Władysław Stanisław Rybicki

WODA, OLIWA I WINO – PODSTAWĄ
MEDYCYNY PRZYSZŁOŚCI

krótka historia wielkich odkryć

Hiszpania 2010

Copyright © by Władysław Stanisław Rybicki, 2010

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej książki nie może być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Autora.

Wydawca: CBM VIP DOSTROJENIE, Hiszpania

ISBN: 978-83-928799-8-5

Woda, oliwa i wino – podstawą medycyny przyszłości

krótka historia wielkich odkryć

 

 Stwierdzenie, że ludzkość już od dalekiej starożytności wykorzystywała w celach leczniczych i adaptacyjnych właściwości wody i alkoholu nie jest niczym odkrywczym.

Odkrywczym zaś jest stwierdzenie, że u podstaw prawdziwie leczniczych i adaptogennych właściwości wody i alkoholu od zawsze leżały i leżą ich «pamięciowe» zdolności – czyli zdolność do zapamiętywania i oddawania informacji.

Wiedza na ten temat pochodziła z obserwacji i intuicyjnego doświadczenia. Była przekazywana, korygowana i dopełniana przez kolejne ludzkie pokolenia, głównie dzięki istnieniu zbiorowej podświadomości i tworzonych przez nią archetypów – wzorców zachowań.

Przełomem w tym zbiorowym doświadczeniu stało się sformułowanie w XVIII wieku przez doktora Hahnemanna zasad homeopatii, czyli – jak dziś mówimy – zasad kierunkowego dostrajania wody i alkoholu do konkretnych leczniczych celów. System ten istnieje zresztą po dziś dzień, gdyż – dzięki swojej skuteczności oraz braku działań ubocznych – oparł się wyeliminowaniu przez naukową ortodoksję minionych i obecnych czasów.

Mam coś do powiedzenia na ten temat, gdyż z punktu widzenia stażu i skali doświadczenia, jestem jednym z najbardziej doświadczonych lekarzy homeopatów w Polsce.

Dlaczego jednak wraz z przyjściem do Polski w latach 90-tych ubiegłego wieku «mody» na homeopatię praktycznie wycofałem się z jej uprawiania? Dlatego, że koło ludzkiego doświadczenia związanego z wodą i alkoholem zatoczyło kolejny krąg – i to krąg «po spirali». Stało się to możliwe głównie dzięki temu, że równolegle z homeopatią zajmowałem się badaniami nad energogeometrią Przestrzeni, strukturą Czasu, strukturą anatomii człowieka i strukturą wody. Badania te doprowadziły do przełomowego odkrycia, że człowiek strukturą swojej anatomii odzwierciedla strukturę Czasu i Przestrzeni (VIP – od pierwszych liter ich nazw w języku rosyjskim: Vriemia i Prostranstwo). A jeśli tak – to znaczy, że powinien pozostawać z nimi w rezonansie.

Następstwem tego odkrycia było zrozumienie, że zdrowie i los człowieka są funkcją dostrojenia do Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP). Rzecz jasna – zrozumienie to oznacza zarazem, że choroby i problemy losowe są następstwem rozstrojenia w stosunku do Praw VIP.

Kolejnym krokiem w tym logicznym ciągu wydarzeń było stworzenie Technologii Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (TRWSDP VIP).
Technologie te zaistniały w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku – przy czym w pierwszych latach swojego istnienia wykorzystywane były głównie dla bezpośredniego oddziaływania na ludzki organizm. Z czasem jednak i pod rosnącym «ciśnieniem» potrzeb, udało się opracować metody dostrajania przy pomocy TRWSDP VIP wody, wina i innych alkoholi oraz… oliwy z oliwek i innych roślinnych olejów.

Tym to sposobem pojawiły się Środki-Nośniki VIP DOSTROJENIA odznaczające się – dzięki wodnej i płynnej naturze biologii życia – wybitnym rezonansem z biologicznymi obiektami, w tym oczywiście z organizmem człowieka. Wypełniają one rolę swego rodzaju «biologicznej fali nośnej» zmodulowanej – przy pomocy TRWSDP VIP – korekcyjną informacją, którą «płynnie» wnoszą do rozstrojonego organizmu. Równocześnie – wprowadzona przy pomocy TRWSDP VIP modulacja – stanowi «falę nośną» dla przyswojenia przez organizm pożądanych składników i informacji z samych Środków-Nośników.

