Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

COVID-19
Analiza problemu w świetle Koncepcji
VIP DOSTROJENIE
VIP ADAPTACJA
VIP EWOLUCJA

Polska 2020

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA

Polska 2015

VIP ADAPTATION® – to najbardziej przejrzysta i pragmatyczna Formuła nowoczesnej biologii i nowoczesnej medycyny biologicznej, czyli dziedzin zajmujących się życiem i jego bezpieczeństwem tj.  zdrowiem. Nic dziwnego! Wywodzi się ona bowiem z najbardziej przejrzystej i zarazem najbardziej precyzyjnej naukowo definicji życia, jaką udało się kiedykolwiek sformułować i z którą zgadza sie cały naukowy świat.

Oto owa definicja:

Życie to jeden wielki proces adaptacyjny zachodzący w Czasie i Przestrzeni (VIP – z języka rosyjskiego: Vriemia i Prostranstwo), zaś starzenie się i choroby to cena nieoptymalnej tj. fałszywej  adaptacji (piv-adaptacji), nieuwzględniającej Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP).

W tym zatem kontekście utrzymanie i profilaktyka zdrowia, spowalnianie tempa starzenia się, a tym bardziej uwolnienie się od już istniejących chorób wymagają od człowieka dostrojenia (VIP DOSTROJENIA) swojej adaptacji do Praw Czasu i Przestrzeni, czyli VIP ADAPTACJI.

Dodać należy, że powyższa zasada-definicja dotyczy nie tylko biologicznej strony życia, ale życia w ogóle, albowiem wszystkie strony życia podlegają Prawom VIP i pozostają we wzajemnym rezonansie.

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

SÓL VIP ADAPTATION®

Polska 2015

Sól spożywcza (NaCl) – tak kamienna jak i morska – to z jednej strony niezbędna dla życia substancja, a z drugiej to temat wyzywający wiele sporów i kontrowersji, zwłaszcza wśród naukowców zajmujących się zdrowiem i żywieniem. Przy czym sól niezbędna jest zarówno dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego (i nie tylko ludzkiego) organizmu, jak i niezbędna jest i praktycznie niezastąpiona w technologiach produktów spożywczych.

Ta podwójna niezbędność wynika przede wszystkim z wbudowanej w naszą fizjologię historii pojawienia się życia na Ziemi. Powszechnie bowiem wiadomo, że wszelkie życie na naszej planecie zrodziło się w morskiej tzn. słonej wodzie.

W przypadku człowieka pamięć o tym fakcie zawiera się chociażby w tym, że skład mineralny ludzkiej krwi jest tożsamy ze składem mineralnym wody morskiej, zaś bazowy płyn ludzkiego organizmu to tzw. roztwór fizjologiczny soli. W tym również kontekście niejako naturalnym przeznaczeniem soli jest adaptacja substancji spożywczych do żywieniowych, zdrowotnych i smakowych potrzeb ludzkiego organizmu…

 

 

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

CUKIER VIP ADAPTATION®

Polska 2015

Cukier spożywczy (sacharoza) to obok soli bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna substancja spożywcza. Przy czym, podobnie jak sól, jest on niezbędny i praktycznie niezastąpiony w technologiach produktów spożywczych. W odróżnieniu jednak od soli, która jednoznacznie niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, nie można tego samego powiedzieć o niezbędności cukru. Aczkolwiek?!

Również podobnie jak sól ma on być – według licznych badań – w znacznym stopniu odpowiedzialny za zaistnienie najbardziej rozpowszechnionych dziś chorób.

Jeśli tak, to najprościej byłoby z niego zrezygnować. Problem jednak w tym, że powszechne stosowanie cukru na przestrzeni ostatniego stulecia spowodowało swojego rodzaju metaboliczne i psychiczne uzależnienie od niego kolejnych ludzkich pokoleń. Zaś próby zastępowania go różnego typu słodzikami – wprowadzając dezinformację w energetyczny homeostat organizmu – prowadzą do nieprzewidywalnych metabolicznych i psychicznych następstw. Nie mówiąc już o tym, że w technologiach produktów cukierniczych i owocowych cukru nie da się niczym zastąpić.

