem, że COVID-19 wypełnia w tym procesie rolę swego rodzaju katalizatora. COVID-19, to zatem zjawisko głównie  energo-informacyjne i skutecznie można mu się „przeciwstawiać”  tylko i wyłącznie podnosząc swoje wibracje i to w szerokim zakresie ze względu na jego niejednorodność i zmienność (także w czasie i przestrzeni). Można to czynić duchowymi metodami (o czym mówi część pierwsza) i z pomocą adekwatnych Technologii.

Dla tych, którzy od jakiegoś czasu uczciwie stosują w swojej kuchni Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI, COVID-19 nie jest groźny. Wystarczy tylko stosować ich dalej.

Dla tych zaś, którzy jeszcze nie podwyższyli swoich wibracji do bezpiecznego poziomu i ze względu na sztucznie generowany strach przed COVID-19, proponujemy specjalny Pakiet AntyCOVID-19 VIP ADAPTATION®.

PAKIET AntyCOVID-19

VIP ADAPTATION®

 

Są to specjalnie i celowo dostrojone ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI, a mianowicie:

 

1. SODA VIP ADAPTATION® (AntyCOVID-19)

 • do użytku wewnętrznego;
 • wpryskiwać w nos i (lub) wykonywać inhalacje;

 

2. BABKA PŁESZNIK VIP ADAPTATION® (AntyCOVID-19)

 • do użytku wewnętrznego.

 

SODĘ (AntyCOVID-19) i BABKĘ PŁESZNIK (AntyCOVID-19) należy przyjmować co najmniej raz dziennie rano na czczo:

SODA – 1 łyżeczka na 100 kg wagi ciała

BABKA PŁESZNIK – 1-3 łyżeczki 

Zalać dobrze ciepłą wodą, wymieszać i wypić – można zmieszać ich razem.

Ważne jest, aby przyjmować ten rodzaj BABKI PŁESZNIK VIP ADAPTATION®. Dlaczego?

Jak powszechnie wiadomo, COVID-19 jest szczególnie niebezpieczny dla płuc, ale niestety mało wiadomo, że płuca, jako organ niezbędny do życia, funkcjonują w energetycznej parze z jelitem grubym (którego rolą w tej parze jest ochrona płuc). Ponadto większość struktur układu odpornościowego znajduje się w jelicie grubym. Dowiedziono również, że znaczna część klinicznego obrazu COVID-19 jest rezultatem nieprzewidywalnej i nieadekwatnej reakcji układu odpornościowego na tę infekcję.  BABKA PŁESZNIK (AntyCOVID-19) optymalizuje funkcjonowanie jelita grubego i układu odpornościowego, a tym samym chroni płuca i cały organizm także przed nieadekwatnymi reakcjami ze strony tego układu. Również kapusta kwaszona na SOLI VIP ADAPTATION® (KK1+) działa – oprócz swoich własnych wyjątko-wych właściwości – w synergii z tym mechanizmem.

 

3. SÓL VIP ADAPTATION® (U+)

Symbol (U) – oznacza uniwersalne dostrojenie (jego właściwości są opisane w broszurach) – stosować dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu;

Znak (+) – gdziekolwiek jest obecny, oznacza zwiększenie potencjału przeciwwirusowego danej substancji oraz produktów, do których ta substancja jest dodawana.

 

4. SÓL VIP ADAPTATION® (KK1+) – wyłącznie do kwaszenia kapusty.

Kombinacja znaków (KK1+), gdzie:

symbol (K) – oznacza kapustę;

symbol (K1) – oznacza dostrojenie  dla zahamowania rozwoju i eliminacji nowotworowych stanów i zagrożeń (jego właściwości opisano w broszurach) ;

znak (+) – oznacza zwiększenie potencjału antywirusowego.

(KK1+) to niezbędna kombinacja, aby jednocześnie uzyskać silne właściwości przeciwwirusowe i antyonkologiczne, ponieważ zjawisko zwane COVID-19 prowokuje rozwój chorób nowotworowych i jest szczególnie niebezpieczne dla tej grupy chorych oraz dla tych, którzy mają predyspozycje w tym kierunku.

