Władysław Stanisław Rybicki

POST SCRIPTUM

Dodatek specjalny do książek:
«VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA
i
BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA»
oraz
«VIP DOSTROJENIE
czyli
co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy»

Hiszpania 2010

 

Copyright © by Władysław Stanisław Rybicki, 2010

 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej książki nie może być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Autora.

Wydawca: CBM  VIP DOSTROJENIE, Hiszpania

 

ISBN: 978-83-928799-9-2

POST SCRIPTUM

Coraz częściej i częściej wydarzenia zachodzące w obszarach głównych organizacyjnych struktur i instytucji współczesnego świata określa się terminami zapożyczonymi z nazewnictwa zjawisk i katastrof zachodzących z udziałem sił Przyrody.

Ot chociażby:

«Trzęsienia ziemi» w polityce, instytucjach ekonomicznych, finansowych, a także religijnych, «tsunami» na giełdach, wybuchy informacyjnych «wulkanów», «epidemie» bankructw, dymisji itp., itd.

Czy jednak są to tylko przypadkowe asocjacje?

Czytelnik zapoznany z niniejszymi książkami dobrze wie, że żadnych przypadków nie ma – wszystkim, bowiem rządzi REZONANS.

Uważny Czytelnik zauważa w tym jeszcze – i to słusznie – przejaw aktywizacji «prawa rezonansu równoległych zjawisk».

Na tym jednak nie koniec!

Przed dociekliwym Czytelnikiem niniejszy artykuł odsłania nowe rezonansowe zależności i… wszystko staje się coraz bardziej jasne.

 

«IM WIĘKSZA SKALA – TYM GORZEJ»

 

Studiując BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA (BDKMCz) nietrudno zauważyć, iż przy niektórych RDP (rozstrajające duchowe postawy) dodano frazę «im większa skala – tym gorzej». Chociaż tak naprawdę – odnosi się ona do większości RDP. Jak jednak ją rozumieć?

Otóż rozumieć ją należy w ten sposób, iż rozstrajająca siła danej RDP jest proporcjonalna do wielkości grupy ludzkiej, do której jest ona adresowana lub w stosunku, do której jest ona przejawiana. Im większa grupa np. kraj, naród, rasa itp. itd. – tym rozstrajająca siła większa i jej konsekwencje dla «nadawcy» poważniejsze. Oznacza to zatem, iż należy być szczególnie ostrożnym i wstrzemięźliwym w wypowiadaniu krytycznych ocen i przejawianiu RDP w stosunku do wielkich ludzkich mas.

Wybitnie koresponduje to z wypowiedzią biblijnego Jezusa Chrystusa (Ewangelia Mateusza 7:1b):

 «Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą

i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą»

 

Nic zresztą w tym dziwnego, wszak każdy człowiek to potężny generator. A cóż dopiero mówić o ludzkich masach i wynikających stąd rezonansach! Przy czym – w przypadku ludzkich mas zorganizowanych w struktury, mamy jeszcze do czynienia z poważnymi siłami «egregorycznymi». Cóż to takiego – patrz książka «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy».

Z kolei «struktury zorganizowania ludzkich mas» to struktury organizacyjne tak zwanego «zbiorowego człowieka»-ludzkości i jego głównych enklaw, czyli bloki państw, państwa i ich podmioty, organizacje polityczne, ekonomiczne, religijne i ich podmioty itp. itd. O tym również mówi wyżej wymieniona książka w rozdziale o wymownym tytule «Zbiorowy człowiek-ludzkość w obliczu Wielkiego Przejścia».

To jednak daleko nie wszystko, o czym owa książka mówi – tym bardziej, że w zamyśle autora te dwie książki, to znaczy książka «VIP DOSTROJENIE, VID ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BDKMCz» oraz książka wyżej wymieniona stanowią jakby dwie dopełniające się części jednej całości.

Czytelnikowi nie znającemu wymienionych książek należy się tu jednak chociażby wyjaśnienie, że używany w nich skrót VIP pochodzi z języka rosyjskiego i odnosi się do Czasu i Przestrzeni (Vremia i Prostranstwo) w ich Wiecznym i Nieskończonym wymiarze – stąd też pisanych z dużych liter. Z kolei Dostrojenie, Adaptacja i Ewolucja ze znakiem VIP odnoszą się do optymalizacji tych procesów – to jest do osiągnięcia przez nich standardów zgodnych z Prawami Czasu i Przestrzeni (Prawami VIP).