Co zatem czynić?!…

 

 

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

KOSMETYKI VIP ADAPTATION®

Polska 2015

W broszurze VIP ADAPTATION® – FORMUŁA ZDROWEGO ŻYCIA w rozdziale pt. ,,Kosmetologia VIP ADAPTAION®” wyjaśniono, że rządząca życiem i zdrowiem zasada SAS (Symetrii-Asymetrii) odnosi się nie tylko do środków spożywczych i leków, ale i do kosmetyków, środków higieny osobistej, środków do masażu itd. Wyjaśniono tam bowiem, że na poziomie molekularnym wszystko co żywe, młode i zdrowe jest asymetryczne, zaś starzenie się i chorowanie to nic innego jak utrata tej asymetrii, czyli symetryzacja. Nic zatem dziwnego, że jedynym słusznym kryterium dla doboru zarówno środków spożywczych, leków, jak i kosmetyków i środków higieny osobistej winna być zdolność do wspierania tej niestabilnej niestety asymetrii…

 

 

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

Woda, oliwa i wino – podstawą medycyny przyszłości

Hispania 2010

Stwierdzenie, że ludzkość już od dalekiej starożytności wykorzystywała w celach leczniczych i adaptacyjnych właściwości wody i alkoholu nie jest niczym odkrywczym.

Odkrywczym zaś jest stwierdzenie, że u podstaw prawdziwie leczniczych i adaptogennych właściwości wody i alkoholu od zawsze leżały i leżą ich «pamięciowe» zdolności – czyli zdolność do zapamiętywania i oddawania informacji.

Wiedza na ten temat pochodziła z obserwacji i intuicyjnego doświadczenia. Była przekazywana, korygowana i dopełniana przez kolejne ludzkie pokolenia, głównie dzięki istnieniu zbiorowej podświadomości i tworzonych przez nią archetypów – wzorców zachowań.

Przełomem w tym zbiorowym doświadczeniu stało się sformułowanie w XVIII wieku przez doktora Hahnemanna zasad homeopatii, czyli – jak dziś mówimy – zasad kierunkowego dostrajania wody i alkoholu do konkretnych leczniczych celów. System ten istnieje zresztą po dziś dzień, gdyż – dzięki swojej skuteczności oraz braku działań ubocznych – oparł się wyeliminowaniu przez naukową ortodoksję minionych i obecnych czasów.
Mam coś do powiedzenia na ten temat, gdyż z punktu widzenia stażu i skali doświadczenia, jestem jednym z najbardziej doświadczonych lekarzy homeopatów w Polsce.

Dlaczego jednak wraz z przyjściem do Polski w latach 90-tych ubiegłego wieku «mody» na homeopatię praktycznie wycofałem się z jej uprawiania? Dlatego, że koło ludzkiego doświadczenia związanego z wodą i alkoholem zatoczyło kolejny krąg – i to krąg «po spirali». Stało się to możliwe głównie dzięki temu, że równolegle z homeopatią zajmowałem się badaniami nad energogeometrią Przestrzeni, strukturą Czasu, strukturą anatomii człowieka i strukturą wody. Badania te doprowadziły do przełomowego odkrycia, że człowiek strukturą swojej anatomii odzwierciedla strukturę Czasu i Przestrzeni (VIP – od pierwszych liter ich nazw w języku rosyjskim: Vriemia i Prostranstwo). A jeśli tak – to znaczy, że powinien pozostawać z nimi w rezonansie.
Następstwem tego odkrycia było zrozumienie, że zdrowie i los człowieka są funkcją dostrojenia do Praw Czasu i Przestrzeni (Praw VIP). Rzecz jasna – zrozumienie to oznacza zarazem, że choroby i problemy losowe są następstwem rozstrojenia w stosunku do Praw VIP.

