Władysław Stanisław Rybicki

VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA

Polska 2015

 

Copyright © by Władysław Stanisław Rybicki, 2015-2021

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być publikowany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Autora.

Wydawca: VIP ADAPTATION Sp. z o. o., Polska

ISBN: 978-83-928799-6-1

VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA

 

VIP ADAPTATION® – to najbardziej przejrzysta i pragmatyczna Formuła nowoczesnej biologii i nowoczesnej medycyny biologicznej, czyli dziedzin zajmujących się życiem i jego bezpieczeństwem tj.  zdrowiem. Nic dziwnego! Wywodzi się ona bowiem z najbardziej przejrzystej i zarazem najbardziej precyzyjnej naukowo definicji życia, jaką udało się kiedykolwiek sformułować i z którą zgadza sie cały naukowy świat.

Oto owa definicja:

Życie to jeden wielki proces adaptacyjny zachodzący w Czasie i Przestrzeni (VIP – z języka rosyjskiego: Vriemia i Prostranstwo), zaś starzenie się i choroby to cena nieoptymalnej tj. fałszywej  adaptacji (piv-adaptacji), nieuwzględniającej Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

W tym zatem kontekście utrzymanie i profilaktyka zdrowia, spowalnianie tempa starzenia się, a tym bardziej uwolnienie się od już istniejących chorób wymagają od człowieka dostrojenia (VIP DOSTROJENIA) swojej adaptacji do Praw Czasu i Przestrzeni, czyli VIP ADAPTACJI.

Dodać należy, że powyższa zasada-definicja dotyczy nie tylko biologicznej strony życia, ale życia w ogóle, albowiem wszystkie strony życia podlegają Prawom VIP i pozostają we wzajemnym rezonansie.

Co interesujące, współczesna nauka dowodzi, że na poziomie biologicznym przyczynowym wspólnym mianownikiem dla procesów starzenia się, chorowania itd., czyli innymi słowy, przyczynowym wspólnym mianownikiem utraty zdolności adaptacyjnych do życia jest utrata stereochemicznej asymetrii na poziomie aminokwasów i innych związków organicznych (a następnie tkanek i narządów). Życie to asymetria, zaś śmierć to symetria – oto istota zasady SAS (Symetrii-Asymetrii) leżącej u podstaw życia!

Wyjaśnijmy zatem zasadę SAS na przykładzie aminokwasów, z których zbudowane są wszystkie białka każdego organizmu, a  których strategiczną rolę wyraża chociażby znana fraza „życie jest formą istnienia białka”.

Otóż w zdrowym, młodym organizmie wszystkie aminokwasy są w swojej stereochemicznej strukturze lewoskrętne-(L). Jednak w miarę upływu lat, niewłaściwego stylu życia, niewłaściwego odżywiania się, stresu itd. część z nich przechodzi w formy prawoskrętne-(D). Kiedy zaś liczba form L i D ulegnie zrównaniu (symetria, racemat) wtedy następuje śmierć – bądź narządu (lub systemu) w którym taka sytuacja zaistnieje, bądź całego organizmu.

Choroba to zatem mniej lub bardziej poważne naruszenie stereochemicznej asymetrii w obrębie danego narządu  albo systemu, zaś starzenie się to uogólniona i systematycznie postępująca  utrata tej asymetrii, czyli stopniowe zbliżanie się do symetrii.

Ze względu na doniosłość zasady SAS przytoczymy jeszcze co na jej temat mówi profesor N.W. Makarow – jeden ze światowych liderów badań tego tematu:

„Otóż okazuje się, że życiowo ważne złożone cząsteczki białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin, hormonów itd. zbudowane są z asymetrycznych, prostych molekuł. Asymetria w tym przypadku oznacza zdolność do wypełniania swojej fizjologicznej roli i zdrowy stan biosystemu. Jeśli zaś tylko jakiekolwiek cząsteczki z jakichkolwiek przyczyn staną się symetrycznymi, stabilnymi – a w następstwie tego niezdolnymi do wypełniania swojej fizjologicznej roli – wtedy pojawia się taka lub inna choroba.

Ażeby zatem nie dopuścić do symetryzacji, tj. prawdziwej przyczyny chorób, trzeba wszelkimi możliwymi sposobami podtrzymywać wewnętrzną asymetrię”.

 

Z powyższego więc jednoznacznie wynika, że istotą prawdziwej adaptacji (VIP ADAPTACJI), a zarazem najbardziej obiektywnym kryterium dla doboru metod i środków prawdziwej profilaktyki i prawdziwego leczenia wszelkich schorzeń (włącznie ze starzeniem się) jest zdolność hamowania i spowalniania (a jeszcze lepiej odwracania) tego fatalnego procesu symetryzacji.

Dla naukowej uczciwości nie można tu jeszcze nie wspomnieć o tym, że doskonale – jak na ówczesne czasy – rozumiał zasadę SAS (choć tak jej nie nazywał) Ludwik Pasteur, znany wszystkim jako ojciec nowoczesnej mikrobiologii. Tymczasem mało mówi się o tym, że znaczną część swojego naukowego życia poświęcił on na poszukiwanie metod i warunków podtrzymujących właśnie asymetrię życia. Co prawda ich nie znalazł, ale rozumiał nadzwyczajną rolę tego faktora i wyznaczył istotny wektor dla nauki przyszłości. I za to trzeba go cenić nie mniej niż za jego mikrobiologiczne sukcesy, które tak naprawdę osiągał dzięki zrozumieniu roli właśnie zasady SAS w mikrobiologii.

ZDROWA, CZYLI ASYMETRYCZNA ŻYWNOŚĆ

 

Co istotne, zasada SAS dotyczy także środków spożywczych, którymi odżywia się człowiek, a których fizjologicznym przeznaczeniem jest przecież podtrzymywanie życia, a tym samym podtrzymywanie asymetrii! Obowiązuje tu jednak następująca prawidłowość: Świeże zdrowe produkty spożywcze są zawsze asymetryczne, zaś syntetyczne  i nieświeże są zawsze symetryczne. Tymczasem, cechą współczesnego stylu życia jest coraz bardziej ograniczony dostęp do naturalnej i świeżej żywności. Podstawą żywienia większości ludzi jest żywność nienaturalnie pozyskiwana, a następnie chemicznie lub fi-zycznie przetwarzana, konserwowana i długo przechowywana, co równoznaczne jest z jej stereochemiczną symetryzacją.

Jaki wpływ ma takie odżywianie na człowieka? Wiadomo!

Niestety. Szanse na naturalną, ekologiczną, świeżą i dostępną żywność są coraz mniejsze, jeśli nie żadne!

Co zatem czynić?

Czy istnieje jakaś alternatywa?

Na szczęście istnieje! Stanowią ją tzw.

REZONANSOWE WARUNKI SPRZYJAJĄCE DOSTROJENIU DO PRAW CZASU I PRZESTRZENI (RWSDP VIP)

REZONANSOWE WARUNKI SPRZYJAJĄCE DOSTROJENIU DO PRAW CZASU I PRZESTRZENI (RWSDP VIP)

 

Ich tworzenie stało się możliwym dzięki uwzględnieniu dynamiki Czasu w relacji z koordynatami Przestrzeni oraz dzięki temu, że u podstaw fizyki Czasu i Przestrzeni leży zasada rezonansu. Także ta właśnie zasada zapewnia brak jakichkolwiek działań ubocznych z ich strony. Dynamika Czasu, rzecz jasna, narzuca konieczność nadążania za nią w tworzeniu tych Warunków – to zapewne także odpowiedź na to, dlaczego aż to tej pory nie udawało się ich stworzyć.

Warunki te cechuje, między innymi zdolność poprawiania, podtrzymywania i wzmacniania słabnącej stereochemicznej asymetrii.

Zainteresowani tym tematem niechaj zapoznają się ze wspólnym wykładem prof. N.W. Makarowa i dra. W.S. Rybickiego pt. „Życie jako przejaw asymetrii i jej miejsce w Jedynym Obrazie Świata”. Wykład ten znajduje się w dalszej części niniejszej broszury.

ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI – WZMACNIACZE ASYMETRII

 

RWSDP VIP wykorzystywać można zarówno bezpośrednio w stosunku do człowieka, zwierząt, roślin itd., ażeby optymalizować ich zdolności adaptacyjne, jak i pośrednio np. poprzez „umieszczenie” w nich (na ściśle określony czas) produktów spożywczych, wody, itd. (bądź inaczej: poprzez stworzenie dla tych produktów RWSDP VIP).

Tym to sposobem produkty spożywcze stają się Środkami-Nośnikami Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni, bądź prościej Środkami-Nośnikami VIP ADAPTACJI.

Rzecz jasna, bezpośrednie „umieszczanie” w RWSDP VIP produktów spożywczych jest mało wygodne. Znacznie wygodniejsze, a zarazem bardzo efektywne jest „umieszczanie” w RWSDP VIP tych substancji, które stanowią podstawę naturalnych metod konserwowania i uzdatniania żywności. Są to: sól, cukier, soda, ocet, oliwa z oliwek i inne oleje roślinne, woda, wino i inne alkohole itd.

Poprzez ,,umieszczenie” w RWSDP VIP molekuły wyżej wymienionych substancji zostają – na wzór mikroanten – dostrojone do rezonansu z asymetryzującymi siłami Czasu i Przestrzeni. Tym sposobem substancje te stają się Środkami-Nośnikami VIP ADAPTACJI, stwarzającymi w produktach spożywczych do których zostaną dodane rezonansowe pola, działające (w zależności od rodzaju i przeznaczenia produktu) w jednym z dwóch głównych kierunków:

 

 1. albo w kierunku prowadzącym bezpośrednio do stereochemicznej asymetryzacji składowych danego produktu spożywczego, podtrzymując jego świeżość i witalność;

 

 1. albo w kierunku prowadzącym do takiej transformacji produktu spożywczego, która zapewnia jego optymalne przyswojenie i bezwysiłkową asymetryzację jego składowych, zachodzącą już w organizmie spożywającego dany produkt. Taka asymetryzacja jest bezwysiłkowa dla organizmu spożywającego, albowiem dokonywana jest siłami Czasu i Przestrzeni, z którymi składowe tak transformowanego produktu wchodzą w rezonans za pośrednictwem dostrojonych do tej roli (mikroanten) molekuł soli, cukru itd. Równocześnie tenże rezonans i te same siły podtrzymują odporność tak transformowanego produktu spożywczego na psucie się.

Reasumując powyższe, proces „konserwowania” produktu spożywczego, zachodzący przy udziale Środków-Nośników VIP ADAPTACJI jest jednocześnie procesem przygotowania tego produktu do jego optymalnego przyswojenia przez organizm go spożywającego.

Z kolei fakt, że takie produkty spożywcze są znacznie łatwiej przyswajalne oznacza, że organizm spożywającego traci znacznie mniej życiowej energii na ich przyswojenie niż dzieje się to w przypadku spożywania tych samych produktów spożywczych, lecz pozbawionych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI.

Produkty spożywcze zawierające Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI są również znacznie lepiej wykorzystywane przez organizmy spożywających je, co oznacza znaczną redukcję trującego pokarmowego balastu zalegającego ciągle w organizmach współczesnych ludzi. Jakie to zaś niesie korzyści dla zdrowia spożywających takie produkty wynika chociażby z tego, iż jedną z najważniejszych i niekwestionowanych przyczyn powstawania większości chorób jest toksemia.

SPOŻYWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI

 

SPOŻYWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI – WARUNKIEM SKUTECZNEGO LECZENIA I PROFILAKTYKI WIĘKSZOŚCI CHORÓB

Wszystkie powyższe argumenty – a zwłaszcza zdolność podtrzymywania stereochemicznej asymetrii – upoważniają zatem do stwierdzenia, że spożywanie produktów spożywczych zawierających Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI, może nie tylko wspomagać, ale wręcz warunkować skuteczność leczenia i profilaktyki większości chorób.

INNE WAŻNE KORZYŚCI

 

INNE WAŻNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA ŚRODKÓW-NOŚNIKÓW VIP ADAPTACJI

Niezależnie od prozdrowotnych właściwości, Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI nadają produktom spożywczym do których zostaną dodane jeszcze inne istotne walory.(Niektóre z nich były zresztą zasygnalizowane wyżej).

A mianowicie:

 • znacznie poprawiają ich właściwości organoleptyczne (smakowe);
 • znacznie wydłużają ich świeżość;
 • znacznie zwiększają ich zdolność do długiego przechowywania z zachowaniem (a nawet poprawą w miarę upływu czasu!) ich wyjściowych jakości;
 • pozwalają wyeliminować bądź znacznie ograniczyć konieczność dodawania do nich sztucznych konserwantów.

Wszystkie Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI oznakowane są zastrzeżonym międzynarodowym znakiem towarowym VIP ADAPTATION®.

ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI DLA CELÓW SPOŻYWCZYCH

 

SÓL VIP ADAPTATION®

Ze względu na wielokierunkowość zastosowania soli w przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym istnieje kilka rodzajów SOLI VIP ADAPTATION® uwzględniających specyfikę tych kierunków.

Są to:

 • SÓL VIP ADAPTATION® (MRiD) – dla przygotowania wszelkich mięs w warunkach restauracyjnych i domowych;
 • SÓL VIP ADAPTATION® (MT) – dla przetwórstwa i przygotowania mięs tłustych (np. bekony itp.);
 • SÓL VIP ADAPTATION® (MCh) – dla przetwórstwa i przygotowania mięs chudych (np. szynki, schaby itp.);
 • SÓL VIP ADAPTATION® (MM) – dla przetwórstwa i przygotowania mięs mieszanych (np. kiełbasy itp.);
 • SÓL VIP ADAPTATION® (R) – dla przetwórstwa i przygotowania ryb;
 • SÓL VIP ADAPTATION® (I) – dla przetwórstwa i przygotowania ikry;
 • SÓL VIP ADAPTATION® (W) – dla przetwórstwa i konserwowania warzyw;
 • SÓL VIP ADAPTATION® (Ch) – dla produkcji chleba;
 • SÓL VIP ADAPTATION® (U)-uniwersalna – dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu.

 Uwaga!  

Realizacja niektórych z wymienionych  kierunków możliwa jest także przy pomocy peklo-soli VIP ADAPTATION®.