Uwaga!

Uprzedzeni do języka rosyjskiego, niechaj – dla własnego zdrowia i pomyślności – przypomną sobie frazę-zasadę «im większa skala – tym gorzej».

Poza tym – czy nam się podoba, czy nie – to (obok sanskrytu) właśnie język rosyjski w znacznie większej mierze niż pozostałe języki świata nosi cechy kosmicznego języka. A to oznacza, że zawiera on rezonansowe klucze do kosmicznej prawdy o Życiu.

A oto i jeden z nich:

Otóż w mentalności przeciętnego człowieka Czas i Przestrzeń nie tyle reprezentują Wszechświat ile stanowią tylko bierne tło bądź scenę, na której to gwiazdy, planety i atomy odgrywają główne role.

Tymczasem, zgodnie z najnowszymi odkryciami i najbardziej potwierdzonymi koncepcjami w fizyce (teoria hiperprzestrzeni i teoria superstrun) jest dokładnie na odwrót! Czas i Przestrzeń nie tylko, że najlepiej reprezentują Wszechświat (a tym bardziej nie stanowią tylko biernego tła), ale stanowią jego istotę! Wszystko wskazuje, bowiem na to, iż cała materia we Wszechświecie i siły utrzymujące go w całości, a zarazem przejawiające się w zadziwiającej i nieskończonej różnorodności złożonych form nie są niczym innym jak tylko drganiami Czaso-Przestrzeni.

I w najmniejszym stopniu nie pomniejsza uniwersalnej pozycji Czasu i Przestrzeni okoliczność, iż za tymi drganiami kryć się może jakaś Siła – ŹRÓDŁO Wszechświata – BÓG.

Z drugiej jednak strony tak samo logiczny jest wywód, iż ta żywa, drgająca (wibrująca) Inteligencją, Wiecznością i Nieskończonością Czaso-Przestrzeń oraz «przejawiająca się w zadziwiającej i nieskończonej różnorodności złożonych form» istniejących we Wszechświecie stanowi dynamiczną samoprojekcję ŹRÓDŁA Wszechświata!

Tymczasem, ten odwieczny dylemat i dualistyczny paradoks sprowadza się do uniwersalnego konsensusu:

Czas i Przestrzeń (wraz z Prawami VIP) – to najbardziej obiektywne i realne, a zarazem najpoważniejsze Faktory determinujące naszą egzystencję i naszą ewolucję,

oraz do uniwersalnego równania:

Prawa Czasu i Przestrzeni = Prawa VIP = Prawa Wszechświata = Prawa Życia.

Zadajmy sobie jednak pytanie:

Jaki procent ludzi świadomie zdaje sobie z tego sprawę?

Tymczasem, niejako w pomoc «ku uświadomieniu» bądź «ku uprzedzeniu» (a bez wątpienia «ku otrzeźwieniu») przychodzi współczesnemu człowiekowi pewne skojarzenie – i to już wystarczająco głęboko zakorzenione w zbiorowej świadomości i podświadomości. Dotyczy ono terminu «VIP» – uzyskanego tym razem «przy pomocy» najbardziej rozpowszechnionego na Ziemi języka angielskiego – i powszechnie używanego dla określania szczególnie ważnych ludzi – elit. Przy czym – ze względu na postępującą degradację współczesnych elit – wyzwala on wśród ogółu ludzi nie najlepsze reakcje. Wydaje się nawet, iż termin ten został w swojej istocie w pełni i na zawsze sprofanowany.

No właśnie! Czy jednak na zawsze? Wszak nie zaistniał on przypadkowo – przypadków, bowiem nie ma – zwłaszcza takich! Jest za to rezonans. I to, z Kim? Z Czasem i Przestrzenią!

Przy czym – rezonans ten jest obiektywnym faktem, pomimo oczywistej niewiedzy na temat kosmicznych asocjacji terminu «VIP» ze strony jego współczesnych «autorów», jak i «aktorów» – współczesnych elit.

Jakie jest, zatem przesłanie tego faktu i ostateczne przeznaczenie tego terminu?