 

5. CUKIER VIP ADAPTATION® (U+)

Symbol (U) – oznacza uniwersalne dostrojenie (jego właściwości są opisane w broszurach) – stosować dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu;

Znak (+) – gdziekolwiek jest obecny, oznacza zwiększenie potencjału przeciwwirusowego danej substancji i produktów, do których ta substancja jest dodawana

 

6. KAWA VIP ADAPTATION® (U+)

Symbol (U) – oznacza uniwersalne dostrojenie (jej właściwości opisano w broszurach).

Znak (+) – wszędzie tam, gdzie jest obecny, oznacza zwiększenie potencjału przeciwwirusowego danej substancji.  Potencjał przeciwwirusowy uzyskany przez picie KAWY (U+) VIP ADAPTATION® można dodatkowo zwiększyć, słodząc ją CUKREM (U+) VIP ADAPTATION®.

 

7. OLIWA Z OLIWEK VIP ADAPTATION® (MC)

     Wcierać:

 • w palec środkowy prawej ręki;
 • w palec serdeczny lewej ręki.

Kilka razy dziennie.

Pomaga to aktywować funkcje organizmu ważne dla ochrony przed COVID-19.

 

Oprócz powyższych ŚRODKÓW-NOŚNIKÓW VIP ADAPTACJI, zaleca się:

 

8. Witaminę D3

9. Korzeń imbiru.

 

Ten PAKIET przeznaczony jest zarówno do zapobiegania, jak i do stosowania w sytuacji ewentualnej choroby.

 

W sytuacji choroby:

Konieczne jest zwiększenie dawek wszystkich zalecanych Środków-Nośników.

Bardzo ważne jest stosowanie inhalacji z SODY VIP ADAPTATION® (AntyCOVID-19).

I jeśli to możliwe, przyjmować kąpiele ciała z SODĄ VIP ADAPTATION® (K-1).

 

Kolejność wymienienia produktów w Pakiecie odpowiada ich znaczeniu w profilaktyce i zwalczaniu COVID-19.

 

Ten PAKIET chroni nie tylko przed potencjalną infekcją COVID-19, ale także przed towarzyszącymi tej pandemii innymi zagrożeniami, które mogą być bardziej niebezpieczne niż sama infekcja. (Włącznie z potencjalnymi interakcjami koronawirusa z innymi wirusami bądź bakteriami).

Ponadto został opracowany w taki sposób, że będzie aktualny jeszcze długo po zakończeniu pandemii dla eliminacji post-pandemicznego syndromu i adaptacji do nowej rzeczywistości.

 

P.S.

Prozdrowotne właściwości kapusty kwaszonej na SOLI VIP ADAPTATION® (KK1+):

 • przeciwzakaźne;
 • antyonkologiczne;
 • przeciwpasożytnicze;
 • wzmocnienie układu oddechowego;
 • zwiększenie ochrony energetycznej organizmu;
 • regulacja układu hormonalnego;
 • sprzyja eliminacji problemu bezpłodności;
 • zapobiega i leczy problemy z prostatą;
 • zapobiega i leczy choroby stawów;
 • zapobiega i leczy osteoporozę;
 • przeciwpadaczkowe;
 •  

 

Prozdrowotne właściwości BABKI PŁESZNIK VIP ADAPTATION® (AntyCOVID-19):

 • wzmocnienie układu oddechowego;
 • poprawa jakości krwi;
 • poprawa stanu uzębienia;
 • eliminacja patogennych drobnoustrojów w całym organizmie;
 • optymalizacja funkcji tarczycy;
 • poprawa krążenia mózgowego;
 • poprawa pamięci;
 • antydepresyjne;
 • odmładzające;
 • sprzyja realnemu przedłużeniu życia.

 

Oprócz ochrony przed COVID-19 zaleca się kompleksowe przyjmowanie ŚRODKÓW-NOŚNIKÓW VIP ADAPTATION® zawartych w PAKIECIE AntyCOVID-19 do korekcji następujących rodzajów patologii:

 • choroby zwyrodnieniowe mózgu i układu nerwowego;
 • onkologia;
 • miażdżyca;
 • problemy z krążeniem mózgowym;
 • problemy z krążeniem w kończynach dolnych;
 • choroby serca;
 • zespół chronicznego zmęczenia;
 • borelioza;
 • bezpłodność;
 • alergie;
 • choroby psychiczne;
 • choroba Alzheimera.