CUKIER VIP ADAPTATION®

Aktualnie możliwe są do realizacji:

 

 • CUKIER VIP ADAPTATION® (C) – dla produkcji cukierniczej;
 • CUKIER VIP ADAPTATION® (L) – dla produkcji lodów;
 • CUKIER VIP ADAPTATION® (O) – dla przetwórstwa i konserwowania owoców;
 • CUKIER VIP ADAPTATION® (SO) – dla produkcji  soków owocowych;
 • CUKIER VIP ADAPTATION® (U)-uniwersalny – dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu;
 • CUKIER VIP ADAPTATION® (Ps) – dla optymalizacji  zdolności adaptacyjnych pszczół i poprawy jakości miodu;

SODA VIP ADAPTATION®

Aktualnie możliwe są do realizacji:

 • SODA VIP ADAPTATION® (C) – dla produkcji cukierniczej;
 • SODA VIP ADAPTATION® (U)-uniwersalna – dla potrzeb każdej kuchni;

OCET VIP ADAPTATION®

Aktualnie możliwe są do realizacji::

 • OCET VIP ADAPTATION® (W) – dla przetwórstwa i konserwowania warzyw;
 • OCET VIP ADAPTATION® (U)-uniwersalny – dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu.

 Uwaga!  

Na specjalne zamówienie można przygotować sól, cukier, sodę, ocet VIP ADAPTATION® dla znacznie węższych kierunków i zastosowań, aniżeli wymienione wyżej.

A oto kilka ogólnych uwag dotyczących wyżej wymienionych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI:

Otóż wszystkie one szybciej i skuteczniej wypełniają swoją organoleptyczną (smakową) i konserwującą rolę niż ich tradycyjne odpowiedniki (tradycyjne tzn. nie „umieszczone” w RWSDP VIP). Oznacza to zatem, że używa się ich relatywnie mniej niż ich tradycyjnych odpowiedników i ich użytkownicy powinni zwracać uwagę na to, aby nie przesolić, nie przesłodzić, itp.

Na przykład CUKIER VIP ADAPTATION® dla produkcji soków owocowych pozwala zachować optymalną słodkość soków nawet po obniżeniu jego zawartości o około 50% w stosunku do tradycyjnego cukru. Przy czym cukier ten, nawet w tak małych ilościach znacznie lepiej wypełnia swoją   konserwującą (jak i optymalizującą smak) rolę niż cukier tradycyjny.

Rzecz jasna, że powyższa właściwość wyżej wymienionych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI już sama z siebie stanowiłaby istotny prozdrowotny faktor, albowiem – jak dowiedziono – jedną z najważniejszych przyczyn chorób nękających współczesną ludzkość jest nadmierne spożywanie tradycyjnej soli i cukru (oraz różnego typu konserwantów).

Nie to jest tu jednak najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dzięki wypełnianiu roli wspólnej dla wszystkich Środków-Nośników VIP ADAPTACJI – to jest dzięki zdolności podtrzymywania i wzmacniania fizjologicznej asymetrii w środowisku ich oddziaływania – wyżej wymienione Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI optymalizują zarówno jakość pożywienia przygotowanego z ich udziałem, jak i jego metabolizm. Szczególnie istotna jest tu optymalizacja metabolizmu węglowodanów i tłuszczów, którego naruszenie jest jednym z głównych problemów współczesnego człowieka. Przy czym, naruszenie tego metabolizmu u ogółu współczesnych ludzi jest faktem obiektywnym, zaś jego przyczyny są znacznie bardziej złożone niż tylko nadmierne spożycie soli, cukru itp.

Najogólniej rzecz ujmując, przyczyny naruszenia metabolizmu węglowodanów i tłuszczów mają charakter piv adaptacyjny. Ponieważ jednak jego skutki można w znacznym stopniu korygować przy pomocy soli, cukru, sody, octu VIP ADAPTATION® stąd też sytuację tę podsumować można starożytną maksymą „Lekarstwo znajduje się w centrum choroby”.

         Warto również wiedzieć, że mikrobiologiczne badania produktów spożywczych zawerających Środki-Nośniki VIP ADAPTATION® np. ryb, produktów mięsnych, produktów cukierniczych itp. dowodzą,  że w produktach tych ( w miarę  upływu czasu) rowijają się te bakterie, które sprzyjają zdrowiu (i produktu i człowieka) zaś giną te, które zdrowiu nie  sprzyjają. W produktach zaś analogicznych zawierających tradycyjne  środki konserwujące (sól, cukier, ocet itp.) zachodzi proces odwrotny.

         Wszystkie wyżej wymienione Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI cechuje pełna „kompatybilność”, co oznacza, że w adekwatnych kombinacjach można stosować je razem.

Z kolei mieszanie ich z ich tradycyjnymi odpowiednikami nie  pozwala osiągać rezultatów i efektów o których mowa.

WODA, OLIWA I WINO VIP ADAPTATION®

 

WODA, OLIWA I WINO VIP ADAPTATION® –

najbardziej uniwersalne Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI 

Co prawda, tym Środkom-Nośnikom VIP ADAPTACJI poświęcona jest odrębna broszura pt. „Woda, Oliwa i Wino – podstawą medycyny przyszłości”. Dla porządku jednak oraz z uwagi na ich historyczną rolę należy poświęcić im stosowną uwagę i tutaj.

Przy czym, mówiąc o historii należy mieć na uwadze ich rolę w historii ludzkiej cywilizacji, jak i w naukowo-lekarskiej historii autora niniejszej publikacji.

Otóż co do tego, że u podstaw biologii znanego nam życia leży woda, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Należy tu jednak dodać (i być może niektórych Czytelników przekonywać), że u podstaw biologii życia leży nie tyle woda, co pewna jej szczególna właściwość, jaką jest zdolność do zapamiętywania, przechowywania i oddawania informacji.

Właśnie badaniu i praktycznemu wykorzystywaniu tej właściwości wody autor poświęcił znaczną część swojego naukowego życia.

Zaś z faktu, że ludzki organizm składa się w 70-80% z wody wynika, że stan zdrowia można rozpatrywać jako funkcję energo-informacyjnego stanu wody danego organizmu.

Przy czym „zdrowy stan wody” (a w konsekwencji całego organizmu) to stan, który cechuje się wysokiego stopnia rezonansem z Czasem i Przestrzenią (w znaczeniu ich wyższych wibracji – patrz teoria superstrun i hiperprzestrzeni). Wynika to z kolei z tego, że to właśnie woda jest (a raczej być powinna) głównym receptorem-anteną także dla odbioru tych szczególnych wibracji Czasu i Przestrzeni, które podtrzymują życie i zdrowie.

Tymczasem dominująca na Ziemi przyziemna, egoistyczna adaptacja, czyli piv adaptacja stoi zwykle w rezonansowej sprzeczności z Prawami Czasu i Przestrzeni (Prawami VIP).

Trzeba jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że dominacja w ziemskim polu wektora piv adaptacji jest w znacznym stopniu rezultatem, nie zawinionego przez ludzkość, przestrojenia Ziemi w stosunku do Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

Więcej informacji na ten tematy znajdzie Czytelnik w książce pt.”VIP DOSTROJENIE…”.

A co na to wszystko woda?

Otóż będąca w ziemskim obiegu woda – poprzez projekcję parametrów tego przestrojenia oraz poprzez zapis dominujących w ziemskim polu wibracji piv adaptacji – znajduje się w stanie rezonansowego rozstrojenia w stosunku do życiodajnych wibracji Czasu i Przestrzeni.

Rezultat takiej adaptacji i skutki korzystania z takiej wody, znamy – symetryzacja, starzenie się i choroby!

Z powyższego niedwuznacznie więc wynika, że każda woda – nawet najbardziej czysta – wymaga rezonansowej korekcji.

Jednym z rozwiązań – szczególnie w odniesieniu do wody pitnej – jest korzystanie z WODY VIP ADAPTATION®. Jest to jednak trudne, zwłaszcza w masowej skali. Na szczęście dla poprawy stanu całej wody przyjmowanej przez ludzki organizm, bardziej realne rozwiązanie podpowiada pewien istotny fakt, którego – mówiąc o wodnych podstawach biologii życia – nie wolno pominąć.

A mianowicie: U podstaw biologii życia na Ziemi znajduje się nie tyle woda, co woda słona!

Życie wyszło z morza – dowodzi biologia.

Zapewne tak było, gdyż „pamięć” tego faktu zawiera się chociażby w tym, że skład mineralny ludzkiej krwi pokrywa się ze składem mineralnym morskiej wody, którego dominującym składnikiem jest właśnie sól. Także bazowy płyn ludzkiego ( i nie tylko ludzkiego) organizmu tzw. płyn fizjologiczny to 0,9% roztwór soli.

Ale czy to tylko ewolucyjne artefakty? Daleko nie! Tę szczególną rolę soli w ewolucji i biologii życia wyjaśnia już współczesna fizyka, dowodząc chociażby, że  – obok wody i krzemu – także sól posiada ogromne zdolności do zapamiętywania i przechowywania informacji. Zaś w warunkach roztworu wodnego następuje uwolnienie i przekaz tej informacji. Co interesujące – a jednocześnie zrozumiałe z pozycji fizyki kryształów – transfer informacji pomiędzy solą a wodą ma miejsce nie tylko w warunkach roztworu wodnego soli, ale zachodzi także – choć na innym poziomie – w warunkach zamrożenia takiego roztworu. Właściwość ta może mieć duże znaczenie dla przechowalnictwa ryb, mięsa itd.

Te z kolei fakty, jeszcze bardziej podkreślają  rolę różnych rodzajów SOLI VIP ADAPTATION®, gdyż dzięki niej można w istotnym stopniu poprawić rezonansowy stan i wody i soli w organizmie, a tym samym stan zdrowia całego organizmu.

Rzecz jasna, że ta uwaga odnosi się również do wszelkich produktów spożywczych, do których dodaje się wodę i sól.

OLIWA VIP ADAPTATION® i WINO VIP ADAPTATION®

 

Oliwa z oliwek jeszcze do niedawna kojarzyła się mieszkańcom naszego rejonu Europy z czymś ekskluzywnym i egzotycznym. Aktualnie zaś – zapewne z uwagi na jej  powszechną dostępność – traktuje się ją jako jeden z wielu olejów roślinnych. I tak byłoby zapewne dalej, gdyby autor niniejszej publikacji nie znalazł się na kilkuletniej emigracji w Hiszpanii – kraju „oliwy i wina”.

Ta bowiem okoliczność pozwoliła dokładnie przebadać wiele sortów oliwy i wiele setek win pod kątem ich przydatności do roli Środków-Nośników VIP ADAPTACJI.

Rezultaty przeszły wszelkie oczekiwania.

Okazało się, że oliwa i wino, to – obok wody i soli – wręcz najbardziej predysponowani przez Naturę kandydaci do wypełniania tej roli. A jak już wiemy rola ta określona jest zdolnością do zapamiętywania, przechowywania i oddawania informacji. Niestety! Podobnie jak w przypadku wody i soli, tradycyjna oliwa i wino obecne w przestrojonym ziemskim polu znajdują się zwykle w stanie rezonansowego rozstrojenia w stosunku do życiodajnych wibracji Czasu i Przestrzeni. To samo dotyczy zresztą wszelkiego alkoholu. Wiedzieli zapewne o tym starożytni, gdyż spożywaniu oliwy i wina (a zwłaszcza wina) zwykle towarzyszyły uroczyste obrzędy i toasty. Co one czyniły? Niewątpliwie poprawiały w pewnym stopniu ich rezonansowy stan.

A dziś? Dziś można to osiągnąć znacznie bardziej precyzyjnie i przewidywalnie dzięki RWSDP VIP.

Rezultatem jest OLIWA VIP ADAPTATION® i WINO VIP ADAPTATION® (oraz inne alkohole VIP ADAPTATION®).

Uwaga!

Zarówno oliwa, jak i wino VIP ADAPTATION® (a także woda i inne Środki-Nośniki) występować mogą w formie (U)-uniwersalnej oraz (K)-kierunkowej.

Mówiąc o roli formy (U) należy mieć na myśli taki rodzaj rezonansowej korekcji organizmu, która niezbędna jest każdemu człowiekowi, a której brak bądź deficyt jest wstępem dla zaistnienia i bazą dla trwania wszelkiej ludzkiej patologii. Chodzi tu m.in. o wspólną dla wszystkich form (U) zdolność hamowania symetryzacji i podtrzymywania asymetrii. Dlatego też forma (U) może być przydatna zarówno w profilaktyce, jak i uwalnianiu się od wszelkiej patologii.

Z kolei formy (K)-kierunkowe przeznaczone są do profilaktyki  i uwalniania  się od bardziej konkretnych rodzajów patologii. Jakich? Patrz rozdział pt. ,, Specjalne kierunki terapeutycznego oddziaływania Środków-Nośników VIP ADAPTACJI”.

Dla porządku należy tu jeszcze dodać, że OLIWA VIP ADAPTATION® przeznaczona dla celów ogólnokulinarnych (czyli dla potrzeb każdej kuchni i każdego stołu) oznakowana jest jako (U)- uniwersalna.

 Niezależnie od formy, zarówno OLIWA VIP ADAPTATION®, jak i WINO VIP ADAPTATION® (a także wszystkie inne Środki-Nośniki VIP ADAPTATION®) cechują się znacznie wydłużoną przydatnością do spożycia w porównaniu do ich tradycyjnych odpowiedników. Przy czym, wino szybko nabiera cech starego, dobrze wystanego trunku łącznie z poprawą jego organoleptycznych cech. Można go także wypić znacznie więcej niż tradycyjnego wina – bez przykrych następstw typowych dla spożywania alkoholu. Dotyczy to zresztą każdego alkoholu VIP ADAPTATION®, i co nie mniej ważne, spożywanie alkoholu VIP ADAPTATION®, to eliminacija i zarazem alternatywa alkoholizmu!

I jeszcze jedna istotna dygresja. Co prawda, rezonansowej korekcji poddać można każde wino, jak i każdy alkohol oraz każdą oliwę. Nie należy jednak lekceważyć starożytnej wiedzy i tradycji polegającej na umiejętności wyboru, zwłaszcza wina, najbardziej odpowiedniego dla spożywającego. Na jego właściwości ma bowiem wpływ dosłownie wszystko – od położenia plantacji, rodzaju gleby, jakości nasłonecznienia, warunków pogodowych, po czynnik ludzki. Przy czym, ten ostatni – w znaczeniu energo-informacyjnego oddziaływania ludzi biorących udział w całym łańcuchu produkcyjnym wina – wydaje się być jednym z najważniejszych!