Tym bardziej, że w związku z powyższym u każdego pojawiają się – jako rezultat wręcz samoistnej myślowej syntezy – mniej bądź bardziej odważne, lecz nieuniknione skojarzenia odnoszące się do wyższych poziomów Wszechświata, a nawet do Kosmicznych Hierarchii. Ich adekwatność niechaj jednak każdy osobiście rozważy w swoim umyśle i sumieniu – albowiem jest to kwestia indywidualnej duchowej świadomości i wolności każdego człowieka. Jest to także kwestia duchowej odwagi.

To, co jednak jest wspólne dla wszystkich to obowiązek dociekania Prawdy – a omawiana sytuacja niewątpliwie ku temu pobudza.

Rodzą się zatem w związku z powyższym kolejne, niepokojące myślących ludzi pytania. A mianowicie:

Na ile omawiana sytuacja stanowi przejaw zasady kosmicznego hermetyzmu «Jak w górze, tak i na dole – jak na dole, tak i w górze»?

oraz

Na ile omawiana sytuacja stanowi przejaw projekcji wyższych poziomów Wszechświata w ziemskiej czaso-przestrzeni?

Co jednak istotne, odpowiedzi na te pytania każdy może udzielić sobie sam, jeśli tylko uwzględni pewną prawdę – nieznajomość, której wyprowadziła «w pole» i religie i filozoficzne systemy.

Oto owa prawda:

W odniesieniu do Ziemi i ludzkości zarówno zasada kosmicznego hermetyzmu, jak i jakość projekcji wyższych poziomów Wszechświata zostały w bardzo znacznym stopniu przestrojone przez lokalny piv (lokalny przestrzenio-czas).

Omawianą zaś wyżej sytuację – ze względu na jej szczególny charakter – można uznać wręcz za symbol tego przestrojenia.

Jak się jednak dalej okaże, omawianą sytuację można uznać także za symbol «początku końca» tego przestrojenia.

Dlaczego?

Albowiem w sytuacji tej przejawia się – w globalnym znaczeniu – homeopatyczna zasada «Lekarstwo znajduje się w centrum choroby».

Co to znaczy i do kogo się odnosi – Czytelnik zapewne zrozumie po przeczytaniu całego artykułu.

Jak się jednak Czytelnik już teraz domyśla, wynika to głównie ze znacznych duchowych rozbieżności w zastosowaniu terminu «VIP» przez współczesne społeczeństwa (to jest dla określania swoich elit – dalekich zwykle od kosmicznych ideałów) a jego kosmicznym przeznaczeniem (przynajmniej na obecnym etapie ludzkiej świadomości) dla «wibracyjnego» określania Czasu i Przestrzeni (wraz z Prawami VIP). Sytuacja taka oznacza bowiem – w warunkach wzrostu «ciśnienia» Praw VIP oraz w związku z zasadą «im większa skala – tym gorzej» – uruchomienie potężnych rezonansów i wyzwolenie rezonansowych wydarzeń, zmierzających do usunięcia tych rozbieżności poprzez eliminację wszelkich odchyleń od uniwersalnych kosmicznych standardów określonych Prawami VIP.

Co zatem – w polu tak silnych rezonansów – może oznaczać dla współczesnych elit samo posługiwanie się( bądź przyzwolenie na posługiwanie się) terminem «VIP» w rozpowszechnionym dotąd znaczeniu? Wszak jest to równoznaczne ze znajdowaniem się tzw. «VIP»-ów na linii potężnych kosmiczno-ziemskich sił dążących do nieuniknionego rezonansu.

Otóż, istnieją tylko dwa wyjścia:

Albo dobrowolna transformacja osobowości tzw. «VIP»-ów w kierunku przejawiania w życiu cech i postaw rezonujących z duchem Praw VIP – albo eliminacja!

Innych możliwości nie ma!

Nie ma również czasu na opieszałość!

Dlaczego?

Niniejszy artykuł powinien udzielić odpowiedzi także i na to pytanie.