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

VIP DOSTROJENIE

CZYLI CO ZBAWI LUDZKOŚĆ NIE TYLKO OD PTASIEJ GRYPY

Hiszpania 2008

Niniejsza kazaka to rezultat niezwykłego lekarskiego życiorysu – od lekarza wojskowej  jednostki,  poprzez wszechstronną i samodzielną praktykę  w  różnych  rejonach Polski – do leczenia najwyższych elit tego kraju.To rezultat ponad 30-letniej  i  daleko niekonwencjonalnej lekarskiej praktyki na polu zmagania się z  najcięższymi typami ludzkiej patologii. Równocześnie stanowi ona rezultat inspirowanego i korygowanego przez to „pole” poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, sensu ludzkiego cierpienia, sensu istnienia chorób, itp.

Tym to sposobem książka stanowi swoistą syntezę religii, nauki i praktyki. Przy czym – co istotne – rezultat tej syntezy jest dodatkowo potwierdzony i niejako „zatwierdzony” przez szereg naukowych odkryć – i to najwyższego światowego formatu – dokonanych przez autora książki. I co ważne – odkryć znacznie wykraczających poza ramy medycyny, psychologii i religii.

Dzięki tej szczególnej syntezie syntez, autor przedstawia rewolucyjne wnioski dotyczące pozycji pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości we Wszechświecie.

Dowodzi między innymi, że Czas i Przestrzeń (VIP – od pierwszych liter ich nazw w języku rosyjskim: Vremia i Prostranstwo) w najdoskonalszy sposób reprezentują sobą ŹRÓDŁO WSZELKIEGO ISTNIENIA. Autor wyjaśnia Prawa Czasu i Przestrzeni (Prawa VIP) oraz characteryzuje oraz charakteryzuje Cechy Uniwersalnej Kosmicznej Osobowości (CUKO). Dowodzi, że to nauka podstaw stosowania się do Praw VIP oraz przyswajanie i szkolenie CUKO, czyli VIP DOSTROJENIE stanowi cel ziemskiej egzystencji duchowej istoty wyposażonej w ciało – biologiczny wehikuł i nazywanej człowiekiem. W tym to właśnie kontekście choroby, przykre zdarzenia losowe, kataklizmy, epidemie i pandemie – z ptasią grypą włącznie – to egzekutorzy Praw VIP, a zarazem skutki skrajnego ludzkiego rozstrojenia w stosunku do nich.

Jednocześnie autor dowodzi, że człowiek wyposażony jest w doskonalony stopniowo w procesie jego biologiczno-duchowej ewolucji – oparty na kręgosłupie – system sygnałów „wczesnego ostrzegania” przed skrajnym rozstrojeniem. Dowodzi także, że jego znajomość i respektowanie pozwoliłoby nie tylko nie dopuścić do zaistnienia poważnych chorób i zdarzeń losu, ale i znacznie przedłużyć młodość i długość ludzkiego życia. Główne zarysy tego  systemu przedstawione są w niniejszej książce w postaci – opartego na kręgosłupie – BIOLOGICZNO-DUCHOWEGO KLUCZA-MODELU CZŁOWIEKA, który pozwala każdemu na dokonanie przyczynowej autodiagnozy swoich zdrowotnych i losowych problemów. Przy czym diagnoza stanowi zarazem receptę na wyjście z tych problemów.

Nie koniec na tym!

Co szczególnie intrygujące autor dowodzi, że znaczna część, bo aż 90 % cierpień i nieszczęść doświadczanych przez człowieka i ludzkość – i to na przestrzeni  prawie całej swojej historii – nie jest przez  nich  zawiniona i nie służy  ich  rozwojowi. Komu zatem, dlaczego i jak służy to niezawinione nadmierne ludzkie cierpienie? Kto, dlaczego i jak przyczynił się do przynajmniej 10-krotnego skrócenia ludzkiego życia?