Ta wiedza i te umiejętności leżały zresztą u podstaw starożytnej winoterapii, a dla samego Hipokratesa były podstawą jego terapeutycznych sukcesów. Wiedza ta co prawda zaginęła, ale dzięki rozumieniu zasad rezonansu można to dziś czynić znacznie precyzyjniej, aniżeli czynili to starożytni. Innymi słowy, oznacza to, że materiał (wino i inne alkohole, oliwa itd.) przeznaczony do rezonansowej korekcji przy pomocy RWSDP VIP jest najpierw starannie dobierany!

KAWA VIP ADAPTATION® i HERBATA VIP ADAPTATION®

 

Kawa czy herbata? Herbata czy kawa?

Jakże często słyszymy te słowa!

Jakże często proponuje się nam te napoje!

Jakże często my sami proponujemy je innym!

     Co prawda zalicza się je do tzw. używek, czyli substancji wywołujących swego rodzaju przyzwyczajenie. I zapewne ta przynależność w pewnym stopniu je dyskredytuje. Z drugiej jednak strony substancje (napoje) te, to już trwałe elementy kultury i stylu bycia współczesnego człowieka. I trudno byłoby, nie tylko mówić, ale i myśleć o próbie wyeliminowania ich z naszego życia. 

A z drugiej strony, czy istnieje taka potrzeba? Zapewne też nie przypadkowo się do nich tak przyzwyczailiśmy, wszak to sprawa wzajemnego rezonansu!

Co prawda nauka ciągle dostarcza nam coraz to więcej sprzecznych ze sobą informacji na temat skutków ich spożywania. I tak zapewne będzie dalej.

Tak jednak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że substancje te wypełniają dla ogółu ludzi ich spożywających rolę swego rodzaju adaptogenów. „Swego rodzaju” brzmi jednak dość niejednoznacznie. Przyszłość bowiem to VIP ADAPTACIA, a kawa i herbata to potencjalne Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI. Stają się jednak prawdziwymi Środkami-Nośnikami VIP ADAPTACJI dopiero ,,po umieszczeniu” ich w RWSDP VIP.

Jakie zatem są różnice pomiędzy KAWĄ VIP ADAPTATION® i HERBATĄ VIP ADAPTATION®, a ich tradycyjnymi odpowiednikami?

Jest ich zbyt dużo, żeby je wymieniać. Trzeba po prostu spróbować i ocenić. Na pewno jednak można na nich liczyć jako na przyjemne i skuteczne adaptogeny!

Mało tego! Ta adaptacyjna przyjemność z picia KAWY VIP ADAPTATION® bądź HERBATY VIP ADAPTATION® może być jeszcze spotęgowana chociażby przez równoczesne delektowanie się słodyczami przygotowanymi na bazie CUKRU VIP ADAPTATION® (C), jak i oczywiście przez posłodzenie ich CUKREM VIP ADAPTATION® (U).

Jak widać VIP ADAPTACJA może i powinna kojarzyć się także z przyjemnością i zadowoleniem. A to już realizacja potwierdzonej przez współczesną medycynę starożytnej maksymy zdrowia „Radosne serce jest najlepszym lekarstwem”.

P.S.

Co interesujące, a jednocześnie oczywiste, ostanie badania naukowe wykazują, że KAWY VIP ADAPTATION® cechują się wyższą aktywnością antyoksydacyjną niż ich tradycyjne odpowiedniki. A to już zapewne argument zachęcający do picia takiej kawy nawet przez tych, którzy byli dotąd do tego napoju uprzedzeni.

ŚRODKI-NOŚNIKI VIP ADAPTACJI PRZEZNACZONE DLA TERAPEUTYCZNYCH CELÓW

 

 • SÓL VIP ADAPTATION® (S) – do kąpieli stóp

 Dla odzyskania, poprawy i utrzymania zdrowia jej stosowanie wydaje się być wręcz prawem – i to niezależnie od rodzaju zdrowotnych problemów. Prawo to wynika z kolei z energo-informacyjnej konstrukcji ludzkiego organizmu. W tejże zaś konstrukcji, stopy to obszary „uziemienia” ludzkiego organizmu, a zarazem – dzięki naturze chodzenia – generatory niezbędnej dla jego życia różnicy potencjałów, czyli asymetrii. To zapewne głównie dla podtrzymywania tej asymetrii znajdują się na stopach receptory wszystkich organów.

Problem jednak w tym, iż ten adaptacyjny mechanizm może prawidłowo funkcjonować tylko pod warunkiem dynamicznego, systematycznego i bezpośredniego kontaktu bosych stóp ze zdrową ziemią.

Ponieważ jednak współczesny człowiek tej możliwości nie posiada – choruje (symetryzuje się). Nie ma też możliwości powrotu do stylu życia z poprzednich epok.

Nie ma też na szczęście takiej konieczności. Wyjście bowiem stanowią środki i metody VIP ADAPTATION®, będące wynikiem wykorzystania inteligentnych RWSDP VIP pozostających w rezonansie z podtrzymującymi życie (czyli asymetryzującymi) wibracjami Czasu i Przestrzeni.

Ponieważ zaś sól stanowi niejako „esencję” Ziemi – jest szczególnie nasycona jej wibracjami – omawiany problem skutecznie rozwiązuje SÓL VIP ADAPTATION® (S) – do kąpieli stóp.

Występuje ona zwykle w formie uniwersalnej-(S-U). Możliwe

są także formy kierunkowe-(S-K).

     Dlaczego jednak nie wystarcza zwykła sól?

Otóż głownie dlatego, że Ziemia jest planetą przestrojoną w stosunku do Praw VIP i zwykła sól zawiera także wibracje tego przestrojenia.

    Dla ogółu ludzi bardzo wskazane jest stosowanie takiej kąpieli wieczorem przed snem. Wystarczy garść soli na kilka litrów ciepłej wody. Czas trwania takiej kąpieli należy regulować intuicyjnie, zwykle w przedziale 20-30 minut. Uważać należy jednak, aby nie wychłodzić stóp. Można także już w procesie kąpieli dodawać gorącej wody.

Po kąpieli nogi należy starannie umyć, zaś soloną wodę wylać, a pojemnik wypłukać – to warunki energetycznego BHP!

Przy poważnych problemach zdrowotnych kąpiel stóp należy przeprowadzać kilka razy dziennie. Przedawkowanie nie grozi, aczkolwiek mogą wystąpić pewne reakcje kompensacyjne. Kompensacyjne to jednak nie to samo co uboczne!

Należy je zatem przeżyć. W razie zaś dużych reakcji zredukować ilość kąpieli bądź nawet zrobić przerwę..

 • SÓL VIP ADAPTATION® (KС) – do kąpieli ciała

Kąpiel w roztworze tej soli to „wspomnienie” istoty i początków biologicznego życia na naszej – jeszcze nie przestrojonej – Planecie.

Życie wyszło z morza!

Pamięć zaś o tym fakcie – jak już wiemy z rozważań na temat wody – znajduje się w naszej krwi, której skład mineralny jest taki sam, jak i wody morskiej.

Dlatego też kąpiel w roztworze tej morskiej soli – w której dzięki RWSDP VIP skorygowano przestrojenie – to wielowymiarowe przeżycie.

To wybitnie prozdrowotna procedura łącząca człowieka z macierzystym oceanem życia – to wzmocnienie naszego rezonansu z matrycą życia!

Jednocześnie jest to kąpiel wybitnie oczyszczająca nasze pole energetyczne i – jak wszystkie Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI – podtrzymująca asymetrię molekuł naszego organizmu.

Kąpiel ta stwarza zatem warunki szczególnie sprzyjające uzdrowieniu.

Sól ta występować może zarówno w formie uniwersalnej-(KC – U), jak i w formach kierunkowych-(KC – K).

Na jedną kąpiel zużywa się zwykle od 1-go do 2-óch kilogramów soli.

Czas kąpieli należy określać intuicynie. Zwykle w przedziale 0,5-2 godz.

 

 • SODA VIP ADAPTATION®

Z terapeutycznego punktu widzenia stosowanie SODY VIP ADAPTATION® wydaje się być prawie, że koniecznością. I to w odniesieniu do niemalże wszystkich problemów zdrowotnych. Wynika to z kolei z tego, iż wspólnym tłem dla zaistnienia i trwania większości znanych chorób – od alergii, poprzez miażdżycę, cukrzycę, choroby stawów aż po starzenie się i nowotwór – jest zakwaszenie organizmu.

       Jeżeli bowiem nadmiar kwasów nie może być wydalony lub zobojętniony, uszkodzeniu ulegają narządy i tkanki.

     Przy czym, w naszym organizmie nie ma ani jednego narządu, który nie mógłby być uszkodzony przez nadmiar zakwaszenia – i to, jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio. Ot, chociażby kości i stawy, z których w warunkach zakwaszenia usuwany jest ważny dla nich zasadowy wapń, aby choć częściowo zneutralizować zakwaszenie krwi. Stąd też stałe Ph krwi – ale stąd też masowość osteoporozy, itp.

      Tymczasem rozpowszechnione i obowiązujące po dziś dzień modele żywieniowe skutkują spożywaniem coraz większej ilości potraw zakwaszających, chociaż o wielkim znaczeniu równowagi kwasowo-zasadowej wiedziano już co najmniej od wieku.

Oto jak już wtedy opisywano konsekwencje tzw. kwaśnej przemiany materii (tzn. zachodzącej w warunkach zakwaszenia):

 • wysokie ciśnienie krwi
 • wysoki poziom cukru
 • silne stany zapalne
 • zwężone naczynia krwionośne
 • przyspieszona przemiana materii
 • szybkie męczenie się
 • częste przygnębienie itd.

W przeciwieństwie do tego, tzw. zasadową przemianę materii (tzn. zachodzącą w warunkach bardziej alkalicznych) charakteryzuje:

 • prawidłowe ciśnienie krwi
 • prawidłowy poziom cukru
 • brak stanów zapalnych
 • duża wytrzymałość na zmęczenie
 • dobry nastrój itp.

    Podsumowując zaś powyższą charakterystykę w języku współczesnej fizjologii, zakwaszenie aktywizuje współczulny układ nerwowy – „sprzyjający” zużyciu organizmu, a umiarkowana zasadowość aktywizuje przywspółczulny układ nerwowy – sprzyjający regeneracji.

        Na podstawie powyższych charakterystyk, nietrudno także zauważyć, że większości znanych nam chorób towarzyszy (lecz wcześniej do nich prowadzi) tzw. kwaśna przemiana materii, jednoznacznie świadcząca o chronicznym zakwaszeniu.

       Nietrudno się też domyśleć – chociaż wielu chorym trudno będzie uwierzyć – że wiele bezskutecznie leczonych chorób może być złagodzonych bądź wyleczonych „tylko” przez skuteczne odkwaszenie.

Żeby to jednak zacząć czynić, należy najpierw sobie uświadomić (i tę świadomość ciągle zachowywać), jakie są podstawowe przyczyny zakwaszenia.

Oto one:

 • nadmiar spożywanego białka zwierzęcego
 • niedostateczne spożywanie warzyw i owoców
 • nadmiar oczyszczonych węglowodanów (białej mąki i cukru) w pożywieniu
 • niewłaściwe łączenie produktów – zwłaszcza białka ze skrobią
 • spożywanie produktów o wysokim stopniu przetworzenia
 • spożywanie używek – kawy, mocnej herbaty, alkoholu, palenie papierosów
 • stres, szybkie tempo życia
 • stosowanie kuracji odchudzających
 • nadmierne przyjmowanie syntetycznych leków
 • zaparcia
 • brak ruchu lub nadmierna aktywność fizyczna
 • picie zbyt małej ilości wody

Uświadomienie sobie tych przyczyn i dokonanie niezbędnych korekt w sposobie odżywiania – to pierwszy i najważniejszy krok na drodze do odzyskania i utrzymania zdrowia. Bez odkwaszenia organizmu nie da się wyleczyć żadnej choroby!!!

      Problem jednak w tym, że trudno jest utrzymywać właściwe proporcje pomiędzy ilością spożywanych pokarmów kwasotwórczych i zasadotwórczych. Właściwe bowiem proporcje to:

10 – 20% kwasotwórczych

80 – 90% zasadotwórczych!

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze „kwasotwórczy” stres!

   Co prawda, przygotowywanie potraw na bazie takich Środków-Nośników VIP ADAPTACJI, jak sól, cukier, ocet VIP ADAPTATION® zmniejsza nieco ich kwasotwórcze działanie. Nie to jest jednak ich głównym przeznaczeniem!

Ich przeznaczeniem jest asymetryzacja, zaś skutkiem zakwaszenia jest przyspieszona symetryzacja.

Prawdą jest, że w warunkach chronicznego zakwaszenia spożywanie pokarmów zawierających Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI pozwala minimalizować uszkodzenia spowodowane zakwaszeniem. Szkoda jednak marnować ich potencjał tylko na przetrwanie w warunkach totalnego zakwaszenia! Tym bardziej, że istnieje Środek-Nośnik VIP ADAPTACJI wręcz przygotowany przez samą naturę do pracy na tym trudnym odcinku, jakim jest utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w warunkach obecnej cywilizacji.

Jest nim SODA VIP ADAPTATION®, czyli wodorowęglan sodu, który przez „umieszczenie” w RWSDP VIP stał się asymetrycznym i zbliżonym do tego, którego fizjologicznie wytwarzają komórki okładzinowe żołądka. Ba! Wytwarzają go aż 2,5 razy więcej niż kwasu solnego. Wytworzony przez te komórki asymetryczny wodorowęglan sodu działa w organizmie w dwu kierunkach – zobojętnia kwaśną treść żołądkową, umożliwiając dalsze trawienie pokarmu w jelitach, oraz – będąc rozprowadzany przez krew – dba o porządek w całym organizmie, eliminując kwasy z tkanki łącznej. Tym sposobem asymetryczny wodorowęglan sodu działa w organizmie jak zasadowy strumień (bądź zasadowa fala). Oczyszcza wypełnione kwasami „śmietnisko” zlokalizowane głównie w tkance łącznej i wymywa kwaśny brud z organizmu.

Jak jednak życie pokazuje – poprzez fakt istnienia masy chorób powstałych na bazie chronicznego zakwaszenia – komórki okładzinowe żołądka nie są w stanie wyprodukować takiej ilości asymetrycznego wodorowęglanu sodu, która mogłaby zneutralizować to zakwaszenie.