W związku z powyższym oraz dla potrzeb niniejszych rozważań niezbędnym także okazuje się, aby zasygnalizować (bądź przypomnieć), o czym jeszcze szczególnie istotnym mówi książka «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy»

Otóż, mówi ona o poważnych zmianach zachodzących aktualnie w okołoziemskiej i ziemskiej fizyce – o przechodzeniu Ziemi z przestrojonej «fizyki» lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) w czystą fizykę Czaso-Przestrzeni (VIP). Proces ten przejawia się – a zarazem powodowany jest – zwłaszcza postępującym wzrostem «ciśnienia» Praw VIP (Praw Czasu i Przestrzeni) w naszej dotychczasowej życiowej przestrzeni.

I właśnie z powodu wzrostu «ciśnienia» Praw VIP – ducha, których stanowią Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości – rozpatrywanie aktualnych i prognozowanie przyszłych ziemskich wydarzeń w oparciu tylko o dotychczasowe, tak zwane historyczne doświadczenie ludzkości i wynikające z niego wnioski, obarczone jest (i będzie) coraz większym błędem. Rzecz jasna – nie można i nie należy tego doświadczenia negować i lekceważyć. Należy jednak rozumieć, że zostało ono nabyte w innych energetycznie warunkach – w warunkach «fizyki» lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) zdominowanej horyzontalnym wektorem adaptacji tj. piv adaptacji.

Czego zatem, jakich zmian (w odróżnieniu od dotychczasowego «historycznego doświadczenia ludzkości») należy oczekiwać w tych zmieniających się warunkach?

Oto niektóre z nich:

Rośnie i rosnąć będzie osobista odpowiedzialność liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) tych organizacyjnych struktur i instytucji «zbiorowego człowieka»-ludzkości, które swoją «działalnością» wyzywają rozstrojenie ludzkich mas. Rzecz jasna – chodzi o rozstrojenie oceniane z pozycji Praw VIP.

Dziać się to oczywiście będzie (ba! już się dzieje) według klucza «im większa skala – tym gorzej». Przejawiać się zaś to będzie miedzy innymi w coraz poważniejszych zdrowotnych i losowych problemach, których oni sami będą doświadczać. Dlaczego?

Między innymi dlatego, iż «egregory» struktur organizacyjnych i instytucji «zbiorowego człowieka» w których i dzięki którym ci liderzy i elity (czyli tzw. «VIP»-y) funkcjonują, nie będą – w warunkach zmieniającej się fizyki – tracić energii na ich «ochronę» (przed ponoszeniem odpowiedzialności), której wielu z nich dotąd doświadczało w zamian za «zasługi» w rozstrajaniu ludzkich mas. A jak wyjaśnia książka «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy» to właśnie energia życiowa (a zwłaszcza jej emocjonalna odmiana) wytracana przez ludzkie masy w procesie ich rozstrajania stanowi główne źródło energii życiowej zarówno dla «egregorów», jak i ich chlebodawców z innych wymiarów. Mało tego! W tych zmieniających się warunkach będą oni coraz częściej sięgać po dodatkową energię życiową wytracaną przez samych liderów i elity (czyli tzw. «VIP»-ów), jak i przez ludzkie masy «przeżywające» – coraz bardziej spektakularny i «widowiskowy» – los swoich liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów).

Podstawowa przyczyna tych zmian jest jednak bardziej przejrzysta. A mianowicie: Wzrost «ciśnienia» Praw VIP eliminować będzie dotychczasowe przestrojenie naszej Planety, a wraz z nim eliminować będzie wszelką manipulację ludzkością i wszelkie pasożytnictwo – Prawa VIP egzekwują się, bowiem same!

Rzecz jasna, wzrost «ciśnienia» Praw VIP dotyczy także prawa rezonansu równoległych zjawisk, które leży u podstaw fizyki ich samo egzekwowania się. Czego zatem należy oczekiwać w związku ze wzrostem «ciśnienia» (a więc i siły) tego prawa oraz ze względu na coraz bardziej wyrafinowany organizacyjnie, a zarazem «egregoryczny» sposób zorganizowania współczesnego «zbiorowego człowieka» i jego enklaw oraz ich organizacyjnych struktur i instytucji?