Kto, dlaczego i jak przyczynił się (i dalej przyczynia) do postępującego rozstrojenia w stosunku do praw VIP zarówno pojedynczego człowieka, jak i ludzkości jako całości?  Komu służą wojny, skoro przyczynowy udział ludzkiego rozstrojenia w ich zaistnieniu wynosi tylko 20%.

A także:

Zapowiedzią i znakiem czego są aktualne światowe wydarzenia, w tym finansowy i ekonomiczny kryzys?

Do jakiego finału zmierza rozstrojona i rozstrajająca się coraz bardziej ludzkość?

Odpowiedź na te i inne pytania, a także drogi i metody wyjścia z fatalnego – jak autor dowodzi – położenia człowieka i ludzkości znajdzie Czytelnik w tej szczególnej książce.

Ludzie przebudźcie się!

− Oto główne przesłanie książki.

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

VIP DOSTROJENIE, VIP ADAPTACJA, VIP EWOLUCJA

i

BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA

Hiszpania 2010

Czy możliwe jest, aby istniała jedna książka dająca przejrzyste i wiarygodne odpowiedzi na podstawowe pytania, które zadaje sobie każdy myślący człowiek?

Ot chociażby takie:

– Jaki jest cel naszego ziemskiego życia?
– Jaki jest (i jaki powinien być) prawidłowy kierunek dalszej ewolucji człowieka i jego organizmu?
– Jaka jest prawdziwa przyczyna najczęściej występujących chorób i chorób w ogóle?
– Jaka jest prawdziwa przyczyna przykrych losowych zdarzeń i problemów?
– Jak wychowywać dzieci i młodzież?
– Jak i dlaczego należy szanować swoich rodziców?
– Jak żyć, aby uniknąć typowego dla ogółu ludzi rozczarowania życiem u jego schyłku?
– Jaka jest prawdziwa przyczyna nasilających się zmian klimatu i pogodowych anomalii?
– Jaka jest prawdziwa przyczyna występowania epidemii i pandemii?
– Jaka jest prawdziwa przyczyna rosnącej liczby kataklizmów z udziałem sił Przyrody?

Nie chce się wierzyć, ale ta niezbyt obszerna książka – bo tylko 126 (ale za to jakich!) stron – udziela przejrzystych i wystarczająco dokładnych odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione pytania i na wiele innych. Mało tego! Przy jej pomocy każdy Czytelnik może dokonać przyczynowej diagnozy swoich osobistych zdrowotnych i losowych problemów. Ba! Może je rozwiązać, albowiem diagnoza stanowi zarazem receptę na ich pomyślne rozwiązanie. I co istotne – może uzyskać wskazówki jak żyć, aby uniknąć poważnych problemów w przyszłości.

Czy to możliwe?

O tym Czytelnik musi przekonać się już sam.
Pewnym argumentem niechaj jednak będzie fakt, że jej autor to nie tylko doświadczony lekarz i badacz, ale i odkrywca nieznanych dotąd praw i zjawisk oraz twórca nowych technologii – Technologii rezonujących z życiem (TRWSDP VIP).
O randze tych Technologii świadczy zaś fakt, że przy ich pomocy w 2006r. ich twórca (a zarazem autor niniejszej książki) dokonał pierwszej w świecie transformacji roztworu molekuł ze stanu „neutralnego” do stanu charakterystycznego dla życia.
To bezspornie kosmiczne osiągnięcie – tak zresztą oceniają je naukowcy!
Wszystko wskazuje jednak na to, że niniejsza książka to kolejne – i także kosmicznego formatu – osiągnięcie jej autora. Zaś sam autor nie ukrywa, że zaistnienie tej właśnie książki uważa za wydarzenie przełomowe w historii naszej cywilizacji!