Co miłe i interesujące – niezależnie od nadania im korekcyjnych i prozdrowotnych właściwości – wszystkie wyżej wymienione Środki-Nośniki w procesie ich dostrajania przy pomocy TRWSDP VIP, wyraźnie poprawiają swoje smakowe i użytkowe walory, w tym – co istotne – trwałość. Szczególnie jest to odczuwalne w odniesieniu do wina, które po przejściu tego procesu nabiera cech typowych dla dojrzałych, dobrze wystanych, starych win – co potwierdzają także wybitni znawcy win. Prócz tego, tak dostrojone wino długo zachowuje swoją trwałość także po jego otwarciu. Nie mówiąc już o tym, że można go wypić znacznie więcej bez następstw typowych dla spożywania nie dostrojonego wina. Aczkolwiek dla celów prozdrowotnych rekomenduje się picie dostrojonego wina zmieszanego z wodą. Mało tego!

Mój kilkuletni już emigracyjny pobyt w Hiszpanii – kraju «oliwy i wina» – pozwolił jeszcze bardziej pogłębić doświadczenie w zakresie dostrajania tych i innych Środków-Nośników. Dostrojeniu przy pomocy TRWSDP VIP poddano już, bowiem kilkaset rodzajów win i wiele sortów oliwy – za każdym razem osiągając poprawę wszystkich ich walorów.

A co istotne – doświadczenie to pozwoliło także przypomnieć i podnieść na znacznie wyższy poziom utraconą starożytną wiedzę w zakresie winoterapii. Wszak – jak mówią historyczne źródła podstawowym środkiem terapeutycznym stosowanym przez legendarnego Hipokratesa było właśnie wino.

Dzięki intensywnym doświadczeniom ostatnich lat możliwym stało się także dokonywanie wyboru najbardziej odpowiednich – spośród istniejących – rodzajów win i innych Środkow-Nośników, które po poddaniu kierunkowemu dostrojeniu przy pomocy TRWSDP VIP stają się szczególnie skuteczne w eliminacji bądź redukcji każdego z 20-tu najbardziej rozpowszechnionych Kierunków (typów) patologii. Kierunki te (wymienione w P.S.) opublikowane zostały także w mojej książce pod tytułem «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Rzecz jasna – dobór Srodków-Nośników i ich dostrojenie możliwe i praktykowane jest również w odniesieniu do indywidualnych ludzi, potrzebujących prozdrowotnego wsparcia. Wymaga to jednak – w odróżnieniu od Kierunków – indywidualnego zdiagnozowania.

Warto jeszcze dodać, że przy pomocy TRWSDP VIP poprawić i uczynić pożytecznym można praktycznie każde wino, jak i każdy inny Środek-Nośnik. Aczkolwiek dla konkretnego przeznaczenia lepiej jest mieć możliwość ich wyboru.

Nie sposób także nie wspomnieć, iż istnieje jeszcze szczególnie sympatyczny obszar zastosowania Środków-Nośników. Stanowi go kosmetyka. Przy czym kosmetyki stworzone na bazie odpo­wiednio dostrojonych: wody, alkoholi, oliwy z oliwek i innych olejów – to nowa era i nowa jakość w tej dziedzinie. Rzecz jasna – obszar ten ma swoją specyfikę i swoje kierunki.

Synteza dotychczasowego zbiorowego doświadczenia ludzkości z moim doświadczeniem upoważnia mnie, zatem do stwierdzenia, że kierunkowo dostrojone: woda, wino (i inne alkohole), oliwa z oliwek (i inne oleje) prędzej czy później staną się podstawą masowej profilaktyki i terapii najbardziej rozpowszechnionych schorzeń i typów patologii. I choć zabrzmi to paradoksalnie – dostrojony alkohol stanie się alternatywą dla alkoholizmu!

A jeśli dodamy, że życie to jeden wielki proces adaptacyjny, zaś starzenie się i choroby oraz losowe wstrząsy to cena nieoptymalnej adaptacji, stąd znane nam Środki-Nośniki staną się – po poddaniu ich TRWSDP VIP – stymulatorami optymalnej adaptacji, czyli VIP Adaptacji!