Otóż w związku z powyższym rośnie i rosnąć będzie rezonansowy związek pomiędzy charakterem i stopniem rozstrojenia osobowości jednostek i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) zajmujących wysokie pozycje w tych strukturach a występowaniem w rejonach im «podporządkowanych» kataklizmów z udziałem sił Przyrody. Należy przy tym dodać, że faktor ten obejmuje również pogodowe anomalia, jak i tzw. technogenne katastrofy. Dziać się to oczywiście będzie (coraz bardziej się dzieje) według klucza «im większa skala – tym gorzej», to znaczy im wyższy stopień i cięższy charakter rozstrojenia osobowości oraz im wyższe miejsce na drabinie tych «egregorycznych» hierarchii – tym katastrofy z udziałem sił Przyrody (bądź pogodowego faktora) poważniejsze!

Dlaczego?

Albowiem w warunkach «egregorycznego» zorganizowania społeczeństw i społeczności – opartego tym samym na «egregorycznym» doborze ich liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) – stopień i charakter rozstrojenia osobowości tych liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) wyraża się w «egregorycznych» także stosunkach społecznych panujących w «podporządkowanych» im enklawach, a zwłaszcza w społecznej niesprawiedliwości i społecznej niewrażliwości. Jak się zaś dalej okaże – to właśnie te czynniki mają jakby «rezonansowe przełożenie» na siły Przyrody. Te z kolei podległe są coraz bardziej Prawom VIP, których sprawiedliwe działanie było – w warunkach dotychczasowej dominacji na Ziemi lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) – przestrojone i osłabione. Ponieważ jednak «ciśnienie» Praw VIP rośnie – rośnie «inteligencja», wrażliwość, reaktywność i moc sił Przyrody. Oznacza to zatem, że rośnie i rosnąć będzie także ich karząco-wychowawcza precyzja i sprawiedliwość.

Reasumując, oznacza to także, że anomalia pogodowe oraz kataklizmy z udziałem sil Przyrody będą coraz bardziej precyzyjnym zwierciadłem stanu duchowego rozstrojenia – w pierwszej kolejności liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) «zarządzających» danym terytorium w danym czasie, a następnie jego mieszkańców!

Odkrycie tych korelacji i zależności oznacza, zatem pojawienie się obiektywnego testu-zwierciadła dla oceny duchowego stanu liderów i elit (czyli tzw. «VIP»-ów) oraz mieszkańców danego terytorium w danym czasie!

Klucz do tej oceny znajdzie Czytelnik w książce «VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BDKMCz» na stronie 119.

Skąd ta pewność?

Otóż, proroczy obraz i geneza tych «społeczno-przyrodniczych» zależności opisane są w Biblii – w Księdze Jeremiasza 5:24-31

 

24.«I nie pomyśleli w swoim sercu:

Bójmy się Pana, naszego Boga,

który daje w czasie właściwym

zarówno deszcz wczesny, jak i późny,

który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa.

25.Wasze winy obaliły ten porządek,

a wasze grzechy pozbawiły was dobrego.

26.GDYŻ w moim ludzie są bezbożni,

którzy rozstawiają sieci jak ptasznicy,

zastawiają zgubne sidła , aby łapać ludzi.

27. Jak klatka pełna jest ptaków,

tak ich domy pełne są zrabowanego mienia;

dlatego stali się możni i bogaci.

28. Są otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego:

nie dbają o prawo, o sprawę sieroty,

aby się jej dobrze wiodło,

nie bronią prawa ubogich.

29. Czy za to nie mam ich karać? – mówi Pan.

Czy na takim narodzie nie mam się mścić?

30. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju.

31. Prorocy prorokują fałszywie,

a kapłani nauczają według własnego widzimisię,

mój zaś lud kocha się w tym.

Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?»

 

Powyższy obraz dopełnia i uaktualnia werset z Księgi Jeremiasza 6:13

 

«Albowiem od najmniejszego do największego,

wszystkich ogarnęła żądza zysku.»

 

W konstrukcji cytowanego wyżej ciągu wersetów warto zwrócić uwagę na hierarchiczny ciąg przyczyn, które prowadzą do naruszenia klimatycznego porządku i dysharmonii w Przyrodzie, a co miało się w pełni przejawić dopiero w warunkach wzrostu «ciśnienia» Praw VIP – takie, bowiem jest przesłanie biblijnych proroctw. Szczególnie zaś wymowne w tym zakresie są informacje zawarte w wersetach 26 i 27. Żeby, zatem lepiej zrozumieć ich istotę przytoczymy ich brzmienie w innym przekładzie:

 

26.«BO są w narodzie moim przewrotni,

co splatają sieć jak łowca ptaków,

zastawiają sidła, łowią ludzi.