Nic zresztą dziwnego. Ludzki organizm zaistniał bowiem na Ziemi w innych warunkach klimatycznych i astrofizycznych, a jego przewód pokarmowy przeznaczony był (i wszystko wskazuje na to, że dalej jest) do spożywania głównie roślinnego – a zatem z natury bardziej zasadowego – pokarmu, niż ma to miejsce obecnie. Wyjście stanowi zatem totalna korekta odżywiania albo dostarczanie w odpowiednich ilościach asymetrycznego wodorowęglanu sodu z zewnątrz. A najlepiej i jedno, i drugie!

W FORMULE VIP ADAPTATION® asymetryczny wodorowęglan sodu stosuje się w kilku wariantach, uwzględniających ich specyfikę. A mianowicie:

 • SODA VIP ADAPTATION® (W) – do użytku wewnętrznego

Jak zażywać tę sodę? Adekwatnie do stopnia zakwaszenia. Od jednej do kilku łyżeczek dziennie – łyżeczka na szklankę dobrze ciepłej wody (ok. 40º C).

Najlepiej sodę zażywać około pół godz. przed jedzeniem i (lub) 2-3 godziny po jedzeniu. Przy czym sodę pije się „duszkiem”, aby jak najszybciej przepłynęła przez żołądek. W podanych ilościach przedawkowanie nie grozi – typowy współczesny organizm posiada bowiem wystarczająco duże „zapasy” kwasów zdolnych zneutralizować ewentualny nadmiar zasad.

 • SODA VIP ADAPTATION® (S) – do kąpieli stóp

Sodę tę stosuje się analogicznie i z analogicznych przyczyn jak SÓL VIP ADAPTATION® (S) – do kąpieli stóp.

Bardzo wskazane jest zatem naprzemienne stosowanie tych kąpieli!

 • SODA VIP ADAPTATION® (KC) – do kąpieli ciała

Przy chronicznym zakwaszeniu bardzo wskazane jest stosowanie kąpieli całego ciała w wodzie z dodatkiem tego wariantu SODY VIP ADAPTATION®. Stosuje się ok. 0,5-1kg sody na wannę wody. Czas trwania kąpieli od 0,5 godz. do 1,5 godz. Częstotliwość i ilość kąpieli zależy oczywiście od stopnia  zakwaszenia.

Niezależnie jednak od redukcji zakwaszenia, kąpiel całego ciała z dodatkiem tego wariantu SODY VIP ADAPTATION® ma jeszcze inne znaczenie.

Otóż podobnie jak SÓL VIP ADAPTATION® do kąpieli ciała – a jednocześnie inaczej – oczyszcza ona pole energetyczne człowieka. Dlatego wskazane jest naprzemienne stosowanie takich kąpieli.

 • SODA VIP ADAPTATION® (L) – do wykonywania lewatyw

W wielu poważnych problemach chorobowych bardzo wskazane jest stosowanie tego właśnie wariantu.

Stosuje się zwykle ok. 1-3 płaskich łyżek stołowych sody na   ½ l wody letniej bądź lekko ciepłej. Czas trwania zabiegu – indywidualny. Częstotliwość i ilość zabiegów – indywidualna.

        Rzecz jasna, że sens stosowania wszelkich wariantów SODY VIP ADAPTATION® nie ogranicza się tylko do przywracania równowagi kwasowo-zasadowej. Aczkolwiek już samo to ma dla zdrowia kapitalne znaczenie. Wszystkie warianty SODY VIP ADAPTATION® – podobnie jak wszystkie inne Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI – wspierają także wewnętrzną asymetrię organizmu. Zaś te, które stosowane są zewnętrznie, działają częściowo podobnie jak asymetryczne bądź asymetryzujące kosmetyki i środki higieny osobistej. (Patrz rozdział pt. KOSMETOLOGIA VIP ADAPTATION®).

Każdy Środek-Nośnik VIP ADAPTACJI ma swoją unikalną specyfikę i dlatego wszystkie one w swoich działaniach się raczej dopełniają, a nie zastępują.

BABKA PŁESZNIK (BŁONNIK) VIP ADAPTATION® – alternatywa czy konieczność ?

 

Jest dość oczywistym, że na przestrzeni istnienia człowieka na Ziemi, warunki klimatyczne i przyrodnicze ma naszej planecie wielokrotnie ulegały znaczącym zmianom. Jest również oczywistym, że zmiany te wywierały istotny wpływ zwłaszcza na sposób odżywiania się człowieka, zależny przecież właśnie od warunków klimatycznych i przyrodniczych. Na ile jednak zdolności adaptacyjne ludzkiego organizmu, jako wysoko zorganizowanego systemu, nadążały za tymi zmianami? Na ile właśnie do tych wymuszonych  zmian sposobu odżywiania się zaadoptował się zwłaszcza nasz przewód pokarmowy?

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pewnym jest jednak, że adaptacja ta zachodziła kosztem znacznego skracania się długości ludzkiego życia. Potwierdzają to zresztą nie tylko liczne źródła archeologiczne i biblijne z których wynika, że w dalekiej przeszłości człowiek żył nawet do kilkuset lat.

Czy zatem była to VIP ADAPTACJA i VIP EWOLUCJA, czy raczej piv adaptacja i piv ewolucja? Raczej ani jedno ani drugie, bądź i jedno i drugie, lecz ze znaczną przewagą tego drugiego wariantu.

Czy jednak tak musi być dalej?

Pytanie jest tym bardziej aktualne, gdyż jak dowodzi rosnąca ilość chorób, styl życia współczesnego człowieka, w tym i sposób odżywiania nie sprzyjają i życiu i zdrowiu. Mało tego! Pomimo niewątpliwie długiej historii gatunku ludzkiego i wielokrotnie wymuszanych zmian sposobu odżywiania, nasz przewód pokarmowy nadal sygnalizuje (w postaci licznych chorób) swoje konstrukcyjne przeznaczenie do przyjmowania pożywienia zdecydowanie roślinnego, a zatem bardziej zasadowego i objętościowego niż to, które obecnie dominuje.

Co zatem czynić? Czy jesteśmy bezradni i skazani na eliminującą nas piv adaptację i piv ewolucję?

Okazuje się, że nie! VIP ADAPTACJA I VIP EWOLUCJA to harmonijna synteza biologii i inteligentnych technologii szanujących Prawa VIP.

Tę właśnie syntezę realizują Środki-Nośniki VIP ADAPTATION®. Dzięki nim można bowiem znacznie rozszerzyć zdolności adaptacyjne naszego organizmu – w tym i do tego środowiska i do tego pożywiania, które aktualnie mamy – i niejako przy okazji poprawić swoje zdrowie, a nawet realnie przedłużyć długość życia.

O tym wszystkim zresztą, mniej bądź bardziej bezpośrednio, mówi cała niniejsza broszura. Ponieważ jednak FORMUŁA VIP ADAPTATION®,  to formuła bardzo pragmatyczna, w związku z tym proponuje ona kolejną pokojową alternatywę dla złagodzenia bądź nawet wyeliminowania konfliktu pomiędzy konstrukcją przewodu pokarmowego a współczesnym pożywieniem. Wspominaliśmy już bowiem, że nasz przewód pokarmowy dla zdrowego funkcjonowania – zarówno swojego, jak i całego organizmu – potrzebuje fizjologicznego wypełnienia roślinnym balastem, którego tak bardzo brakuje we współczesnym pożywieniu.

Otóż z naszych badań i praktyki wynika, że do tej roli doskonale nadaje się  BABKA PŁESZNIK (BŁONNIK) VIP ADAPTATION®.

Do podobnego zresztą rozwiązania zbliżyła się współczesna nauka, która proponuje tzw. błonnik witalny w formie nasion dwóch roślin bardzo bogatych w wartościowy błonnik tj. babki plesznik i babki jajowatej. Zaś BABKA PŁESZNIK VIP ADAPTATION® to nasiona jednej z tych roślin – babki plesznik – które zostały na odpowiedni czas umieszczone w RWSDP VIP.

Dzięki więc aż tak dalekiej zgodności nie musimy informować Czytelników o wszystkich właściwościach i zaletach tych nasion, albowiem dużo informacji na ich temat jest ogólnie dostępnych. Wystarczy zatem tylko wymienić najważniejsze z nich.

Oto one:

 • oczyszczanie jelit z niestrawionego pokarmu, toksyn itd.
 • skuteczne odchudzanie dzięki zmniejszeniu się apetytu i przyśpieszeniu przemiany materii
 • regulacja poziomu cukru we krwi
 • regulacja ciśnienia krwi
 • regulacja flory bakteryjnej jelit
 • remisja bądź eliminacja choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz innych chorób zapalnych przewodu pokarmowego
 • eliminacja zaparć itp.

 

BABKA PŁESZNIK VIP ADAPTATION® posiada zaś – obok wyżej wymienionych – jeszcze następujące właściwości:

 • wzmacnia ochronę energetyczną spożywającego
 • poprawia jakość i metabolizm przyjmowanego pożywienia poprzez ożywiającą asymetryzację jego składowych
 • leczy bądź wspiera leczenie chorób serca poprzez energetyczny związek serca z jelitami (prawo pary)
 • redukuje bądź eliminuje stany epileptyczne
 • redukuje powikłania cukrzycowe
 • redukuje porażenia po wylewie krwi do mózgu
 • redukuje zagrożenia krwotoczne
 • leczy bądź wspomaga leczenie osteoporozy
 • redukuje chroniczne zmęczenie
 • redukuje stres

 

Jak stosować BABKA PŁESZNIK VIP ADAPTATION®?

1-3 łyżeczki wsypać do szklanki. Zalać letnią wodą i wymieszać. Odczekać 5-10 min, aż nasiona spęcznieją i pokryją się śluzem. Ponownie wymieszać i wypić.

Uwaga!

Po każdym spożyciu błonnika, dla lepszego efektu powinno się jeszcze wypić szklankę wody. Zresztą, tak czy inaczej, stosując błonnik należy pić więcej wody – ok. 2 litrów dziennie.

Stosować 1-3 razy dziennie, 15-30 min przed posiłkiem.

TOPINAMBUR VIP ADAPTATIONR® – szczególny Środek-Nośnik VIP ADAPTACJI

 

Rzecz oczywista, że poszukując kandydatów do wypełnienia roli Środków-Nośników VIP ADAPTACJI nie można było nie zwrócić uwagi na roślinę o szczególnych zdolnościach adaptacyjnych, jaką jest topinambur.

A życie – jak wynika ze znanej definicji – to jeden wielki proces adaptacyjny…

Jakie zatem są te szczególne zdolności adaptacyjne topinambura?

Oto chociażby tylko niektóre z nich. I tak:

 • Gdyby topinambur rósł obok elektrowni jądrowej w Czarnobylu w czasie znanej awarii, można by go bezpiecznie spożywać – takie bowiem posiada zdolności wywodzenia radionuklidów, metali ciężkich i związków toksycznych. (Taką ocenę dała topinmburowi grupa naukowców rosyjskich, badających tę roślinę przez długie lata);
 • Posiada niesamowitą siłę ekspansji – praktycznie nie można go wyeliminować;
 • Nie podlega żadnym chorobom typowym dla roślin;
 • Wytrzymuje (przeżywa w glebie) mrozy do minus 55ºC;
 • Stanowi ulubiony przysmak dla dzikich zwierząt – przedkładają go ponad wszystko inne!

 

Czyż nie jest to wszystko zastanawiające? Co prawda, jego właściwości lecznicze są coraz częściej badane również przez oficjalną naukę – badane są oczywiście metodologią „szkiełka i oka”. I chwała tym badaczom i ich badaniom! Dzięki nim wiadomo już chociażby, że topinambur – i to zarówno część nadziemna, jaki i podziemna – posiadają unikalny skład biochemiczny i mineralny, który jednak tylko częściowo uzasadnia niesamowite zdolności adptacyjne tej rośliny.

Jak zatem „przenieść” zdolności adaptacyjne topinambura na zdolności adaptacyjne człowieka, wszak zwykłe spożywanie topinambura daje względnie dobre rezultaty w leczeniu tylko niektórych schorzeń? To zaś stanowczo za mało w stosunku do jego adaptacyjnego potencjału!

Otóż nasze wieloletnie doświadczenia zarówno z uprawą, jak i prozdrowotnym wykorzystaniem topinambura dowodzą, że ogromny potencjał adaptacyjny tej rośliny trzeba dla potrzeb człowieka odpowiednio ukierunkować. Inaczej ulega on po prostu rozproszeniu!

Ukierunkowanie to robi się na dwa główne, niżej opisane sposoby.

 FERMENTOWANY TOPINAMBUR VIP ADAPTATION®

Część spożywczą dla człowieka, czyli bulwy topinambura zebrane we właściwym(!) czasie fermentuje się w polu RWSDP VIP. Przy czym parametry modulacji tego pola determinują kierunek późniejszego prozdrowotnego oddziaływania tak sfermentowanego topinambura.

Tym sposobem uzyskujemy: FERMENTOWANY TOPINAMBUR VIP ADAPTATION®:

Formę U-(uniwersalną) – ukierunkowaną w swoim działaniu na wspieranie asymetrii, niezbędnej dla uzdrowienia wszelkiego rodzaju patologii

bądź

Formy K-(kierunkowe) – ukierunkowane na wspieranie organizmu w uporaniu się z konkretnymi typami ludzkiej patologii.

Jakie kierunki? Patrz rozdział pt. „Specjalne kierunki terapeutycznego oddziaływania Środków-Nośników VIP ADAPTACJI”.

Dlaczego akurat fermentacja?

Otóż rozwiązanie to podpowiada sama natura topinambura, bogatego w szczególny probiotyk – inulinę! Ta zaś m.in. stanowi pożywkę dla tych bakterii jelitowych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Produkują one bowiem enzymy rozrywające wiązania inuliny, która to fermentując rozpada się na prostsze formy cukrów, stanowiące dla nich doskonałą pożywkę, itp. itd.

Uważa się, że aż 40% masy inuliny przekształca się w biomasę bakterii, drugie 40% przekształcone zostaje przez te bakterie w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które m.in. osłaniają i stabilizują ścianki jelita grubego. Tym samym stabilizują one system odpornościowy ludzkiego organizmu, którego elementy w znacznym stopniu – bo w 80% –  rozmieszczone są właśnie w jelitach.