Dlaczego? Przekonajmy się sami!

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

POST SCRIPTUM

Hiszpania 2010

Coraz częściej i częściej wydarzenia zachodzące w obszarach głównych organizacyjnych struktur i instytucji współczesnego świata określa się terminami zapożyczonymi z nazewnictwa zjawisk i katastrof zachodzących z udziałem sił Przyrody.

Ot chociażby:

«Trzęsienia ziemi» w polityce, instytucjach ekonomicznych, finansowych, a także religijnych, «tsunami» na giełdach, wybuchy informacyjnych «wulkanów», «epidemie» bankructw, dymisji itp., itd.
Czy jednak są to tylko przypadkowe asocjacje?
Czytelnik zapoznany z niniejszymi książkami dobrze wie, że żadnych przypadków nie ma – wszystkim, bowiem rządzi REZONANS.
Uważny Czytelnik zauważa w tym jeszcze – i to słusznie – przejaw aktywizacji «prawa rezonansu równoległych zjawisk».
Na tym jednak nie koniec!
Przed dociekliwym Czytelnikiem niniejszy artykuł odsłania nowe rezonansowe zależności i… wszystko staje się coraz bardziej jasne.

 «IM WIĘKSZA SKALA – TYM GORZEJ»

 Studiując BIOLOGICZNO-DUCHOWY KLUCZ-MODEL CZŁOWIEKA (BDKMCz) nietrudno zauważyć, iż przy niektórych RDP (rozstrajające duchowe postawy) dodano frazę «im większa skala – tym gorzej». Chociaż tak naprawdę – odnosi się ona do większości RDP. Jak jednak ją rozumieć?

Otóż rozumieć ją należy w ten sposób, iż rozstrajająca siła danej RDP jest proporcjonalna do wielkości grupy ludzkiej, do której jest ona adresowana lub w stosunku, do której jest ona przejawiana. Im większa grupa np. kraj, naród, rasa itp. itd. – tym rozstrajająca siła większa i jej konsekwencje dla «na-dawcy» poważniejsze. Oznacza to zatem, iż należy być szczególnie ostrożnym i wstrzemięźliwym w wypowiadaniu krytycznych ocen i przejawianiu RDP w stosunku do wielkich ludzkich mas.

Wybitnie koresponduje to z wypowiedzią biblijnego Jezusa Chrystusa (Ewangelia Mateusza 7:1b):

«Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą
i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą»

Nic zresztą w tym dziwnego, wszak każdy człowiek to potężny generator. A cóż dopiero mówić o ludzkich masach i wynikających stąd rezonansach! Przy czym – w przypadku ludzkich mas zorganizowanych w struktury, mamy jeszcze do czynienia z poważnymi siłami «egregorycznymi». Cóż to takiego – patrz książka «VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy»…

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

BIBLIA ŻYCIA

Sierpień 2002r.
Polska

Rozmowa z dr nauk med. i dr nauk psych. Władysławem S. Rybickim twórcą Nowoczesnej Medycyny Biologicznej i założycielem Międzynarodowego Instytutu Ekologii Człowieka (MIECz-a).

Proszę wyjaśnić termin Nowoczesna Medycyna Biologiczna.

  Termin ten zaistniał wówczas, kiedy to zaczynałem swoją samodzielną działalność medyczną w 1978 roku. I do tej pory okazuje się być trafnym, gdyż sprawdził się w moim praktycznym działaniu medycznym. Dlaczego medycyna biologiczna? Głównie dlatego, że to właśnie biologia jest nauką o organizacji ży­cia, a organizm ludzki to przede wszystkim organizacja narzą­dów i układów. Z takiego właśnie pojmowania organizmu i życia wywodzi się nazwa medycyna biologiczna. A ponieważ współczesna me­dycyna biologiczna w praktyce to synteza najnowszych odkryć i najnowocześniejszych technologii stąd używamy terminu Nowo­czesna Medycyna Biologiczna. Tymczasem medycyna akademicka, którą cenimy jako niezastąpionego partnera w obszarach np.: chirurgii, reanimatologii itp. poprzez mno­gość wąskich specjalizacji postrzega czło­wieka raczej jako sumę narządów i układów dlatego też nie potrafi skutecznie leczyć wielu cho­rób. Takie patrzenie na ludzki organizm jest sprzeczne z życiem, gdyż podstawą życia jest organizacja.