Kiedy to nastąpi? Im szybciej – tym lepiej!

 

P. S.

Więcej informacji na wyżej poruszone tematy znaleźć można we wspomnianej już książce pt. «VIP DOSTROJENIE czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy». Poza tym – w moim wykładzie zatytułowanym «Historia powstania Nowoczesnych Technologii Dostrojenia Człowieka do Praw Czasu i Przestrzeni», który został wygłoszony 6 września 2006 roku w Warszawie. W języku polskim jest on dostępny w internecie.

Wykład ten opublikowany został również w postaci broszury pod tym samym tytułem – dostępnej w wersji angielskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej.

Z kolei ważnym dopełnieniem do opisanej wyżej historii niechaj będzie informacja, że to właśnie przy pomocy TRWSDP VIP autor niniejszej publikacji dokonał w 2006 roku pierwszej w świecie bezpośredniej asymetryzacji molekuł – czyli przekształcenia biologicznie nieaktywnej (racemicznej) mieszaniny molekuł jednej z biochemicznych substancji (a po pewnym czasie następnych) w stan biologicznej aktywności. Na czym polega wielkość i znaczenie tego osiągnięcia wyjaśnia – dostępny w internecie, a także dołączony do niniejszego artykułu – wspólny wykład prof. N.W. Makarowa i dr W.S. Rybickiego pod tytułem «Życie jako przejaw asymetrii i jej miejsce w Jedynym Obrazie Świata». Za «znakowy» i symboliczny moment dla opisanej historii można zaś uznać fakt, że wykład ten – informujący zarazem naukową społeczność o wspomnianym osiągnięciu – wygłoszony został po raz pierwszy na konferencji naukowej poświęconej między innymi «pamięci» wody (Hiszpania, Benidorm, 02.11.2008).

Rzecz jasna – prace nad asymertyzacją i dostrajaniem racemicznych stanów różnych substancji nie ograniczały się tylko do ich wodnych roztworów. Doprowadziły one z czasem do tego, iż przy pomocy TRWSDP VIP dokonano skutecznej asymetryzacji racematów różnych substancji, istniejących zwłaszcza w krystalicznej postaci. Dzięki temu stało się możliwe dostrajanie także soli i cukru, które tym samym – oraz dzięki temu, że rozpuszczają się w wodzie i płynach ustrojowych – rozszerzyły listę Środków-Nośników VIP DOSTROJENIA. Z kolei rozszerzenie tej listy o te dwie substancje, oznacza przełom w przemyśle spożywczym i dietetyce. Dzięki bowiem dostrajaniu soli i cukru oraz octu (co jest samo przez się oczywiste) – a które to substancje stanowią podstawę metod tradycyjnej konserwacji żywności – można nie tylko znacznie poprawić jakość i przedłużyć trwałość tych wszystkich produktów żywnościowych, do których się je dodaje, ale nadać tym produktom pożądane właściwości profilaktyczne i lecznicze.

A oto jeszcze wspomniana lista 20-tu głównych Kierunków VIP DOSTROJENIA przy pomocy Środków-Nośników. Studiując poniższą listę warto pamiętać o tym, że wymienione Kierunki i dostrojone dla ich realizacji Środki-Nośniki zachowują pełną «kompatybilność» pomiędzy sobą – co oznacza, że każdy indywidualnie może tworzyć różne ich kombinacje według swoich potrzeb.
Wybierając Kierunki swojego VIP DOSTROJENIA przy pomocy Środków-Nośników warto pamiętać o tym, że warunkiem korekcyjnego działania Środków-Nośników (określonego nazwą Kierunku) jest rezonans ze strony organizmu. Oznacza to zatem, że wybrane Środki-Nośniki «działać» będą tylko wtedy kiedy są organizmowi potrzebne. W przypadku bowiem braku takiej potrzeby rezonansu nie będzie – nie będzie też ani prozdrowotnych, ani ubocznych działań. Aczkolwiek w odniesieniu do wina, to już starożytni wiedzieli, że dobrze wystałe (dostrojone) wino «rozwesela serce» – co już samo przez się stanowi ważny prozdrowotny faktor.