 

Co bardzo istotne w tym trudnym okresie, PAKIET AntyCOVID-19 optymalizuje adaptacyjną transformację ludzkiego organizmu i psychiki.

IV–te MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

EKOLOGIA CZŁOWIEKA I MEDYCZNO-BIOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI

Rosyjska Akademia Nauk Medycznych
Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych
Instytut Badawczy Ekologii Człowieka i Higieny Środowiska
A. N. Sysina RAMN
Asocjacja «Woda-Medycyna-Ekologia»

Hiszpania, Benidorm, listopad 2008 r.

 

REFERAT

 

ŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII I JEJ MIEJSCE W JEDYNYM OBRAZIE ŚWIATA

 

 Makarow Nikołaj Wasiljewicz doktor nauk chemicznych, profesor, kierownik Katedry Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Informacyjnych, Moskwa, Rosja.

Rybicki Władysław Stanisław doktor nauk medycznych, doktor nauk psychologicznych, Centrum Medycyny Biologicznej, Międzynarodowy Instytut Ekologii Człowieka, Hiszpania; Polska.

 

        W jakimkolwiek obszarze wiedzy ważne jest, ażeby mieć system. Na przykład system Mendelejewa pozwolił podnieść na wyższy poziom teorię i praktykę chemii. To samo odbyło się w fizyce «po zjednoczeniu» elektryczności i magnetyzmu przez Faradaya i Maxwella. Są także przykłady systematyzacji w biologii. Podstawą zaś jakiegokolwiek systemu jest wspólna dla

wszystkich systematyzowanych obiektów lub zjawisk jakaś właściwość, charakterystyka albo przejaw.

        W związku z tym wydaje się być prawie, że niemożliwym, ażeby na jedynej podstawie przedstawić system Wszechświata z jego nieskończoną rozmaitością przejawów. Próby stworzenia takiego systemu drogą «zjednoczenia» wszystkich współdzia-łających sił: elektromagnetycznych, grawitacyjnych, silnych i słabych jak na razie nie miały powodzenia.

        My zaś proponujemy, aby za podstawę dla systemowego przedstawienia przyrody przyjąć «przedstawienie» o symetrii-asymetrii (SAS) w ich dialektycznej jedności. Przy czym pod pojęciem «asymetrii» należy rozumieć: nierównowagę, niestateczność, ruch w jedną stronę, nasycenie energią, wybuch, bifurkację, nieliniowość, nieparzystość, spiralność, magnetyzm, sprzeczność, lecz w biologii – życie. Pod pojęciem «symetrii» rozumiemy zaś przeciwstawne przejawy i charakterystyki.

        O ile rozpatrujemy zagadnienie bezpieczeństwa życia – а życie według naszego zrozumienia to przejaw asymetrii, która «dąży» do symetrii, czyli zakończenia życia – to kwestia bezpieczeństwa życia sprowadza się do utrzymania asymetrii każdego systemu biologicznego, włączając w to człowieka.

        Zatem życie – to proces, dynamika «dążenia» asymetrii do symetrii. Zupełna symetria systemu tj. śmierć, następuje najczęściej poprzez stopniową symetryzację organów i tkanek, to znaczy przez chorobę któregoś z systemów – od reprodukcyjnego do nerwowego systemu organizmu. Pomimo, że życie jest to przejaw asymetrii – co do kształtu (geometrii), położenia organów i co do zawartości (poziom molekularny) – to w kwestii jego bezpieczeństwa najbardziej interesującą jest asymetria na poziomie molekularnym.