Organizm ludzki jest faktycznie superorganizacją, i jak w każdej dobrej organiza­cji powinien w nim panować porządek i hie­rarchia. Trzeba podkreślić już na wstępie naszej rozmowy, że zasadniczą rolę w orga­nizacji ludzkiego organizmu pełni kręgo­słup. Pod tym terminem oczywiście rozu­miemy całość na jaką składa się jego część kost­na, więzadłowo-mięśniowa i nerwowa.

Na­tomiast w akademickiej medycynie kręgo­słup jest traktowany jako oddzielny organ, którym zajmuje się neurologia i ortopedia…

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

Przesłanie choroby
Choroba Twoją szansą

Kwiecień 2004
Polska

Spis treści

Uniwersalne przesłanie choroby
Przesłanie tzw. nieuleczalnych chorób
Przesłanie chorób nowotworowych
Nasze przesłanie do niektórych pacjentów, członków ich rodzin i niektórych przedstawicieli świata lekarskiego

UNIWERSALNE PRZESŁANIE CHOROBY

Życie bez chorób to odwieczne marzenie ludzkości. Tymczasem wydaje się, że towarzyszyły one człowiekowi od zarania jego dziejów. Czy zatem zaistniał jakiś błąd w sztuce i dziele stworzenia człowieka? Ani jedno ani drugie! Odpowiedź zawiera się oto w stwierdzeni, które dalej będziemy rozwijać i uzasadniać:

Człowiek jest biologiczno-duchowym wehikułem gdzie ciało pełni rolę biologicznego sygnalizatora jego duchowych problemów a właściwie rozwiązywanie problemów zdrowotnych i ich duchowych przesłań służy dostrajaniu tego wehikułu (zwłaszcza części duchowej) do UNIWERSALNYCH PRAW ŻYCIA które są PRAWAMI PRZESTRZENI. Prawa te ludzkość musi poznać, obowiązują one bowiem całą kosmiczną społeczność jakkolwiek ją rozumiemy…

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

Przesłanie ptasiej grypy do ludzkości

czerwec 2006
Polska

Ptasia Grypa to przesłanie Praw Czasu i Przestrzeni docierające do człowieka nie przypadkowo poprzez ptaki-naturalnych gospodarzy Przestrzeni.

Dlaczego poprzez ptaki?

Po to aby zwrócić uwagę ludzkości na Przestrzeń i jej Prawa.

Przestrzeń zaś to energoinformacyjna struktura będąca źródłem energii życia cechującej się jednocześnie uniwersalnymi duchownymi jakościami takimi jak inteligencja i miłość. Tak mówią starożytne źródła, potwierdzają to najnowsze odkrycia.

Tymczasem człowiek – gospodarz Planety swoim psychofizyczno-duchowym stanem zbyt daleko rozstroił się w stosunku do Uniwersalnych Praw Czasu i Przestrzeni. A każdy człowiek to równocześnie potężny generator i jego rozstrojenie narusza harmonię Przestrzeni. Tak duża zaś ilość żyjących obecnie ludzi znajdujących się na tak wysokim stopniu rozstrojenia musi wyzwalać reakcje Przestrzeni. I wyzwala.

Ziemia jako taka również podlega Prawom Czasu i Przestrzeni. Pozostaje z nimi w rezonansie. Dlatego zjawiska takie jak trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, anomalie pogodowe, tsunami itd. to właśnie reakcji Ziemi i Przestrzeni na postępowanie człowieka. Również epidemie i pandemie z ptasią grypą włącznie.