27. Jak klatka pełna jest ptaków,

tak domy ich przepełnione są oszustwem;

w ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi»

 

Warto nad tymi wersetami zastanowić się głębiej, albowiem wyjawiają one istotę manipulacji ludzkością – przy czym aktualną po dziś dzień! Wyjawiają one także aktualny po dziś dzień rodowód większości fortun i «układów» oraz receptę na tak zwany «życiowy sukces» – czyli sekrety udanej piv-adaptacji.

Co zaś dotyczy problemu «sierot ( i wdów)» – poruszonego także w następnych wersetach – to nie należy go rozumieć tylko dosłownie i zbyt dosłownie. Należy, bowiem wiedzieć, że w języku biblijnym problem ten symbolizuje położenie ludzi najbardziej bezbronnych w każdym społeczeństwie i w każdej społeczności – stanowi niejako symbol miary społecznej (nie)wrażliwości i (nie)sprawiedliwości, niezależnie od historycznej epoki.

Z kolei końcowe wersety z cytowanego wyżej ciągu (Księga Jeremiasza 5:30,31) ostro napiętnują fałsz duchowych (religijnych) przywódców ludzkich mas i «tolerancję» wszelkiej obłudy ze strony ogółu – dając do zrozumienia, że w ten niejako sposób przepełnia się miara «dopuszczalnego» rozstrojenia.

Obraz powyższy dopełniają wersety z Księgi Izajasza 1:23

 

«Twoi przewodnicy są buntownikami

i wspólnikami złodziei,

wszyscy lubią łapówki i gonią za darami,

nie wymierzają sprawiedliwości sierocie,

a sprawa wdów nie dochodzi przed nich.»

 

oraz Księga Izajasza 5:23

 

«Biada tym, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę,

a niewinnym odmawiają sprawiedliwości»

 

Z kolei w Księdze Amosa zapisany jest taki oto przyczynowo-skutkowy wywód:

I tak, w wersecie 8:4 znajdujemy ostrzeżenie:

 

«Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego

i tępicie biednych kraju…»

 

zaś w wersecie 8:8 czytamy już o ewentualnych skutkach lekceważenia tego ostrzeżenia:

 

«Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia

i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy?»

 

Przerażająco aktualnie brzmią także następujące wersety:

Księga Izajasza 5:20

 

«Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,

którzy zamieniają ciemność w światłość,

a światłość w ciemność,

zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz»

 

oraz Księga Izajasza 10:1-3

 

«Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy

i tym, którzy wydają krzywdzące wyroki.

Aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości

i wyzuć z prawa biednych mego ludu,

aby wdowy stały się ich łupem

i aby mogli obdzierać sieroty.

A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia

i burzy, która z daleka nadejdzie.

Do kogo będziecie się uciekać po pomoc

i gdzie pozostawicie swoje bogactwo?»

 

Warto przytoczyć jeszcze wersety niejako podsumowujące ten ziemski stan rzeczy:

Księga Kaznodziei Salomona 3:16

 

«Nadto stwierdziłem pod słońcem:

Na miejscu prawa było bezprawie,

a na miejscu sprawiedliwości złość.»

 

i Księga Kaznodziei Salomona 8:10

 

«…dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie».

 

a także proroczy i optymistyczny werset:

Księga Izajasza 32:5

 

«I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym,

a o łotrze nie będą mówić, że zacny.»

 

Z kolei przesłanie wszystkich powyższych wersetów podsumować można następująco:

 

Czas i Przestrzeń (wraz z Prawami VIP) – jako przejaw i projekcja ŹRÓDŁA Wszechświata – są szczególnie wrażliwe na jakość ustanawianych przez ludzi praw i równość wszystkich ludzi wobec nich!

 

Okazuje się, że z powyższymi wersetami wybitnie koresponduje fragment z artykułu pod tytułem: «Akwila – Przesłanie Oliwki – VIP Faktor».