        Wiemy, że świat zwierzęcy w swojej podstawie zawiera białka, a roślinny – węglowodany. Białka i węglowodany zbudowane są odpowiednio z aminokwasów i monosacharydów – związków organicznych. Te z kolei w swojej podstawie zawierają węgiel. Każdy zaś atom węgla połączony jest z czworgiem «sąsiadów». Jeżeli «sąsiedzi» są różni, to taki węgiel nazywa się asymetrycznym, a zawierające go molekuły o tym samym składzie i nazwie istnieją parami – jak przedmiot i jego lustrzane odbicie lub jak lewa i prawa ręka. Jest to lustrzana, ręczna (chiralna) albo przestrzenna asymetria.

        Należy zauważyć, a jest to bardzo ważne dla zrozumienia żywej przyrody, że «lewe» – L i «prawe» – D asymetryczne molekuły tej samej substancji mają różne i zwykle przeciwstawne biologiczne właściwości. Jeśli zaś ilość L i D molekuł jest jednakowa (symetria), to taka mieszanina nazywa się racemiczną, biologicznie nieaktywną.

Zatem życie pojawiło się tylko na osnowie asymetrycznych, biologicznie aktywnych molekuł.

  Podstawą białek wszystkich żywych systemów są asymetryczne L «lewe» aminokwasy, których w przyrodzie istnieje więcej niż dwadzieścia. Z kolei węglowodany składają się z D «prawych» monosacharydów.

        Asymetria życia możliwa jest tylko w podtrzymujących ją warunkach.

Korelację i łączność symetrii i asymetrii można symbolicznie przedstawić jako odwracalną równowagę:

А ↔ E+S

gdzie A – asymetria, E – rodzaje energii (wszystkie rodzaje pól współdziałania: elektromagnetyczne, grawitacyjne i możliwe inne); S – symetria.

    Asymetria życia «A» jako «niestateczny» stan ciągle potrzebuje asymetrii zewnętrznych warunków – w przeciwnym razie ona samoistnie «sprowadza się» do symetrii «S», z wydzieleniem energii «E».

        SAS jest podstawą dla formowania systemu lub Jedynego Obrazu Świata (JOŚ).

Zgodnie z JOŚ cały Wszechświat jest reprezentacją odwiecz-nego wahadła, w którym jednolite nic (symetria) stale dąży do nieskończonej różnorodności czegoś (asymetria) i na odwrót.

      Najważniejszym asymetryzującym czynnikiem życia jest sama Planeta z jej obrotami oraz pole magnetyczne i inne charakterystyki asymetrii.

Korelacja wewnętrznej i zewnętrznej asymetrii sprzyja stabilizacji życia. Zmiana ich stosunków w wyniku ekranowania prowadzi do częściowej (choroba) lub zupełnej (śmierć) symetryzacji.

Szczególnie wyraźnie widać to w przestrzeni kosmicznej przy oddaleniu od Planety – im dalej, tym bardziej wyraziście.

Wiadomo, że w kosmosie zwierzęta z krótkim okresem populacji już w 5-6 pokoleniu przestają istnieć poprzez nowotwory bądź inne rodzaje patologii itp.

Lecz nie tylko kosmos jest ekranem osłaniającym przed zewnętrzną asymetrią.

Człowiek i na Planecie ma wiele ekranów, negatywnie wpływających na stan jego asymetrii, czyli zdrowia. Izolacja dokonuje się poprzez jakość obuwia, odzieży, poprzez wykorzystanie transportu naziemnego, lotniczego, wodnego itp.

        Istotny wkład w nasze zdrowie, a więc w bezpieczeństwo życia, wnosi odżywianie. Póki człowiek spożywa naturalne produkty, które jak wszystko, co żywe, zawierają asymetryczne molekuły, nie trzeba się martwić. Kiedy jednak wyniknie konieczność przejścia na syntetyczne, czyli symetryczne produkty – które w istocie rzeczy nie mogą być asymetrycznymi – wtedy pojawiają się problemy. Takie problemy w świecie już wielokrotnie pojawiały się przy syntetycznej produkcji leków i ich zastosowaniu. Przykład z talidomidem – lekiem stosowanym w leczeniu zatrucia ciążowego u kobiet. Może on występować zarówno w asymetrycznej, jak i w racemicznej (symetrycznej) formie. Korzystanie zaś z tej ostatniej formy prowadziło do rodzenia się patologicznego potomstwa.