Pozostałe 20% inuliny przekształca się w prawoskrętny kwas mlekowy, ograniczający rozwój m.in. bakterii gnilnych i drożdżaków.

Rzecz jasna, że w procesie fermentacji topinambura zachodzącym w polu  RWSDP VIP dzieje się znacznie więcej niż powiedziano wyżej, gdyż obok inuliny zawiera on duże ilości jeszcze innych substancji czynnych.

Jakich?

Ot, chociażby organiczny krzem posiadający wybitną zdolność do „zapisywania” i przenoszenia informacji. Nic zatem dziwnego, że matryca energoinformacyjna każdego żywego organizmu – od roślin po człowieka – oparta jest na krzemie. W tym przypadku chodzi o przeniesienie do ludzkiego organizmu „zapisanych” na krzemie topinambura jego właściwości, przystosowanych do potrzeb ludzkiego organizmu przez dodatkowe „zapisanie” na tym samym krzemie charakterystyk pola stworzonego przez RWSDP VIP dla procesu (U)-uniwersalnej bądź (K)-kierunkowej transformacji zachodzącej w czasie fermentacji.

Nie można tu jeszcze nie dodać, że atomy takiego krzemu będą równocześnie pełnić rolę mikroanten nastrojonych na odbiór podtrzymujących życie (czyli asymetryzujących) wibracji Czasu i Przestrzeni, a następnie przekazywać te wibracje swemu otoczeniu.

To zresztą tylko niektóre z możliwych wyjaśnień właściwości Topinambura VIP ADAPTATION®.

Warto tu jeszcze dodać, że wszystkie formy fermentowanego topinambura nie tylko, że zachowują wspomnianą wcześniej zdolność tej rośliny do usuwania metali ciężkich i radionuklidów  z organizmu spożywającego go, ale ją jeszcze potęgują!     

TOPINAMBUR-ENERGO-MATY (TEM) VIP ADAPTATION®     

Nie mniej interesująco przedstawiają się kierunki i sposoby prozdrowotnego wykorzystania zebranej w odpowiednim (!) czasie i wysuszonej w specjalnych warunkach nadziemnej części topinambura.

Otóż po wzbogaceniu jej dodatkiem innych „energetycznych” roślin z tej roślinnej mieszanki  wytwarza się swego rodzaju maty, które z kolei dostraja się w polu RWSDP VIP, zgodnie z ich ostatecznym przeznaczeniem.

Przez „umieszczenie” mat na odpowiedni czas w RWSDP VIP stają się one TOPINAMBUR-ENERGO-MATAMI (TEM) VIP ADAPTATION®, czyli swego rodzaju „antenami” (ale już bardziej makro- niż mikro-) nastrojonymi na odbiór i dalszy przekaz tych wibracji Czasu i Przestrzeni, które podtrzymują życie – czyli podtrzymują asymetrię. Jest to możliwe dzięki szczególnej strukturze włókien topinambura i dzięki ich poszczególnym składowym oraz wspomnianym wyżej roślinnym dodatkom. Chodzi tu znowu o organiczny krzem, o którym mówiliśmy w kontekście fermentacji topinambura.

W odróżnieniu jednak od kierunków prozdrowotnej fermentacji bulw topinambura, kierunki dostrojenia – przy pomocy RWSDP VIP – energomat z nadziemnej części tej rośliny zdeterminowane są przez miejsce (obszar) ich kontaktu z ciałem człowieka, a dokładniej przez miejsce ich planowego umiejscowienia w polu energetycznym człowieka.

W pewnym stopniu prozdrowotne oddziaływanie TOPINAMBUR-ENERGO-MAT VIP ADAPTATION® jest analogiczne do oddziaływania KOSMETYKÓW VIP ADAPTATION®. I jedne, i drugie działają bowiem bezpośrednio na skórę, asymetryzując budujące ją molekuły oraz pośrednio – wysyłając asymetryzujące impulsy do narządów związanych energoinformacyjnie z danym obszarem skóry.

Różnica w stosunku do KOSMETYKÓW VIP ADAPTATION® polega na tym, że pole wibracji stworzone przez TEM VIP ADAPTATION® jest większe i głębiej przenikające niż działanie kosmetyków.

Generalnie rzecz biorąc, ich działania się dopełniają i wspierają, a nie zastępują.

A oto rodzaje TOPINAMBUR-ENERGO-MAT (TEM) VIP ADAPTATION® i ich główne prozdrowotne właściwości oraz najważniejsze rodzaje patologii w uzdrawianiu których dana TEM będzie szczególnie użyteczna:

 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • odmładzające
  • antynowotworowe
  • antypasożytnicze
  • antyradiacyjne
  • leczy chroniczne zmęczenie
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • cukrzyca
  • choroby prostaty i ich następstwa
  • choroby serca i układu krążenia
  • choroba Alzheimera

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup
  • pomocny w uzdrawianiu wszelkiej patologii
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • antymiażdżycowe
  • antynowotworowe
  • astma oskrzelowa
  • stwardnienie rozsiane (SM)
  • osteoporoza

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • odmładzające
  • przeciwkrwotoczne
  • odchudzające
  • choroba Alzheimera
  • choroby układu oddechowego
  • choroby serca i układu krążenia
  • stwardnienie rozsiane (SM)

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa (bez części twarzowej)
  • leczy chroniczne zmęczenie
  • odmładzające
  • antynowotworowe
  • odchudzające
  • antypasożytnicze
  • antyradiacyjne
  • antyinfekcyjne
  • przeciwkrwotoczne
  • choroby układu oddechowego

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
  • poprawia wzrok
  • antynowotworowe
  • odmładzające
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • astma oskrzelowa
  • choroby układu pokarmowego

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa + twarz
  • odmładzające
  • poprawiające wzrok
  • antywylewowe
  • antyzawałowe
  • antypadaczkowe
  • antyinfekcyjne
  • choroby serca i układu krążenia
  • osteoporoza
  • pomaga w uzdrawianiu wszelkiej patologii

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – czoło
  • poprawia wzrok
  • usuwa blokady energetyczne w kręgosłupie
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • odmładzające
  • choroby układu rodnego kobiet

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – wokół głowy
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • usuwa blokady energetyczne w kręgosłupie
  • reguluje układ hormonalny
  • reguluje ciśnienie krwi
  • odchudzające
  • antypasożytnicze
  • choroby serca i układu krążenia

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
  • leczy chroniczne zmęczenie
  • odmładzające
  • antyzawałowe
  • poprawia koncentrację
  • choroby serca i układu krążenia
  • powikłania cukrzycowe
  • porażenia mózgowe (np. po wylewie krwi do mózgu)
  • choroba Alzheimera
  • choroby układu pokarmowego

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa noga (przegub)
  • odmładzające
  • antyreumatyczne
  • antypadaczkowe
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • poprawia pamięć
  • choroby układu rodnego kobiet

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka (przegub)
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • antypasożytnicze
  • antygrzybicze (grzyby krwi)
  • odmładzające
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • choroby układu pokarmowego
  • osteoporoza

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka (przegub)
  • odmładzające
  • odchudzające
  • antystresowe
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • reguluje ciśnienie krwi
  • choroby serca i układu krążenia
  • choroby układu oddechowego
  • problemy z uzębieniem
  • powikłania cukrzycowe

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • poprawia pamięć
  • reguluje ciśnienie krwi
  • antyradiacyjne
  • antynowotworowe
  • choroby serca i układu krążenia
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • choroby nerek
  • choroby układu rodnego kobiet i mężczyzn

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
  • przeciwgrzybicze (grzyby krwi)
  • oczyszczające
  • adaptogenne
  • antyreumatyczne
  • antypadaczkowe
  • regulujące system hormonalny
  • odmładzające
  • leczy chroniczne zmęczenie
  • antynowotworowe
  • antyinfekcyjne

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – lędźwie
  • oczyszczające
  • odchudzające
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • antynowotworowe
  • antypadaczkowe
  • antywylewowe
  • poprawia wzrok
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch
  • odmładzające
  • poprawia pamięć
  • antydepresyjne
  • odchudzające
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • choroby przewodu pokarmowego
  • stwardnienie rozsiane (SM)
  • choroby serca i układu krążenia
  • astma oskrzelowa

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – do siedzenia
  • antypasożytnicze
  • antyreumatyczne
  • antystresowe
  • oczyszczające
  • adaptogenne
  • wzmacnia ochronę energetyczną
  • stwardnienie rozsiane (SM)
  • powikłania cukrzycowe
  • astma oskrzelowa
  • choroby serca i układu krążenia
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii

 

 • TEM VIP ADAPTATION® – materac do snu
  • odmładzające
  • antynowotworowe
  • antykrwotoczne
  • antyreumatyczne
  • leczy chroniczne zmęczenie
  • reguluje ciśnienie krwi
  • reguluje system hormonalny
  • pomocny w uzdrawianiu z wszelkiej patologii
  • problemy z prostatą
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • choroby nerek
  • choroby serca i układu krążenia

 

A oto główne rodzaje ludzkiej patologii i rodzaje TOPINAMBUR-ENERGO-MAT VIP ADAPTATION® najbardziej pomocnych w ich rozwiązywaniu: 

Najskuteczniejsze jest stosowanie kilku TEM (chociażby dwóch) – równocześnie lub na przemian.

Zacznijmy od najbardziej uniwersalnych TEM VIP ADAPTATION®, tzn. tych, które będą pomocne w profilaktyce i rozwiązywaniu każdego rodzaju ludzkiej patologii.

Oto one:

 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup

 

W profilaktyce i rozwiązywaniu problemów onkologicz-nych:

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors
 • TEM VIP ADAPTATION® – materac do snu
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz + szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + lewa noga (przeguby)

 

W profilaktyce starzenia się i dla realnego zdrowego odmłodzenia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja + kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa + twarz

 

Dla optymalizacji wagi i formy ciała (w tym dla zdrowego odchudzenia):

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + prawa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja + kręgosłup

  

Dla profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz jej skutków:

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + lewa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – materac do snu

 

Dla profilaktyki i leczenia miażdżycy, chorób krążenia,

choroby wieńcowej, chorób serca, nadciśnienia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka + prawa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + prawa noga (przeguby)

 

Dla profilaktyki i leczenia choroby Alzheimera, i innych starczych syndromów:

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy
 • TEM VIP ADAPTATION® – „rękawice”
 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka (przegub)

 

Dla profilaktyki i leczenia chronicznego zmęczenia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka + lewa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja

 

Dla szybkiej regeneracji i eliminacji zmęczenia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch
 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + prawa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja + kręgosłup

  

Dla zwiększenia wytrzymałości na wysiłek i zmęczenie:

TEM VIP ADAPTATION® – do siedzenia

TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy

 

Dla optymalizacji samopoczucia kierowcy:

TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka (przegub)

TEM VIP ADAPTATION® – wokół głowy

 

Dla profilaktyki i leczenia depresji:

 • TEM VIP ADAPTATION® – czoło
 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka + lewa noga (przeguby)

 

Dla profilaktyki i leczenia stwardnienia rozsianego (SM):

 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – czoło
 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego:

 • TEM VIP ADAPTATION® – materac do snu
 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce + nogi (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób wątroby:

 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka + lewa ręka (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)

 

Dla regulacji systemu hormonalnego:

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – materac do snu
 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy

 

 Dla profilaktyki i leczenia udarów mózgu i ich skutków:

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – lędźwie
 • TEM VIP ADAPTATION® – do siedzenia

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób układu rodnego kobiet:

 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + lewa noga (przeguby)

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób systemu rodnego mężczyzn:

 • TEM VIP ADAPTATION® – tors+ ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – „buty”
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce (przeguby)

 

Dla profilaktyki i leczenia alergii:

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch
 • TEM VIP ADAPTATION® – czoło
 • TEM VIP ADAPTATION® – prawa ręka + prawa noga (przeguby)

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób stawów:

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)
 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce + nogi (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy

 

Dla profilaktyki i leczenia stanów infekcyjnych:

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – do siedzenia
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób oczu i problemów ze wzrokiem:

 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce + nogi (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – do siedzenia

 

Dla profilaktyki i poprawy stanu uzębienia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – tors

 

Dla profilaktyki i leczenia chorób nerek:

 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana
 • TEM VIP ADAPTATION® – tors + ramiona + plecy
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz

 

Dla profilaktyki i leczenia stanów padaczkowych (EPI):

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja
 • TEM VIP ADAPTATION® – kręgosłup

 

Dla profilaktyki i leczenia osteoporozy:

 • TEM VIP ADAPTATION® – „krocze”
 • TEM VIP ADAPTATION® – „nauszniki”
 • TEM VIP ADAPTATION® – kolana
 • TEM VIP ADAPTATION® – czoło

 

Dla leczenia łuszczycy:

 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa ręka + lewa noga (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – brzuch

 

Dla energetycznej ochrony człowieka:

 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce (przeguby)
 • TEM VIP ADAPTATION® – tors
 • TEM VIP ADAPTATION® – „ buty”
 • TEM VIP ADAPTATION® – ręce + nogi (przeguby)

 

Dla ochrony przed negatywnymi skutkami korzystania z telefonów komórkowych i komputerów:

 • TEM VIP ADAPTATION® – pod stopy

 

Uwaga!

Sposób korzystania z TEM VIP ADAPTATION® określa następująca zasada: 2 dni stosowania TEM i 2 dni przerwy w ich stosowaniu. Maksymalny czas ich pracy w dniu stosowania nie powinien przekraczać 13-14 godzin. Generalnie jednak rzecz biorąc, sposób i czas stosowania TEM powinno się określać intuicyjnie. Zasada jest po to, aby uświadamiać stosującym TEM, że należy jednak robić przerwy w ich stosowaniu.

I jeszcze kilka ważnych uwag. Otóż ze względu na energetyczne bezpieczeństwo, każda TEM winna być używana tylko i wyłącznie przez jednego użytkownika! Zaś ze względu na strukturę włókien roślinnych, z których każda TEM jest zbudowana, należy unikać ich zawilgocenia (w tym i przepocenia)!

Prać zaś można (i należy) tylko osłaniający każdą TEM pokrowiec.

Czasokres działania, tj. czasokres energetycznej aktywności TEM wynosi jeden rok od momentu rozpoczęcia jej używania.