Podobnie zresztą, zawsze prozdrowotnym faktorem jest (towarzysząca zwykle dostrojeniu) asymetryzacja racematów – a właśnie nimi szybko i samoistnie (bo w miarę utraty swojej świeżości) stają się wszelkie naturalne spożywcze produkty.

Z drugiej jednak strony przejrzystość i «kompatybilność» wydzielonych Kierunków praktycznie wyklucza możliwość dokonywania «nie rezonujących» wyborów Srodków-Nośników.

 

Oto wydzielone na podstawie długoletniego doświadczenia Kierunki VIP DOSTROJENIA:

 

1

VIP DOSTROJENIE (K1) – dla zahamowania rozwoju i eliminacji nowotworowych stanów i zagrożeń;

 

2

VIP DOSTROJENIE (K2) – dla zachowania równowagi psycho-emocjonalnej i poprawy zdolności adaptacyjnych w warunkach stresu sytuacyjnego;

 

3

VIP DOSTROJENIE (K3) – dla eliminacji depresji i stanów depresyjnych;

 

4

VIP DOSTROJENIE (K4) – dla poprawy energetycznej wydolności organizmu oraz eliminacji przewlekłego zmęczenia;

 

5

VIP DOSTROJENIE (K5) – dla poprawy stanu i funkcji mózgu oraz systemu nerwowego;

 

6

VIP DOSTROJENIE (K6) – dla poprawy stanu i funkcji serca oraz systemu krążenia;

 

7

VIP DOSTROJENIE (K7) – dla poprawy stanu i funkcji nerek oraz systemu moczowego;

 

8

VIP DOSTROJENIE (K8) – dla poprawy stanu i funkcji systemu oddechowego;

 

9

VIP DOSTROJENIE (K9) – dla poprawy stanu i funkcji systemu pokarmowego;

 

10

VIP DOSTROJENIE (K10) – dla poprawy stanu i funkcji systemu krwiotwórczego i limfatycznego;

 

11

VIP DOSTROJENIE (K11) – dla poprawy stanu i funkcji systemu kostno-stawowego;

 

12

VIP DOSTROJENIE (K12) – dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego kobiet oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu rodnego;

 

13

VIP DOSTROJENIE (K13) – dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego mężczyzn oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu moczowo-płciowego;

 

14

VIP DOSTROJENIE (K14) – dla poprawy funkcji odtruwania i oczyszczania się organizmu;

 

15

VIP DOSTROJENIE (K15) – dla zahamowania procesów starzenia oraz pobudzenia procesów rewitalizacji i odmłodzenia;

 

16

VIP DOSTROJENIE (K16) – dla zahamowania rozwoju cukrzycy i redukcji towarzyszących jej następstw;

 

17

VIP DOSTROJENIE (K17) – dla redukcji i eliminacji stanów alergicznych;

 

18

VIP DOSTROJENIE (K18) – dla szybkiego i optymalnego wyjścia ze stanów przeziębieniowo-infekcyjnych;

 

19

VIP DOSTROJENIE (K19) – dla optymalizacji wagi i osiągnięcia optymalnej formy ciała;

 

20

VIP DOSTROJENIE (K20) – dla optymalizacji adaptacji w warunkach podwyższonej radiacji.

 

Dla porządku należy tu jeszcze dodać, że w odniesieniu do alkoholi (a zwłaszcza wina), a także oliwy z oliwek i wody istnieje jeszcze jeden Kierunek VIP DOSTROJENIA – Uniwersalny. Cechuje się on szerokim spektrum dostrajających działań – dzięki czemu może być przeznaczony także dla wspólnych towarzyskich spotkań, wspólnych posiłków oraz dla smakoszy win i innych trunków. Co zaś dotyczy uniwersalnie dostrojonych oliwy i wody – są to już niezbędne elementy każdego zdrowego stołu.
Ostatnio – także z podobnych pragmatycznych względów – listę uniwersalnie dostrajanych Środków-Nośników VIP DOSTROJENIA rozszerzono o sól i cukier, a także ocet (zwłaszcza winny).
Warto pamiętać również o tym, że «VIP DOSTROJENIE» to także znakomity uniwersalny toast.

A zatem, VIP DOSTROJENIE!!!

dr Władysław S. Rybicki