Dotyczy on, bowiem jeszcze jednego znaku rozpoznawczego procesu wzrostu «ciśnienia» Praw VIP w naszej dotychczasowej ziemskiej życiowej przestrzeni. Oto ów fragment:

 

«Proces ten manifestuje się miedzy innymi eliminacją wszelkich nieadekwatności pomiędzy mową, nazwami, deklaracjami a postępowaniem i realiami – ocenianymi z pozycji Praw VIP.

(Jest, zatem oczywistym, iż proces ten w wybitnym stopniu dotyczy także tzw. «VIP»-ów).

Rezultatem i potwierdzeniem tego procesu było tragiczne trzęsienie ziemi właśnie w miejscowości o tej szczególnej nazwie – L’Aquila (Akwila) – a zatem szczególnie silnie rezonującej z wibracjami nowej Epoki (Wodnika – Akwarius). Wydarzenie to – to niejako symboliczny znak nowej Epoki nie tolerującej wspomnianych wyżej nieadekwatności».

 

Oznacza to – zwłaszcza w kontekście BDKMCz oraz cytowanych wyżej biblijnych wersetów – że szczególnych (chorobowo-losowych) konsekwencji mogą oczekiwać ci liderzy i elity (czyli tzw. «VIP»-y), którzy rozstrajać będą ludzkie masy (oraz kreatywne – z punktu widzenia Praw VIP – jednostki) w imię i z pomocą «prawa i sprawiedliwości», które ma niewiele wspólnego z Kosmicznym Prawem i Sprawiedliwością – to jest z Prawami VIP. Rzecz jasna – adekwatne konsekwencje poniosą i same ludzkie masy, wszak « lud kocha się w tym» (Księga Jeremiasza 5:31b).

Analogicznie zresztą rzecz się ma z pracą bądź służbą w instytucjach ingerencji, a także z działalnością w organizacjach politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych, których działania wyzywają rozstrojenie ludzkich mas. Przypomnijmy jednak – rozstrojenie oceniane z pozycji Praw VIP.

W omawianym kontekście szczególnie karalna przez siły Przyrody będzie praktyka wyrafinowanej (i nieuzasadnionej) inwigilacji, polegającej na dosłownej realizacji – w imię i przy pomocy «prawa i sprawiedliwości» – tego, o czym mówi cytowany wcześniej werset z Księgi Jeremiasza 5:26. Ponieważ zaś współczesna inwigilacja przybiera coraz szerszy zakres oraz korzysta ze środków i metod kosmicznych technologii, stąd zasada «im większa skala – tym gorzej» obciąża i oskarża coraz bardziej i bardziej tych, którzy inwigilacją się zajmują i tych, którzy się nią posługują.

Należy także dodać, że w warunkach zmian zachodzących aktualnie w fizyce naszej dotychczasowej ziemskiej życiowej przestrzeni rośnie i rosnąć będzie osobista odpowiedzialność każdej ludzkiej jednostki za rozstrajające skutki postępowania grupy, organizacji bądź instytucji, w której ona funkcjonuje bądź, z którą się ona identyfikuje, a także, za którą się opowiada.

Poza wyżej wymienionymi, szczególnymi «ofiarami» tych zmian – także ze względu na skalę swojego oddziaływania – będą ludzie «zatrudnieni» w tak zwanych mediach informacyjnych, a zwłaszcza tych, które dezinformują ludzkie masy sfałszowaną i tendencyjną interpretacją wydarzeń. Wyjątkowych zaś konsekwencji mogą się oni spodziewać zwłaszcza za ignorowanie, ośmieszanie bądź zniekształcanie prawdy o istocie zmian zachodzących aktualnie w ziemskiej życiowej przestrzeni – czyli o dotyczących każdego człowieka warunkach, wymaganiach i konsekwencjach związanych z przechodzeniem Ziemi z przestrojonej «fizyki» lokalnego przestrzenio-czasu (lokalnego piv) w fizykę Czaso-Przestrzeni (VIP). Dotyczy to zresztą wszystkich innych, którzy będą tej prawdzie szkodzić!

Dlaczego?

Między innymi dlatego, iż dziać się to będzie (już się dzieje) zgodnie z zasadą «im większa skala – tym gorzej»!