SPECJALNE KIERUNKI TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA ŚRODKÓW-NOŚNIKÓW VIP ADAPTACJI

 

Jak na wstępie tej publikacji zaznaczono, problemy zdrowotne człowieka są – w dużym uogólnieniu i uproszczeniu – następstwem nieoptymalnej adaptacji, tj. piv-adaptacji (lokalnej, przyziemnej), nie uwzględniającej w należytym stopniu Praw VIP (Praw Czasu i Przestrzeni). Dlatego też ich pozytywne rozwiązanie wymaga dostrojenia (VIP DOSTROJENIA) swojej adaptacji do Praw VIP – czyli VIP ADAPTACJI.

Rzecz jasna, Prawa VIP mają – z punktu widzenia człowieka – zdecydowanie duchowy charakter i VIP ADAPTACJA polega w znacznym stopniu na ich respektowaniu właśnie na płaszczyźnie duchowej.

Człowiek jest jednak istotą, której duchowość ma – w procesie ewolucyjnym inspirowanym z wyższych poziomów Czasu i Przestrzeni – coraz bardziej wyrazisty biologiczny imperatyw, tzn. że problemy duchowe coraz bardziej przejawiają się i są sygnalizowane w postaci problemów biologicznych, cielesnych, czyli chorobowych.

Tym duchowo-biologicznym korelacjom poświęcona jest książka pt. „VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA i BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA”.

W związku zaś z tym co wyżej powiedziano, wszyscy ludzie – nie tylko chorzy – powinni odnosić się do tej wiedzy poważnie!

Z drugiej jednak strony oraz w związku z tym, że Ziemia jest planetą przestrojoną w stosunku do Praw VIP, cierpienie ludzkie nie zawsze jest sprawiedliwe i zasłużone – dlatego zbyt często wydaje się ono być przesadne i nieadekwatne w stosunku do ewentualnej winy. Ten zaś fakt oraz samo cierpienie sprawiają z kolei, że bardzo trudno jest chorym ludziom obiektywnie rozpoznać się w duchowych problemach leżących u podłoża ich chorób.

W tym zatem kontekście zaistnienie Środków-Nośników VIP ADAPTACJI może – dzięki możliwości spowolnienia tempa „karzącej” symetryzacji – dać chorym ludziom czas i siły na zrozumienie i rozwiązanie swoich duchowych problemów, a tym samym zwiększyć ich szanse na całkowite wyleczenie się.

Staje się to tym bardziej realne, gdyż na podstawie długoletniego doświadczenia możliwym stało się opracowywanie Środków-Nośników VIP ADAPTACJI, uwzględniających nie tylko wspólną dla wszelkiej patologii symetryzację, ale i specyfikę najważniejszych kierunków ludzkiej patologii.

Oto możliwe już dla realizacji kierunki terapeutycznego oddziaływania Środków-Nośników VIP ADAPTACJI, a raczej współoddziaływania, gdyż chory powinien z nimi współdziałać na płaszczyźnie duchowej. To bowiem głównie od tego duchowego współdziałania zależy ostateczny kliniczny rezultat!

Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, iż niekiedy używamy zamiennie terminów VIP DOSTROJENIE i VIP ADAPTACJA. Nic w tym dziwnego! Chodzi przecież o dostrojenie (VIP DOSTROJENIE) swojej adaptacji, czyli VIP ADAPTACJĘ.

I jeszcze jedna uwaga. W poniższym wyszczególnieniu możliwych kierunków nie podajemy substancji użytych do roli Środków-Nośników dla realizacji tych kierunków. Wynika to stąd, iż w zależności od czasu i miejsca (czas i przestrzeń w tradycyjnym ich rozumieniu) różne substancje w różnym stopniu nadają się do wypełniania tej roli. Dlatego też przy pomocy pomiaru wzajemnych rezonansów wybiera się substancje najbardziej odpowiednie dla realizacji poszczególnych kierunków, łącznie z określeniem terminu rezonansowej zgodności.

Uwaga!

Termin Rezonansowej Zgodności (TRZ) to nie to samo co termin przydatności do spożycia. To termin, do którego dany środek wypełniać będzie swoją rolę Środka-Nośnika (U)-uniwersalnej bądź (K)-kierunkowej VIP ADAPTACJI. Po upływie tego terminu dany środek zwykle jeszcze długo nadaje się do spożycia, lecz głównie zgodnie z jego tradycyjnym przeznaczeniem.
Oto wydzielone na podstawie długoletniego doświadczenia Kierunki VIP ADAPTACJI (VIP DOSTROJENIA):

 1. VIP ADAPTATION® (K1) – dla zahamowania rozwoju i eliminacji nowotworowych stanów i zagrożeń;
 2. VIP ADAPTATION® (K2) – dla zachowania równowagi psycho-emocjonalnej i poprawy zdolności adaptacyjnych w warunkach stresu sytuacyjnego;
 3. VIP ADAPTATION® (K3) – dla eliminacji depresji i stanów depresyjnych;
 4. VIP ADAPTATION® (K4) – dla poprawy energetycznej wydolności organizmu oraz eliminacji przewlekłego zmęczenia;
 5. VIP ADAPTATION® (K5) – dla poprawy stanu i funkcji mózgu oraz systemu nerwowego;
 6. VIP ADAPTATION® (K6) – dla poprawy stanu i funkcji serca oraz systemu krążenia;
 7. VIP ADAPTATION® (K7) – dla poprawy stanu i funkcji nerek oraz systemu moczowego;
 8. VIP ADAPTATION® (K8) – dla poprawy stanu i funkcji systemu oddechowego;
 9. VIP ADAPTATION® (K9) – dla poprawy stanu i funkcji systemu pokarmowego;
 10. VIP ADAPTATION® (K10) – dla poprawy stanu i funkcji systemu krwiotwórczego i limfatycznego;
 11. VIP ADAPTATION® (K11) – dla poprawy stanu i funkcji systemu kostno-stawowego;
 12. VIP ADAPTATION® (K12) – dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego kobiet oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu rodnego;
 13. VIP ADAPTATION® (K13) – dla optymalnej koordynacji systemu hormonalnego mężczyzn oraz poprawy stanu i funkcji ich systemu moczowo-płciowego;
 14. VIP ADAPTATION® (K14) – dla poprawy funkcji odtruwania i oczyszczania się organizmu;
 15. VIP ADAPTATION® (K15) – dla zahamowania procesów starzenia oraz pobudzenia procesów rewitalizacji i odmłodzenia;
 16. VIP ADAPTATION® (K16) – dla zahamowania rozwoju cukrzycy i redukcji towarzyszących jej następstw;
 17. VIP ADAPTATION® (K17) – dla redukcji i eliminacji stanów alergicznych;
 18. VIP ADAPTATION® (K18) – dla szybkiego i optymalnego wyjścia ze stanów przeziębieniowo-infekcyjnych;
 19. VIP ADAPTATION® (K19) – dla optymalizacji wagi i osiągnięcia optymalnej formy ciała;
 20. VIP ADAPTATION® (K20) – dla optymalizacji adaptacji w warunkach podwyższonej radiacji.

KOSMETOLOGIA VIP ADAPTATION®

 

Rzecz jasna, że zasada SAS odnosi się nie tylko do środków spożywczych, ale i do kosmetyków, środków higieny osobistej, środków do masażu itp. U podstaw bowiem wszelkich problemów ze skórą oraz w bliskich jej obszarach (stawy, mięśnie, gruczoły itp.) – od ich chorób po starzenie się – leży stereochemiczna symetryzacja budujących je molekuł. Oczywistym jest również, że problemów ze skórą oraz w bliskich jej obszarach nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie na ich poziomie. Zwykle są one bowiem odzwierciedleniem problemów ogólnoustrojowych. Z drugiej jednak strony ten energo-informacyjny związek daje możliwość zwrotnego, tj. uzdrawiającego i odmładzającego wpływu asymetrycznych bądź asymetryzujących kosmetyków, środków higieny osobistej i środków do masażu na stan zdrowia całego organizmu. Ten z kolei wpływ zwrotnie odzwierciedla się na stanie i wyglądzie skóry, wzmacniając efekt uzyskany z ich bezpośredniego oddziaływania na skórę.

Odnosi się to oczywiście do kosmetyków, środków higieny osobistej i środków do masażu występujących pod marką VIP ADAPTATION®, a przygotowanych przy pomocy Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP).

To jednak daleko nie wszystko! Istnieje bowiem pewna grupa argumentów, z których wynika, że kosmetyki, środki higieny osobistej i środki do masażu VIP ADAPTATION® to szczególne Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI, stosowania których nie da się niczym zastąpić.

Oto niektóre z owych argumentów:

Otóż z badań autora niniejszej publikacji wynika, że struktura anatomii człowieka odzwierciedla sobą strukturę Czasu i Przestrzeni (VIP). A to oznacza, że struktury te pozostają – a raczej powinny pozostawać – w relacjach wzajemnego rezonansu. W tym zaś rezonansowym, a zarazem kosmicznym kontekście, takie elementy struktury anatomii człowieka, jak skóra wraz z  jej przydatkami (włosy, paznokcie, gruczoły skórne) i tkanką podskórną, mięśnie (wraz ze ścięgnami) oraz stawy (wraz z kośćmi) wypełniają role znacznie szersze aniżeli wynika to z tradycyjnie pojmowanej anatomii i fizjologii.

Skóra to zatem nie tylko powłoka wyznaczająca granice ciała, ale aktywna powłoka, na którą zrzutowany jest cały Kosmos (dowiódł tego także Giuseppe Calligaris), a zarazem powłoka pośrednicząca w relacjach pomiędzy Kosmosem a wewnętrznymi strukturami ciała, tj. narządami – i to w obydwie strony! Stąd też przyjęta w nauce anatomii nazwa skóry – powłoka wspólna – zyskuje nowe i znacznie szersze znaczenie i uzasadnienie aniżeli to było w zamyśle autorów tego określenia.

Tym samym jednak pojawia się faktor, którego ani współczesna anatomia i fizjologia, ani współczesna kosmetologia nie uwzględniają.

Nie należy bowiem zapominać, że najważniejsze wibracje podtrzymujące życie i zdrowie człowieka – czyli wibracje podtrzymujące wewnętrzną asymetrię naszego organizmu – pochodzą z wyższych poziomów Czasu i Przestrzeni. (Rzecz jasna,  poziomów rozumianych w kategoriach wibracji, a nie odległości).

W drodze jednak do naszego wnętrza owe wibracje muszą najpierw przejść przez bariery skóry i tkanki podskórnej. W tym zatem kontekście rośnie rola skóry i rośnie odpowiedzialność za środki i sposoby oddziaływania na nią (jak i poprzez nią)!

Ponieważ jednak zasada SAS leży u podstaw życia, a odpowiednia asymetria na poziomie molekuł budujących skórę jest warunkiem jej zdolności do wypełniania swojej fizjologicznej (w tym i kosmicznej) roli, stąd wniosek, iż wspólnym kryterium dla doboru wszelkich środków i sposobów oddziaływania na skórę (jak i poprzez skórę) powinna być zdolność do bezpośredniego bądź pośredniego wspomagania asymetrii.  Przestrzeganie tego kryterium, to zarazem uniwersalna recepta na utrzymanie zdrowej i długo młodej skóry, jak również zdrowego i długo młodego organizmu.

Co interesujące, w filozoficznej przenośni mówimy o skórze długo zachowującej młody wygląd, że czas się jej nie ima. To samo mówimy o człowieku długo zachowującym młody wygląd. Ale czy to tylko przenośnia? Nie! To potencjalna fizjologiczna realność. Dostrojenie się bowiem do Praw Czasu i Przestrzeni (a Czas jest prawdą Przestrzeni) oznacza w pewnym stopniu pokonanie czasu! A jeśli tak, to powinno się ono przejawiać także na poziomie i fizjologii, i wyglądu.

Nie koniec na tym!

Nie należy bowiem zapominać, że skóra stanowi również barierę ochronną przed negatywnymi wpływami środowiska zewnętrznego na nasz organizm. Dotyczy to jednak nie tylko czynników klimatycznych, mikrobiologicznych, toksycznych itd., ale również negatywnych wibracji i oddziaływań ze strony innych ludzi. Zdrowa skóra powinna je zatem (i jedne, i drugie) filtrować, neutralizować bądź pozytywnie transformować. Zdrowa – przypomnijmy – to odpowiednio asymetryczna.

Kosmetyki zatem i środki higieny osobistej powinny ją w tym kierunku wspierać. Mogą to jednak czynić tylko asymetryczne bądź asymetryzujące kosmetyki i środki higieny osobistej.

Analogicznie jak ze skórą, rzecz się ma ze środkami i sposobami zewnętrznego oddziaływania na mięśnie i stawy. Tym bardziej, że „po drodze” do nich znajduje się skóra. (Chodzi zwłaszcza o różnego rodzaju środki do masażu).

Jak bowiem wyżej wspomniano, nie tylko skóra, ale także mięśnie i stawy wypełniają w kosmicznym procesie życia role znacznie szersze aniżeli wynika to z tradycyjnie pojmowanej anatomii i fizjologii człowieka.

I tak!

W bardziej filozoficznie pojmowanej anatomii i fizjologii człowieka to właśnie stawy (z pomocą mięśni rzecz jasna) umożliwiają nam przemieszczanie się w czasie i przestrzeni. Zaś sztuka życia – czyli być tam, gdzie trzeba i kiedy trzeba – sprowadza się do stopnia rezonansu z Prawami Czasu i Przestrzeni (Prawami VIP) – i to zarówno w dosłownym, jaki i przenośnym znaczeniu.

To nie przypadkowo ilość stawów w organizmie człowieka (260) odzwierciedla sobą liczbę jednostek prawdziwego, galaktycznego Czasu (260 kinów).

To także nie przypadkowo istnieje taka sama liczba rodzajów nowotworów jako szczególnych następstw rozstrojenia w stosunku do Praw Czasu i Przestrzeni!

Przy czym, zdolność komórek nowotworowych do niekończących się podziałów, to swego rodzaju manifestacja patologicznie zorientowanego, ale nadal w ludziach istniejącego  potencjału, jeśli nie wiecznego, to bardzo długiego życia struktur biologicznych człowieka (i nie tylko  człowieka).