To wszystko stanowi dla ludzkości ostrzegawcze znaki, przesłania i środki wychowawcze. Tymczasem ludzkość tych przesłań nie pojmuje i nie przyjmuje. Nic zresztą dziwnego skoro współczesna medycyna nie pojmuje przesłania choroby. Nic jednak dobrego to nie rokuje. Stosowane zaś powszechnie metody zapobiegawcze w formie np.: uśmiercania milionów niewinnych ptaków jeszcze bardziej zwiększają stopień globalnego rozstrojenia ludzkości w stosunku do Praw Czasu i Przestrzeni.

Usilne zaś poszukiwanie szczepionek i wiązanie z nimi nadziei tylko opóżnia postawienie i przyjęcie prawidłowej diagnozy, która brzmi: Przyczyną problemów współczesnej cywilizacji w tym epidemii i pandemii włącznie z ptasią grypą jest postępujące rozstrojenie ludzkości (w wymiarze indywidualnym i zbiorowym) w stosunku do Uniwersalnych Praw Czasu i Przestrzeni. Jednym zaś wyjściem jest jak najszybsze jej dostrojenie….

 

Czytaj książkę

Władysław Stanisław Rybicki

HISTORIA POWSTANIA
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
DOSTRAJANIA CZŁOWIEKA

DO PRAW CZASU | PRZESTRZENI

PRESENTACJA BROSZUR

POLSKA WARSZAWA 06 WRZESIEŃ 2006

Chciałbym Państwa serdecznie powitać na naszym spotkaniu, sądzę, że dla wielu z Państwa jest ono dość nieoczekiwane, zresztą tak jak i dla mnie. Okolicznością, która posłużyła jako motyw dla naszego spotkania jest pojawienie się tych niewielu broszur. Co prawda niewiele mieliśmy czasu na przygotowania ja idąc tutaj w zasadzie zacząłem się zastanawiać co mówić tak, że przyszedłem tu niejako z marszu ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić badacz winien być zawsze gotowy do głoszenia swoich poglądów, swoich odkryć, uzasadniania, bronienia jak i ewentualnej polemiki. Te tytuły, które tutaj mamy, które się pojawiły to po kolei „Biblia Życia”, następnie „Przesłanie Ptasiej Grypy do Ludzkości”, następnie „Przesłanie Słowiańsko-Hebrajskiej Historii” i broszura która jest niektórym bardziej znana „Przesłanie Choroby”. Mam jeszcze taką która już ma kilka lat, która ma bardziej taki oczywisty tytuł „Medycyna Biologiczna w Formule CMB alternatywa czy konieczność”. To jest taka broszura robocza która służy tylko naszemu personelowi. Co wynika z tych tytułów no każdy odnosi to do siebie. Tytuł, wszystko musi mieć swoją nazwę dlatego trzeba było te broszury jakoś obdarzyć jakąś sensowną nazwą z tym, że zanim przejdziemy do ewentualnych pytań ja myślę, że żebyście Państwo zrozumieli naszą filozofię która w jakiś sposób jest tutaj wyrażona w tych broszurach należałoby powiedzieć nieco albo niemało na temat genezy tego wszystkiego całej historii która doprowadziła do tego, że te broszury mogły się pojawić. Nie tylko te broszury bo za nimi stoją praktyczne działania, które my nazywamy w naszej klinicznej praktyce technologiami dostrajania do „Praw Czasu i Przestrzeni”. Jest to żebyśmy mogli zrozumieć co się kryje pod tym pojęciem no trzeba by wyjaśnić tak jak mówiłem genezę zaistnienia tego typu odkryć. Bo żeby to zaistniało te technologie trzeba było dokonać wielu, wielu odkryć po drodze….