A więc życie, jak poprzednio stwierdzono – to manifestacja asymetrii.

Asymetria jako niestateczny stan jakichkolwiek systemów utrzymywana jest poprzez asymetrię warunków zewnętrznych. Brak lub zmniejszenie tych ostatnich prowadzi do symetryzacji systemu, a w biologii – do zakończenia życia.

  A zatem – ażeby utrzymać życie, należy stale podtrzymywać jego asymetrię, dokonując tego na różne sposoby, w tym przez spożywanie asymetrycznych produktów naturalnych (syntetyczne produkty są zawsze symetryczne). Co więc w tej sytuacji czynić? Czy istnieje jakaś alternatywa dla naturalnych produktów spożywczych i leczniczych? Pytania te, to zarazem wyzwania dla biotechnologii.

Tymczasem do dziś w nauce metodą syntezy udawało się otrzymać tylko równą ilość L i D form – czyli symetryczną lub racemiczną mieszaninę. Zaś w 2001 roku została przyznana Nagroda Nobla tylko za okrężny sposób syntezy asymetrycznych molekuł jednej z chemicznych substancji.

        Dopiero w 2006 r. po raz pierwszy w świecie doktor nauk medycznych Władysław Stanisław Rybicki w sposób bezpośredni uzyskał asymetryzację racematu jednej z ważnych dla życia substancji – kwasu mlekowego.

Dr Rybicki przy pomocy opracowanych przez siebie Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) z racemicznej, czyli biologicznie nieaktywnej mieszaniny molekuł kwasu mlekowego, uzyskał asymetryczną, czyli biologicznie aktywną mieszaninę molekuł tej substancji.

To osiągnięcie zostało zbadane i potwierdzone, między innymi, na Wydziale Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej. Biorąc pod uwagę kosmiczny poziom tego osiągnięcia, zanim zdecydowano się na ogłoszenie go w świecie naukowym, jego wynik był badany i obserwowany na przestrzeni więcej niż dwóch lat.

Do pojawienia się prac dr Rybickiego, samorzutnie dokonywał się tylko odwrotny proces – symetryzacja.

        Oprócz tego naukowego osiągnięcia, wieloletnie kliniczne doświadczenie dr Rybickiego potwierdza, że w celu zachowania zdrowia, a więc asymetrii, należy przeprowadzać VIP DOSTROJENIE – wpływając bezpośrednio na organizm człowieka, jak również poprzez wykorzystanie dostrojonych przy pomocy RWSDP VIP Środków-Nośników (czyli Środków-Nośników VIP ADAPTACJI), jakimi są głównie: woda, wino i inne alkohole, oliwa z oliwek i inne oleje roślinne, sól, cukier, ocet itd.

Według metod dr Rybickiego prowadzi się profilaktykę oraz leczenie wielu dotąd trudno uleczalnych chorób.

        Podsumowując nasze wystąpienie należy stwierdzić, że w medycynie i przemyśle spożywczym dalsze ignorowanie pojęcia i zjawiska SAS jest niedopuszczalne.

Niestety, do niedawna na te pytania w zasadzie nie zwracano uwagi. Nie było to ważne w dobie rozwoju technicznego, gdzie SAS nie odgrywało żadnej roli.

W dobie biologii, w którą weszła nasza cywilizacja, bez koncepcji SAS nie można sobie wyobrazić rozwoju, ponieważ sama biologia (jako życie) jest przejawem asymetrii, a tym samym jej zawdzięcza swoje pojawienie się na Planecie.

    Ze względu na to, co wyżej powiedziano – badania zagadnień SAS są coraz bardziej aktualne.

 

P.S

Przytoczony wyżej wykład i przełomowa asymetryzacja racematu kwasu mlekowego, to już historia.

Już bowiem do połowy 2009r. z pomocą Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) doktor Rybicki dokonał asymetry-zacji racematów kolejnych ważnych dla życia substancji, takich jak niektóre aminokwasy, antybiotyki i antyoksydanty.

Kolejne zaś lata (aż do chwili obecnej) pozwoliły jeszcze bardziej rozszerzyć listę asymetryzowanych racematów.