A jak dowodzi rosnąca – w miarę starzenia się społeczeństw – statystyka występowania nowotworów, ten ogromny potencjał występuje praktycznie u każdego człowieka, potrzebuje tylko pilnego przekierunkowania na odmłodzenie i realne przedłużenie ludzkiego życia. Mało tego! Taki właśnie wektor przekierunkowania wydaje się być jedynym bezpiecznym wyjściem z sytuacji! Innymi słowy, starzenie się i onkologia to antytezy!

Analogicznie zresztą rzecz się ma z chorobami stawów (260). To również przejaw tego samego ogromnego, lecz patologicznie zorientowanego potencjału! On również wymaga pilnego przekierunkowania na fizjologiczny wektor, tj. na odmłodzenie i realne wydłużenie ludzkiego życia.

Zresztą ogrom tego patologicznego potencjału odnotowuje również Światowa Organizacja Zdrowia, której statystki dowodzą, że dominujące kierunki ludzkiej patologii to nowotwory, choroby stawów oraz choroby serca i krążenia. Co prawda Światowa Organizacja Zdrowia nie wyciąga jeszcze podobnych wniosków, ale to tylko kwestia czasu.

Nie powinno więc dziwić, że kosmetyki, środki higieny osobistej i środki do masażu VIP ADAPTATION® przygotowane przy pomocy RWSDP VIP będą realizować swoje odmładzające cele, eliminując równocześnie bądź zmniejszając zagrożenia nowotworowe (a także stawowe i krążeniowe)! Będą to bowiem czynić właśnie poprzez przekierunkowanie tego ogromnego potencjału – niejako jego „kosztem”.

Dość przejrzyście to przekierunkowanie widać na przykładzie wcześniej omówionych TEM-ów. Nie trudno bowiem  zauważyć, że tym TEM-om, które mają działania odmładzające zawsze towarzyszą właściwości przeciwnowotworowe. Rzecz jasna, właściwości odmładzające dotyczą i serca, i systemu krążenia, jak i stawów.

Brzmi to co prawda fantastycznie, ale miejmy nadzieję, że dalsze nasze rozważania uwiarogodnią nasze wywody.

Zajmijmy się więc „filozofią” mięśni człowieka – nie zapominając przy tym, że serce to również mięsień.

Zacytujmy, co na temat ich roli powiedziano w książce „VIP DOSTROJENIE ”:

„42 x 9 = 378. Ten iloczyn liczby władz umysłowych człowieka (42) z liczbą cech Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości (9) i jego rezultat (378) przedstawiający liczbę mięśni w organizmie człowieka, wskazuje na fizjologiczny związek pomiędzy zdrowiem umysłowym, emocjonalnym i duchowym człowieka a jego systemem mięśniowym, który w takiej sytuacji jawi się być biologicznym wskaźnikiem i „regulatorem” ludzkiego zdrowia w ogóle!”

Jeżeli zaś ktoś uważa, że to tylko spekulacja, niechaj zastanowi się nad następującymi potwierdzonymi już faktami.

Otóż mięśnie to nie tylko wykonawcy fizycznego ruchu, ale i miejsca zakotwiczenia w ciele naszych uczuć i emocji.

To właśnie w mięśniach „zapisuje się” emocjonalna historia naszego życia. Rzecz jasna, chodzi o negatywne przeżycia i emocje – pozytywne się nie zapisują, gdyż są dla człowieka normą!

Owa historia zapisuje się w formie mikroskurczów włókien mięśniowych, wszak skurcz mięśni – oznaczający „atawistyczną” gotowość do ataku i obrony – jest podstawową składową reakcji stresu. Ponieważ zaś reakcja stresu jest najgorszą w skutkach reakcją adaptacyjną, długotrwałe skurcze mięśniowe oznaczają dla organizmu bądź jego części trwanie w stanie wyczerpującego stresu (рrzy czym różne typy negatywnych emocji mają powinowactwo do określonych grup mięśni). Z czasem ten „mięśniowy zapis” się utrwala, kumuluje i manifestuje w postaci tzw. „pancerza charakteru”.

To właśnie ten mięśniowy „pancerz charakteru” jest nosicielem pamięci emocjonalnych traum naszego dzieciństwa i naszej młodości.

To właśnie ten „pancerz” jest – na wzór twardego dysku – nosicielem kompleksów utrudniających nasze dorosłe życie, a mających źródło w owych traumach dzieciństwa i wczesnej młodości. Ponieważ zaś owych traum zwykle nie pamiętamy, nie jesteśmy w stanie pozbyć się kompleksów mających w nich swoje źródła. To także właśnie ten „pancerz” pozbawia nas elastyczności fizycznej i emocjonalnej (a także światopoglądowej).

A jeśli dodamy, że najważniejsze grupy mięśni pełnią w organizacyjnej strukturze ludzkiego organizmu rolę regulatorów najważniejszych jego funkcji, dopełnia to dramatyczną prawdę o skali naszej niewiedzy i ignorancji.

Jakże bowiem mogą one być sprawnymi regulatorami, jeśli obciążone są ciężarem naszej indywidualnej traumatycznej emocjonalnej historii i dźwiganiem naszego „pancerza charakteru”.

Oto zarazem prawdziwy mechanizm powstawania tzw. chorób psychosomatycznych, do których można tak naprawdę zaliczyć zdecydowaną większość nękających ludzkość chorób!

Oto zarazem prawdziwe przesłanie naszych wywodów – to właśnie poprzez wpływ na mięśnie można wyregulować najważniejsze funkcje organizmu! To zatem także poprzez wpływ na mięśnie można uelastycznić bądź nawet rozmontować nasz „pancerz charakteru”. A ponieważ wspólnym mianownikiem wszelkich dysfunkcji i wszelkiego rozregulowania oraz wszelkich patologii – w tym także długotrwałych mikroskurczów włókien mięśniowych – jest symetryzacja; więc wspólnym mianownikiem dla wszelkich pozytywnych i korekcyjnych działań na mięśnie (i poprzez mięśnie) powinna być zdolność przywracania, podtrzymywania i wzmacniania asymetrii we włóknach mięśniowych.

W tym zatem kontekście sztuka masażu, tj. umiejętności i profesjonalizm odgrywają swoją rolę, ale środki użyte do tego masażu mają nie tylko nie mniejsze, ale decydujące znaczenie dla jego rezultatu. Chodzi rzecz jasna o asymetryczne i asymetryzujące środki do masażu. Wszelkie wymienione wyżej warunki wypełnia OLIWA VIP ADAPTATION® (MC) – do masażu ciała.

Oprócz tego – jak wszystkie kosmetyki i środki higieny osobistej VIP ADAPTATION® – oliwa ta wzbudza i niesie asymetryzujące (czyli uzdrawiające) impulsy do chorych bądź osłabionych (czyli dążących do symetrii) organów związanych energo-informacynie z masowanym rejonem skóry i mięśni.

W tym miejscu  warto wspomnieć o jeszcze jednej istotnej i pożądanej właściwości kosmetyków, środków higieny osobistej i środków do masażu VIP ADAPTATION®.

Oto, co na ten temat napisano w książce pt. „VIP DOSTROJENIE…”

„Z kolei kosmetyki stworzone na bazie kierunkowo dostrojonej oliwy z oliwek (jak również kierunkowo dostrojonych – wody i alkoholu) – to nowa era w kosmetyce i dermatologii!

To samo dotyczy olejów kierunkowo dostrojonych dla różnego typu masażu. Co nadzwyczaj istotne – niezależnie do nadania olejom do masażu pożądanych kosmetycznych i leczniczych cech – dostrojony olej blokuje wymianę negatywnej (rozstrajającej) energii i informacji pomiędzy masażystą a masowanym!

To nowa i nieistniejąca do tej pory jakość w tego typu usługach i zabiegach – jakość coraz bardziej jednak rozumiana i oczekiwana.

Brzmi to zatem optymistycznie!”

       Niekwestionowaną prawdą jest, że w organizmie wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Istnieje jednak obszar szczególny, zarówno dla kosmetologii, jak i dla organizmu jako całości. Jest nim nasza twarz (a w szerszym kontekście głowa i szyja).

To obszar najbardziej widoczny dla otoczenia, a zarazem obszar manifestacji wzajemnych relacji i oddziaływań. Rzecz jasna, nasza twarz to nie tylko skóra z jej przydatkami, ale i mięśnie mimiczne i stawy – istotne elementy naszego „pancerza charakteru”.

Dlatego kosmetyki i środki higieny osobistej stosowane w tym obszarze (twarz, włosy, uszy, szyja) powinny w szczególny sposób wspierać skórę i mięśnie oraz stawy tego regionu w filtrowaniu, neutralizowaniu i transformowaniu negatywnych wpływów i wibracji pochodzących zarówno z zewnątrz, jak i tych, które my sami emanujemy z pomocą (bądź bez pomocy) naszego „pancerza charakteru”.

Rangę i znaczenie kosmetyki twarzy podnosi jeszcze odkrycie istnienia zależności zwrotnych pomiędzy twarzą, mózgiem a psychiką. Chodzi tu mianowicie o odkrycie prof. Anuaszwili dotyczące stworzenia psychoportretu na podstawie fotografii twarzy z możliwością zwrotnej psychokorekcji. Jest to możliwe dzięki temu, iż stopień harmonii osobowości człowieka jest funkcją relacji pomiędzy półkulami mózgowymi, które z kolei odzwierciedlają się – i to precyzyjnie – na twarzy.

Ponieważ jednak odkrycie przez prof. Anuaszwili wspomnianych zależności jest prawem, stąd prawem jest również korekcyjny wpływ asymetrycznych bądź asymetryzujących kosmetyków i środków higieny osobistej używanych w obszarze twarzy (oraz głowy i szyi) na harmonizację psychiki. Z kolei zharmonizowana psychika nadaje twarzy szlachetny wyraz, łagodzi rysy i prawdziwie upiększa.

Oto kolejne role prawdziwej kosmetyki! Oto kolejne właściwości kosmetyków i środków higieny osobistej VIP ADAPTATION®!

A jeśli dodamy, że różne obszary twarzy reprezentują różne organy wewnętrzne, to oznacza, że stosując na twarz asymetryczne bądź asymetryzujące kosmetyki i środki higieny osobistej wysyłamy asymetryzujące bodźce również do tych organów. Rzecz jasna, że w pierwszej kolejności asymetryzacja dokonuje się w skórze naszej twarzy.

A jeśli dodamy, że małżowiny uszne zawierają aktywną mapę całego organizmu, to oznacza, że oddziaływując na nie asymetrycznymi bądź asymetryzującymi kosmetykami i środkami higieny osobistej w pewnym stopniu asymetryzujemy cały organizm.

A jeśli dodamy, że włosy na naszej głowie to swego rodzaju anteny, więc istotne znaczenie ma, czym je myjemy, czym pielęgnujemy i w jakim kierunku dostrajamy – w kierunku odbioru podtrzymujących asymetrię życia (w tym również włosów) wibracji Czasu i Przestrzeni (VIP) czy przyspieszających symetryzację wibracji z lokalnego przestrzenio-czasu (piv).

Reasumując zatem powyższe, rolą środków higieny osobistej powinno być nie tylko usuwanie fizycznego brudu, ale i brudu energo-informacyjnego!

Rolą zaś kosmetyków powinna być ochrona przed tymi brudami, ich neutralizacja, ewentualnie energo-informacyjna transformacja.

Wspólną zaś rolą i jednych, i drugich powinno być wspieranie obszarów ich zastosowania w kierunku lepszego wypełniania swojej kosmo-fizjologicznej roli, tj. odbioru tych wibracji Czasu i Przestrzeni, które podtrzymują asymetrię życia, zarówno tych obszarów, jak i całego organizmu. Taka bowiem dopiero sytuacja zapewnia prawdziwe zdrowie i prawdziwie zdrowy wygląd.

        Oczywistym jest, że na skórze ludzkiego ciała znajdują się obszary bardziej i mniej szczególne w rozumieniu omawianych zależności zwrotnych. Nie wszystkie też znamy – zapewne wiele jest tu jeszcze do odkrycia.

Warto tu jednak zaznaczyć i o tym pamiętać podczas mycia rąk i nóg, że na ich przegubach znajdują się tzw. punkty korzenne. Jest ich w sumie 24 – po 6 na przegubach każdej dłoni i stopy. Są to niejako punkty reprezentatywne dla całego organizmu. Oznacza to, że przy okazji mycia rąk i stóp, które jest relatywnie najczęstszym zabiegiem higienicznym, mamy możliwość – używając asymetrycznych bądź asymetryzujących środków higieny osobistej – wesprzeć i wzmocnić asymetrię całego organizmu. Nie wykluczone zatem – zwłaszcza  z punktu widzenia filozofii anatomii człowieka – że to głównie dla wspierania tej asymetrii owe punkty znajdują się właśnie tam, gdzie się znajdują.

Warto również wiedzieć, że stosunkowo niewielkim obszarem, na który zrzutowane są wszystkie nasze narządy, jest skóra brzucha.

Właśnie ten fakt wykorzystuje się w FORMULE VIP ADAPTATION® do regulacji wagi i formy ciała poprzez wcieranie w skórę brzucha specjalnie do tego celu dostrojonych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI. Najczęściej są to oleje bądź alkohole. (Patrz Kierunki VIP ADAPTACJI: K19).

Niezależnie jednak od tego, należy zwrócić na ten obszar uwagę chociażby podczas kąpieli, ażeby – używając asymetrycznych bądź asymetryzujących środków higieny osobistej – wesprzeć i wzmocnić asymetrię całego organizmu.

Podsumowując powyższe rozważania, warto również, aby Czytelnik tej publikacji, jak i Użytkownik kosmetyków, środków higieny osobistej, środków do masażu VIP ADAPTATION® wiedział, iż rola tych i innych środków przygotowanych przy pomocy Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP), nie ogranicza się tylko do zdolności asymetryzowania obszarów ich oddziaływania. To tylko jeden – aczkolwiek jeden z najważniejszych aspektów tego procesu.

RWSDP VIP to inteligentne Warunki i ich inteligencja udziela się w pewnym stopniu także środkom przygotowanym z ich pomocą – w tym przypadku kosmetykom, środkom higieny osobistej, środkom do masażu VIP ADAPTATION®.

Zgodnie z Prawem Rezonansu nie ulega zatem także wątpliwości, że stosować ich będą raczej inteligentni ludzie.  