Odpowiedzmy sobie tymczasem na pytanie: Czy istnieje większa skala niż Czas i Przestrzeń – w ich Wiecznym i Nieskończonym wymiarze?

Warto przy tym pamiętać, że prawda na ten temat zawarta jest w słowach – ideale – zjawisku VIP DOSTROJENIE.

Jakich zatem konsekwencji mogą się spodziewać ludzie, a nawet całe grupy i zespoły ludzkie, którzy będą tej prawdzie szkodzić?!

Mało tego!

Z powodu cechującego ogół ludzi faktu posiadania umysłu oraz z racji kosmicznej zasady ponoszenia pełnej odpowiedzialności za użytek z niego czyniony, już sam fakt istnienia wykładni prawdy na temat Praw VIP jest oskarżeniem dla tych, którzy nie wykorzystują swojego umysłu do tego, aby tę prawdę poznać!!!

Tym bardziej, czego mogą oczekiwać ci, którzy będą wykorzystywać swój umysł do tego, aby tej prawdzie szkodzić?!

Ludzie! Nie bądźcie samobójcami – opamiętajcie się!

Niestety!

Jest kraj, którego elity jako pierwsze w świecie otrzymały wykładnię prawdy na temat Praw VIP – otrzymały, bowiem książkę «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Otrzymały także artykuł «Akwila – Przesłanie Oliwki – VIP Faktor».

Mało tego! Otrzymały tę wykładnię z następującą uwagą:

 

«To nie przypadek – to także rezonans!

To zarazem przywilej i zobowiązanie!

Co z tym zrobią to już sprawa ich sumień oraz ich odpowiedzialności – zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej!»

 

No właśnie, co z tym zrobili? A upłynął już ponad rok od momentu, kiedy tę wykładnię otrzymali!

Generalnie rzecz biorąc nie zrobili w tej sprawie nic.

Aczkolwiek wydaje się, że w postawach niektórych przedstawicieli elit tego kraju coraz częściej przejawiają się także pozytywne tendencje.

Czy jednak wydarzenia minionego czasu nie zmuszają wszystkich do zastanowienia się i refleksji? Czy tym bardziej nie zmuszają do refleksji pytania zadane w tym artykule:

 

«A gdzie obrońcy Praw Człowieka w tym kraju?

Gdzie prawdziwi politycy, ludzie nauki i mediów?».

 

Czy wreszcie nikt z przedstawicieli elit tego kraju, nie odczytał przesłania dynamicznej – w czasie i przestrzeni – «geometrii» chmury pyłowej pochodzącej z wybuchu islandzkiego wulkanu w kwietniu 2010 roku? Tym bardziej, że zdumiewająca synchroniczność «geometrii» tej chmury z dynamiką tragicznych wydarzeń, dotyczących najwyższych przedstawicieli elit tego kraju – wskazuje na ten kraj, jako jednego z głównych adresatów tego przesłania.

Do czego, zatem może doprowadzić dalsze generowanie w czaso-przestrzeń Planety – i to w warunkach wzrostu «ciśnienia» Praw VIP – wibracji niekończącego się konfliktu najwyższych elit tego kraju potwierdzającego, swoim stylem i charakterem, totalny brak zrozumienia przesłań tych tragicznych «okołowulkanicznych wydarzeń»? Przy czym – jak wynika chociażby z historii wybuchów islandzkich wulkanów – ich karząco-wychowawczy potencjał nie został wyczerpany, nie mówiąc już o tym, że potencjał tego typu posiadają nie tylko islandzkie i nie tylko wulkany.

Wszystko wskazuje zatem na to, iż brak ze strony elit i społeczeństwa tego i innych krajów «objętych» w kwietniu (a raczej od kwietnia) 2010 roku «wulkanicznym procesem wychowawczym» adekwatnych (wychowawczych) rezultatów, może dać impuls dla «burzy, która z daleka nadejdzie» (Księga Izajasza 10:3).

I co wtedy?!

 

P.S.

Istnieje kraj, którego elity jako pierwsze w świecie otrzymały wykładnię kolejnych prawd – otrzymały, bowiem książkę «VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BDKMCz» oraz niniejszy artykuł.

Życzę, zatem temu krajowi stabilnego klimatu i łagodności ze strony sił Przyrody!

Dr Władysław S. Rybicki