    To wszystko w całości składa się na niepowtarzalność i oryginalność kosmetyków, środków higieny osobistej i środków do masażu VIP ADAPTATION®.

Aktualnie możliwe są  do nabycia:

 • KREM DO RĄK VIP ADAPTATION® na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;
 • SZAMPON VIP ADAPTATION® na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;
 • MLECZKO DO CIAŁA VIP ADAPTATION® na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;
 • MLECZKO DO CIAŁA VIP ADAPTATION® (TIS) – DO TWARZY I SZYJI na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;
 • MYDŁO VIP ADAPTATION® na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia z ekstraktem cytryny;
 • OLIWA VIP ADAPTATION® (MC) – do masażu ciała na bazie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

 

P.S.

Dla tych, którzy zainteresowani są przyspieszonym uzyskaniem zdrowych efektów kosmetycznych (w znaczeniu zdrowego i obiektywnego odmłodzenia) podajemy informację, że obok kosmetyków VIP ADAPTATION® istnieją jeszcze TOPINAMBUR-ENERGO-MATY VIP ADAPTATION® (TEM VIP ADAPTATION®), dysponujące silnym i głęboko przenikającym asymetryzującym działaniem.

Działają one bezpośrednio nie tylko na skórę i tkankę podskórną, ale i na mięśnie twarzy i szyi.

Mało tego! Większość z nich (przy czym, nie tylko te, które stosuje się w rejonie głowy) spowalnia tzw. wzrost progu hamowania podwzgórza, który to wzrost odpowiada za starzenie się w ogóle.

Działanie energomat i kosmetyków VIP ADAPTATION® jest działaniem wzajemnie się wspierającym.

Oto TOPINAMBUR-ENERGO-MATY VIP ADAPTATION® stosowane w profilaktyce starzenia się i dla realnego zdrowego odmłodzenia:

 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa
 • TEM VIP ADAPTATION® – szyja + kręgosłup
 • TEM VIP ADAPTATION® – twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – głowa + twarz
 • TEM VIP ADAPTATION® – lewa noga (przegub)

 

Uwaga!

Z energo-informacyjnego punktu widzenia Środki-Nośniki VIP ADAPTACJI zabezpieczane są przed piv-owskimi metodami „ściągania informacji”. Oznacza to zatem, że nie można ich podrobić! 

Gwarancję  zakupu prawdziwych Środków-Nośników VIP ADAPTACJI stanowi jednak nie tylko oznakowanie ich zastrzeżonym międzynarodowym znakiem towarowym VIP ADAPTATION®, ale również nabycie ich w odpowiednim miejscu.

Miejscem tym jest tylko i wyłącznie firma:
VIP ADAPTATION Sp. z o. o.
13-220 Rybno, ul. Obwodowa 2., Polska
sklep internetowy: www.vipadaptation.pl

ŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII I JEJ MIEJSCE W JEDYNYM OBRAZIE ŚWIATA

 

IV–te MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

EKOLOGIA CZŁOWIEKA I MEDYCZNO-BIOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI

Rosyjska Akademia Nauk Medycznych

Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych

Instytut Badawczy Ekologii Człowieka i Higieny Środowiska im. A. N. Sysina RAMN

Asocjacja «Woda-Medycyna-Ekologia»

Hiszpania, Benidorm, listopad 2008 r.

 

REFERAT

 

ŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII I JEJ MIEJSCE W JEDYNYM OBRAZIE ŚWIATA

Makarow Nikołaj Wasiljewicz doktor nauk chemicznych, profesor, kierownik Katedry Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Informacyjnych, Moskwa, Rosja.

Rybicki Władysław Stanisław doktor nauk medycznych, doktor nauk psychologicznych, Centrum Medycyny Biologicznej, Międzynarodowy Instytut Ekologii Człowieka, Hiszpania; Polska.

        W jakimkolwiek obszarze wiedzy ważne jest, ażeby mieć system. Na przykład system Mendelejewa pozwolił podnieść na wyższy poziom teorię i praktykę chemii. To samo odbyło się w fizyce «po zjednoczeniu» elektryczności i magnetyzmu przez Faradaya i Maxwella. Są także przykłady systematyzacji w biologii. Podstawą zaś jakiegokolwiek systemu jest wspólna dla

wszystkich systematyzowanych obiektów lub zjawisk jakaś właściwość, charakterystyka albo przejaw.

        W związku z tym wydaje się być prawie, że niemożliwym, ażeby na jedynej podstawie przedstawić system Wszechświata z jego nieskończoną rozmaitością przejawów. Próby stworzenia takiego systemu drogą «zjednoczenia» wszystkich współdziałających sił: elektromagnetycznych, grawitacyjnych, silnych i słabych jak na razie nie miały powodzenia.

        My zaś proponujemy, aby za podstawę dla systemowego przedstawienia przyrody przyjąć «przedstawienie» o symetrii-asymetrii (SAS) w ich dialektycznej jedności. Przy czym pod pojęciem «asymetrii» należy rozumieć: nierównowagę, niestateczność, ruch w jedną stronę, nasycenie energią, wybuch, bifurkację, nieliniowość, nieparzystość, spiralność, magnetyzm, sprzeczność, lecz w biologii – życie. Pod pojęciem «symetrii» rozumiemy zaś przeciwstawne przejawy i charakterystyki.

        O ile rozpatrujemy zagadnienie bezpieczeństwa życia – а życie według naszego zrozumienia to przejaw asymetrii, która «dąży» do symetrii, czyli zakończenia życia – to kwestia bezpieczeństwa życia sprowadza się do utrzymania asymetrii każdego systemu biologicznego, włączając w to człowieka.

        Zatem życie – to proces, dynamika «dążenia» asymetrii do symetrii. Zupełna symetria systemu tj. śmierć, następuje najczęściej poprzez stopniową symetryzację organów i tkanek, to znaczy przez chorobę któregoś z systemów – od reprodukcyjnego do nerwowego systemu organizmu. Pomimo, że życie jest to przejaw asymetrii – co do kształtu (geometrii), położenia organów i co do zawartości (poziom molekularny) – to w kwestii jego bezpieczeństwa najbardziej interesującą jest asymetria na poziomie molekularnym.

        Wiemy, że świat zwierzęcy w swojej podstawie zawiera białka, a roślinny – węglowodany. Białka i węglowodany zbudowane są odpowiednio z aminokwasów i monosacharydów – związków organicznych. Te z kolei w swojej podstawie zawierają węgiel. Każdy zaś atom węgla połączony jest z czworgiem «sąsiadów». Jeżeli «sąsiedzi» są różni, to taki węgiel nazywa się asymetrycznym, a zawierające go molekuły o tym samym składzie i nazwie istnieją parami – jak przedmiot i jego lustrzane odbicie lub jak lewa i prawa ręka. Jest to lustrzana, ręczna (chiralna) albo przestrzenna asymetria.

        Należy zauważyć, a jest to bardzo ważne dla zrozumienia żywej przyrody, że «lewe»-L i «prawe»-D asymetryczne molekuły tej samej substancji mają różne i zwykle przeciwstawne biologiczne właściwości. Jeśli zaś ilość L i D molekuł jest jednakowa (symetria), to taka mieszanina nazywa się racemiczną, biologicznie nieaktywną.

Zatem życie pojawiło się tylko na osnowie asymetrycznych, biologicznie aktywnych molekuł.

  Podstawą białek wszystkich żywych systemów są asymetryczne L-«lewe» aminokwasy, których w przyrodzie istnieje więcej niż dwadzieścia. Z kolei węglowodany składają się z D-«prawych» monosacharydów.

        Asymetria życia możliwa jest tylko w podtrzymujących ją warunkach.

Korelację i łączność symetrii i asymetrii można symbolicznie przedstawić jako odwracalną równowagę:

А ↔ E+S

gdzie A – asymetria, E – rodzaje energii (wszystkie rodzaje pól współdziałania: elektromagnetyczne, grawitacyjne i możliwe inne); S – symetria.

    Asymetria życia «A» jako «niestateczny» stan ciągle potrzebuje asymetrii zewnętrznych warunków – w przeciwnym razie ona samoistnie «sprowadza się» do symetrii «S», z wydzieleniem energii «E».

        SAS jest podstawą dla formowania systemu lub Jedynego Obrazu Świata (JOŚ).

Zgodnie z JOŚ cały Wszechświat jest reprezentacją odwiecznego wahadła, w którym jednolite nic (symetria) stale dąży do nieskończonej różnorodności czegoś (asymetria) i na odwrót.

        Najważniejszym asymetryzującym czynnikiem życia jest sama Planeta z jej obrotami oraz pole magnetyczne i inne charakterystyki asymetrii.

Korelacja wewnętrznej i zewnętrznej asymetrii sprzyja stabilizacji życia. Zmiana ich stosunków w wyniku ekranowania prowadzi do częściowej (choroba) lub zupełnej (śmierć) symetryzacji.

Szczególnie wyraźnie widać to w przestrzeni kosmicznej przy oddaleniu od Planety – im dalej, tym bardziej wyraziście.

Wiadomo, że w kosmosie zwierzęta z krótkim okresem populacji już w 5-6 pokoleniu przestają istnieć poprzez nowotwory bądź inne rodzaje patologii itp.

Lecz nie tylko kosmos jest ekranem osłaniającym przed zewnętrzną asymetrią.

Człowiek i na Planecie ma wiele ekranów, negatywnie wpływających na stan jego asymetrii, czyli zdrowia. Izolacja dokonuje się poprzez jakość obuwia, odzieży, poprzez wykorzystanie transportu naziemnego, lotniczego, wodnego itp.

        Istotny wkład w nasze zdrowie, a więc w bezpieczeństwo życia, wnosi odżywianie. Póki człowiek spożywa naturalne produkty, które jak wszystko, co żywe, zawierają asymetryczne molekuły, nie trzeba się martwić. Kiedy jednak wyniknie konieczność przejścia na syntetyczne, czyli symetryczne produkty – które w istocie rzeczy nie mogą być asymetrycznymi – wtedy pojawiają się problemy. Takie problemy w świecie już wielokrotnie pojawiały się przy syntetycznej produkcji leków i ich zastosowaniu. Przykład z talidomidem – lekiem stosowanym w leczeniu zatrucia ciążowego u kobiet. Może on występować zarówno w asymetrycznej, jak i w racemicznej (symetrycznej) formie. Korzystanie zaś z tej ostatniej formy prowadziło do rodzenia się patologicznego potomstwa.

A więc życie, jak poprzednio stwierdzono – to manifestacja asymetrii.

Asymetria jako niestateczny stan jakichkolwiek systemów utrzymywana jest poprzez asymetrię warunków zewnętrznych. Brak lub zmniejszenie tych ostatnich prowadzi do symetryzacji systemu, a w biologii – do zakończenia życia.

        A zatem – ażeby utrzymać życie, należy stale podtrzymywać jego asymetrię, dokonując tego na różne sposoby, w tym przez spożywanie asymetrycznych produktów naturalnych (syntetyczne produkty są zawsze symetryczne). Co więc w tej sytuacji czynić? Czy istnieje jakaś alternatywa dla naturalnych produktów spożywczych i leczniczych? Pytania te, to zarazem wyzwania dla biotechnologii.

Tymczasem do dziś w nauce metodą syntezy udawało się otrzymać tylko równą ilość L i D form – czyli symetryczną lub racemiczną mieszaninę. Zaś w 2001 roku została przyznana Nagroda Nobla tylko za okrężny sposób syntezy asymetrycznych molekuł jednej z chemicznych substancji.

        Dopiero w 2006 r. po raz pierwszy w świecie doktor nauk medycznych Władysław Stanisław Rybicki w sposób bezpośredni uzyskał asymetryzację racematu jednej z ważnych dla życia substancji – kwasu mlekowego.

Doktor Rybicki przy pomocy opracowanych przez siebie Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) z racemicznej, czyli biologicznie nieaktywnej mieszaniny molekuł kwasu mlekowego, uzyskał asymetryczną, czyli biologicznie aktywną mieszaninę molekuł tej substancji.

To osiągnięcie zostało zbadane i potwierdzone, między innymi, na Wydziale Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej. Biorąc pod uwagę kosmiczny poziom tego osiągnięcia, zanim zdecydowano się na ogłoszenie go w świecie naukowym, jego wynik był badany i obserwowany na przestrzeni więcej niż dwóch lat.

Do pojawienia się prac dr Rybickiego, samorzutnie dokonywał się tylko odwrotny proces – symetryzacja.

        Oprócz tego naukowego osiągnięcia, wieloletnie kliniczne doświadczenie dr Rybickiego potwierdza, że w celu zachowania zdrowia, a więc asymetrii, należy przeprowadzać VIP DOSTROJENIE – wpływając bezpośrednio na organizm człowieka, jak również poprzez wykorzystanie dostrojonych przy pomocy RWSDP VIP Środków-Nośników (czyli Środków-Nośników VIP ADAPTACJI), jakimi są głównie: woda, wino i inne alkohole, oliwa z oliwek i inne oleje roślinne, sól, cukier, ocet itd.

Według metod dr Rybickiego prowadzi się profilaktykę oraz leczenie wielu dotąd trudno uleczalnych chorób.

        Podsumowując nasze wystąpienie należy stwierdzić, że w medycynie i przemyśle spożywczym dalsze ignorowanie pojęcia i zjawiska SAS jest niedopuszczalne.

Niestety, do niedawna na te pytania w zasadzie nie zwracano uwagi. Nie było to ważne w dobie rozwoju technicznego, gdzie SAS nie odgrywało żadnej roli.

W dobie biologii, w którą weszła nasza cywilizacja, bez koncepcji SAS nie można sobie wyobrazić rozwoju, ponieważ sama biologia (jako życie) jest przejawem asymetrii, a tym samym jej zawdzięcza swoje pojawienie się na Planecie.

        Ze względu na to, co wyżej powiedziano – badania zagadnień SAS są coraz bardziej aktualne.

N.W. Makarow

W.S. Rybicki

P.S

Przytoczony wyżej wykład i przełomowa asymetryzacja racematu kwasu mlekowego, to już historia.

Już bowiem do połowy 2009r. z pomocą Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) doktor Rybicki dokonał asymetryzacji racematów kolejnych ważnych dla życia substancji, takich jak niektóre aminokwasy, antybiotyki i antyoksydanty.

Kolejne zaś lata (aż do chwili obecnej) pozwoliły jeszcze bardziej rozszerzyć listę asymetryzowanych racematów.